bažnyčios šventieji ir Lietuva
  
 

 

Vienintelis oficialiai kanonizuotas Lietuvos šventasis yra karalaitis Kazimieras (1458-1484). Jis gerbiamas kaip Lietuvos ir lietuvių jaunimo globėjas. 1987 m. paskelbtas palaimintuoju arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871–1927). Lietuvos ir pasaulio katalikai meldžiasi dėl jo paskelbimo šventuoju (kanonizacijos).

Šiuo metu kanonizacijos bylos užvestos arkivyskupui Mečislovui Reiniui (1884–1953), arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (1873–1962) ir vyskupui Vincentui Borisevičiui (1887–1946). Taip pat vedama dviejų pasauliečių kanonizacijos byla: Adelės Dirsytės (1909–1955) ir Elenos Spirgevičiūtės (1924–1944).

Evangeliją Lietuvoje liudijo įvairių tautų ir konfesijų krikščionys. Ortodoksų Stačiatikių) Bažnyčia garbina tris šventuosius Vilniaus kankinius lietuvius – Joną, Antonijų ir Eustatijų. Šie didžiojo kunigaikščio Algirdo dvariškiai buvo nukankinti dėl Kristaus 1347 m.

Palaimintasis Mykolas Giedraitis nuo seno laikomas palaimintuoju tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Jis mirė 1485 m. Krokuvoje. Popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintąjį Mykolą Giedraitį zakristijonų globėju.

XVII a. Žagarėje gyvenusi Barbora Umiastauskaitė (Žagarietė) buvo žmonių gerbiama kaip šventoji, tačiau oficialiai nekanonizuota. Per sovietų okupaciją 1940 m. sunaikintas karstas su jos palaikais.

Pranciškonas botanikas Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849) taip pat garsėjo šventumu. Jo kapas Kretingoje lankomas žmonių, prašančių maldos užtarimo.

Su Lietuva susijęs Rytų apeigų katalikų (unitų) arkivyskupo šventojo Juozapato Kuncevičiaus (1580–1623) gyvenimas. Jis buvo kanonizuotas 1867 m.

Lietuvos jėzuitų provincijai priklausė šventasis Andrius Bobola (1591–1657). Jis buvo kanonizuotas 1938 m. Su Vilniumi susijęs ir kanonizuotas karmelitas Rapolas Juozapas Kalinauskas (1835–1907).

2000 m. balandžio 30 d. popiežius Jonas Paulius II kanonizavo Dievo Gailestingumo apaštalę lenkų vienuolę Faustiną Kowalską (1905–1938). Jai gyvenant Vilniuje pagal jos mistinius regėjimus buvo nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas. 2004 m. Vilniuje konsekruota Dievo Gailestingumo šventovė.