Lietuvos Vyskupų Konferencija
  
 

Lietuvos kariuomenės ordinariatas

Lietuvos Respublikos Kariuomenės ordinariato statutas
Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados

Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę kariuomenės ordinariatas prilygsta vyskupijai. Jam vadovaujantis vyskupas ordinaras drauge su generaliniu vikaru ir kapelionais rūpinasi kariuomenėje tarnaujančių katalikų ir jų šeimų narių sielovada.

Lietuvos kariuomenės ordinariatas buvo įsteigtas 2000 m. lapkričio 25 d. Vatikano Vyskupų kongregacijos dekretu Christi discipuli. Tą pačią dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis buvo paskirtas kariuomenės vyskupu. Jis kan. Juozą Gražulį paskyrė savo generaliniu vikaru ir vyriausiuoju kariuomenės kapelionu. Lietuvos kariuomenės ordinariatas įsteigtas remiantis Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados, įsigaliojusia po apsikeitimo ratifikavimo dokumentais 2000 m. rugsėjo 11 d. 2001 metų spalio 13 d. Šventojo Sosto Vyskupų kongregacija patvirtino Lietuvos Respublikos kariuomenės ordinariato statutą.

Nuo 1991 m. iki kariuomenės ordinariato įsteigimo 2000 m. sielovada kariuomenėje vykdyta pagal atskirus Bažnyčios vadovybės susitarimus su valstybinių institucijų bei kariuomenės vadovybe.

Lietuvos kariuomenės ordinariato jurisdikcijai priklauso katalikai kariai, tiek šauktiniai, tiek profesionalai, taip pat civiliai, dirbantys įvairiose kariuomenės institucijose, karo akademijų studentai bei jų šeimų nariai. 2003 m. ordinariate dirbo 15 diecezinių kunigų ir 1 kunigas, priklausantis vienuolinei kuongregacijai.

Lietuvos kariuomenės ordinariato reikmėms skirta 2004 m. lapkričio 23 d. po restauracijos pašventinta Šv. Ignoto bažnyčia Vilniuje. Karių sielvados poreikiams įrengtos koplyčios Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademijoje, Motorizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis vilkas“, Tauragės įguloje. Neparapijinė Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia ir Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia naudojama kariuomenės pamaldoms, taip pat civilių sielovadai ir kitiems renginiams.

Lietuvos kariai, vadovaujami kariuomenės kapelionų, pagal tradiciją kasmet dalyvauja Žemaičių Kalvarijos, Kryžių Kalno ir Šiluvos atlaiduose. Lietuvos karių delegacijos taip pat dalyvauja Tarptautinėse kariškių piligriminėse kelionėse į Lurdą.

Karo kapelionai taip pat pagal atskirus susitarimus organizuoja pamaldas policijos ir ugniagesių institucijų darbuotojams. Šių sričių darbuotojų sielovada kol kas nėra reglamentuota valstybinėmis sutartimis.