Katalikų žiniasklaida
  
 

Katalikiška spauda ir leidyba

Pirmasis posovietinis leidinys „Katalikų pasaulis“, pasirodęs 1989 m. (1998 - 2002 m.) ėjęs „Sandoros“ pavadinimu nustojo eiti 2004 m. Nuo 1999 m. pradėtas leisti jaunimui skirtas mėnraštis „Lux“, nuo 2002 m. papildytas elektronine versija www.lux.lcn.lt. Du kartus per savaitę leidžiamas laikraštis „XXI amžius“ pasižymi išsamia Visuotinės Bažnyčios įvykių ir parapinių renginių kronika. Iš Lietuvos Caritas leisto mėnraščio išaugęs žurnalas katalikiškai šeimai, 1997 m. pavadintas „Artuma“.

Siauresniam studentijos, mokslo, kultūros, politikos žmonių, dvasininkijos ratui skirti 1990–1991 m. įsteigti intelektualūs religijos, kultūros ir visuomenės žurnalai – mėnraštis Naujasis Židinys-Aidai bei ketvirtinis „Logos“. Pirmasis skelbia įvairių humanitarinių sričių publikacijas ir puoselėja socialinę kritiką iš krikščioniškų pozicijų, antrasis ribojasi filosofijos bei teologijos vertimais bei tyrinėjimais. VDU Katalikų teologijos fakultetas leidžia akademinį leidinį „Soter“.

Oficialus informacinis dvisavaitinis leidinys kunigams bei pasauliečių aktyvui „Bažnyčios žinios" leidžiamas nuo 1996 m. Kasdienius liturginių skaitinių meditacijų tekstus pateikia verstinis dvimėnesinis žurnalas „Žodis tarp mūsų“.

Tęsiama „Saleziečių žinių“ žurnalo leidyba. Jėzuitų išeivijoje leisti „Laiškai lietuviams“ pakeitę pavadinimą tapo „Laiškais bičiuliams“.

Vilniaus arkivyskupijos ekonomo trnyba leidžia katalikų mėnraštį vaikams „Bitutė“. Nuo 1992 m. leidžiamas krikščioniškas savaitraštis vaikams „Kregždutė“.