Lietuvos Vyskupų Konferencija
  
 

Lietuvos kariuomenės ordinariatas

Lietuvos Respublikos Kariuomenės ordinariato statutas
Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados

Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę kariuomenės ordinariatas prilygsta vyskupijai. Jam vadovaujantis vyskupas ordinaras drauge su generaliniu vikaru ir kapelionais rūpinasi kariuomenėje tarnaujančių katalikų ir jų šeimų narių sielovada.