Katalikų žiniasklaida
  
 

 

1944–1988 Bažnyčia Lietuvoje neturėjo jokio legalaus žiniasklaidos kanalo. Keičiantis visuomeninėms aplinkybėms 1989 m. pirmiausia atsirado katalikiška periodinė spauda. Ją rengiant iš pradžių orientuotasi į prieš karą ėjusių leidinių atgaivinimą ir naudotasi pogrindyje sukaupto žurnalistinio darbo patirtimi. Katalikiškos orientacijos žurnalų bei laikraščių, skirtų visai Lietuvai, bendras tiražas siekia 50 tūkstančių egzempliorių. Savo periodiką turi kai kurios vyskupijos, parapijos, vienuolijos bei organizacijos. Dvylika religinę ir dvasinę literatūrą rengiančių leidyklų kasmet išleidžia iki šimto pavadinimų knygų, šį skaičių dar bent trečdaliu papildo kitų leidyklų katalikiškos tematikos leidiniai.

1940 m. prasidėjo Vatikano radijo transliacijos lietuvių kalba. Apie 1993–1995 m. įtakinga krikščioniška viešosios komunikacijos priemone tapo ir iki šiol išlieka katalikų radijo Mažoji studija. Jos laidos transliuojamos per nacionalinį radiją, tačiau jo vadovybė nesikiša į turinį, o eterio laikas derinamas tarpininkaujant episkopatui. 2004 m. transliacijas pradėjo Marijos radijas, priklausantis Pasaulinei Marijos radijo asociacijai.

Nuo 1998 m. veikia Katalikų interneto tarnybos prižiūrima oficiali Katalikų Bažnyčios Lietuvoje svetainė www.katalikai.lt (buvusi www.lcn.lt).

2004 m. vasario mėn pranciškonų iniciatyva pradėtas leisti interneto dienraštis www.bernardinai.lt.

Krikščioniškos tematikos laidas rengia nacionalinė TV, kurioje 2000 m. tam įkurtas atskiras padalinys. Katalikams skirta laida „Šventadienio mintys“ transliuojama sekmadieniais per LRT ir/arba LRT Kultūros kanalą.

Katalikiška spauda ir leidyba

Pirmasis posovietinis leidinys „Katalikų pasaulis“, pasirodęs 1989 m., 1998–2002 m. ėjęs „Sandoros“ pavadinimu nustojo eiti 2004 m. Nuo 1999 m. pradėtas leisti jaunimui skirtas mėnraštis „Lux“, 2000–2010 m. turėjo ir elektroninę versiją. Du kartus per savaitę leidžiamas laikraštis „XXI amžius“ pasižymi išsamia Visuotinės Bažnyčios įvykių ir parapinių renginių kronika. Iš Lietuvos Caritas leisto mėnraščio išaugęs žurnalas katalikiškai šeimai, 1997 m. pavadintas „Artuma“.

Siauresniam studentijos, mokslo, kultūros, politikos žmonių, dvasininkijos ratui skirti 1990–1991 m. įsteigti intelektualūs religijos, kultūros ir visuomenės žurnalai – mėnraštis Naujasis Židinys-Aidai bei ketvirtinis „Logos“. Pirmasis skelbia įvairių humanitarinių sričių publikacijas ir puoselėja socialinę kritiką iš krikščioniškų pozicijų, antrasis ribojasi filosofijos bei teologijos vertimais bei tyrinėjimais. VDU Katalikų teologijos fakultetas leidžia akademinį leidinį „Soter“.

Nuo 1996 metų leidžiamas oficialus informacinis dvisavaitinis leidinys kunigams bei pasauliečių aktyvui „Bažnyčios žinios" 2011 m. tapo mėnesiniu biuleteniu. Kasdienius liturginių skaitinių meditacijų tekstus nuo 1998 m. pateikia verstinis dvimėnesinis žurnalas „Žodis tarp mūsų“.

Tęsiama „Saleziečių žinių“ žurnalo leidyba. Jėzuitų išeivijoje leisti „Laiškai lietuviams“ pakeitę pavadinimą tapo „Laiškais bičiuliams“.

Nuo 2002 m. leidžiamas katalikų mėnraštį vaikams „Bitutė“.