52-asis Tarptautinis eucharistinis kongresas nukeltas į 2021 metų rugsėjį

2020-04-23

Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė, kad nuspręsta nukelti į ateinančius metus 2020 metų rugsėjį Budapešte turėjusį vykti Tarptautinį eucharistinį kongresą.

Spaudos salės pranešime informuojama, kad sprendimą atidėti Eucharistinį kongresą popiežius priėmė pasitaręs su Tarptautinių eucharistinių kongresų komitetu ir su Vengrijos vyskupų konferencija. 52 Tarptautinis eucharistinis kongresas įvyks Budapešte 2021-ųjų rugsėjį.

vaticannews.va pranešimas

„Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas“ (Kol 1, 15)

Adoracijos valanda, kuri sujungs visas tautas

2019-11-12

2019 m. lapkričio 23 d., šeštadienį, Kristaus Karaliaus šventės vigilijoje, organizuojama pasaulinė eucharistinė adoracija.

Susirinkime tūkstančiuose bažnyčių visame pasaulyje vienos valandos Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, kad žvelgtume į Jėzų, „neregimojo Dievo atvaizdą“.

Melskimės už tuos, kurie jo dar nesutiko.

Prisijunk! PLAČIAU...

Nuotrauka Evaldo Lasio

Startuoja 52-ojo Tarptautinio eucharistinio kongreso (TEK) lietuviški puslapiai

2019-09-13

Adresas: katalikai.lt/tek2020

Puslapiai:

Tarptautinė kongreso svetainė: www.iec2020.hu

TEK2020 lietuviški logo

2019-09-13

Lietuvišką logo versiją parengė Silvija K.

Dėl TEK2020 lietuviško logo leidybinio naudojimo kreiptis sesastai@gmail.com

Puslapyje „Apie TEK“ rasite daugiau logo /grafinių nuorodų variantų.

Nuotrauka Marijos Stanulytės

TEK2020 Lietuvos nacionalinis delegatas

2019

Lietuvos nacionalinis delegatas Tarptautiniuose eucharistiniuose kongresuose – vyskupas RIMANTAS NORVILA.

Apie 52-ąjį Tarptautinį eucharistinį kongresą

Logo / nuorodos

   

   

Kas yra TEK

TEK – tai viso pasaulio tikinčiųjų viešas susibūrimas arba stabtelėjimas (statio) kurioje nors vietinėje Bažnyčioje aplink Viešpaties altorių ir Dievo meilės sakramento šventimas kartu su Šventuoju Tėvu arba jo pasiuntiniu, gyvai patiriant Bažnyčios bendrystę. TEK ypatingai pabrėžia ir iškelia Eucharistijos vaidmenį atskirų krikščionių ir visos Bažnyčios gyvenime.

Prasidėję 1881 m., kad pagarbintų Jėzų Kristų, realiai esantį Eucharistijoje ir paliudytų jo begalinę meilę pasauliui, tarptautiniai Kongresai paskatino krikščioniškų bendruomenių, atsiliepiančių į žmonių lūkesčius ir prisidedančių prie žmoniškesnio, teisingesnio ir taikingesnio pasaulio kūrimo, atsiradimą bei augimą.

Data

52-asis TEK vyks 2020 m. rugsėjo 13–20 d.

Vieta

Surengti 52-ąjį TEK yra patikėta Vengrijos sostinei Budapeštui.

Vengrija turi gilias krikščioniškas šaknis. Jos pirmasis karalius Šv. Steponas, valdęs nuo 1000 iki 1038 metų, įvedė vengrų tautą į krikščioniškų Europos šalių šeimą. Krikščionių tikėjimo tvirtumas ir daugybės šventųjų pavyzdys padėjo šiai šaliai ištverti įvairiose istorijos audrose.

Vengrija jau yra organizavusi TEK 1938 m. Jo moto buvo „Eucharistija – meilės saitas“ (Eucharistia vinculum caritatis). Tuometiniame kupiname įtampos dėl artėjančio karo grėsmės pasaulyje buvo jaučiamas labai stiprus taikos troškimas. Sekančiais metais prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas įsuko Vengriją į komunizmo orbitą.

Nuo 1989 m., kai krito „geležinė uždanga“, Vengrijoje, panašiai kaip Lietuvoje, sugrįžo tikėjimo laisvė. Tačiau, kaip ir kitose postkomunistinėse šalyse, per pastaruosius trisdešimt metų Vengrijoje sustiprėjo sekuliarizacijos, reliatyvizmo ir materialinės gerovės ieškojimo reiškiniai.

Ruošimasis Kongresui ir jo šventimas Vengrijos katalikams suteikia progą atgaivinti savo tikėjimą ir liudyti jį, siekiant visuomenės atsinaujinimo.

Tema

„Visos manosios versmės iš tavęs trykšta“ (Ps 87, 7).

Šie psalmės žodžiai užtikrina, kad Dievas yra neišsenkantis visokio gėrio šaltinis. Ši „vandens, kuris trykšta į amžinąjį gyvenimą, versmė“ (Jn 4, 14) mums apsireiškė Jėzuje Kristuje. Eucharistijoje, „krikščioniško gyvenimo versmėje ir viršūnėje“ (Lumen gentium, 11), slypi gyvybės šaltinis, erdvė, kurioje tikėjimas susijungia su darbais ir stato Bažnyčią, Evangelijos nešėją.

Tikslai

Ruošimasis 2020 metų Tarptautiniam eucharistiniam kongresui ir jo šventimas suteikia katalikams ir visiems, kurie jaučiasi jiems artimi dėl kultūrinio paveldo ir dėl draugystės, neeilinę galimybę drauge prisistatyti visuomenei ir atvirai paliudyti savo tikėjimą.

Tuo būdu TEK tampa katalikams proga sustiprinti tikėjimą ir dalintis savo viltimi, gyvenimu, džiaugsmu su tais, kurie keliauja tuo pačiu keliu, prasidedančiu Prisikėlusio Kristaus eucharistinėje versmėje. Visuomenėje, kur dominuoja reliatyvizmo diktatūra, Eucharistijos šventime sutvirtinę savo tapatybę krikščionys gali liudyti pasauliui Tiesą aukštai iškėlę galvas, su drąsia ramybe, su meile ir romumu, pagal Kristaus pavyzdį.

Be to, TEK yra taip pat tinkama vieta sutvirtinti dialogą tarp visų krikščionių, gerai žinant, kad yra daugiau mus vienijančių nei skiriančių dalykų. Vadovaujant Šventajai Dvasiai, esame kviečiami ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus ir išlikdami tiesoje tiesti kelius ateičiai. Vieningas tikinčiųjų liudijimas pateikia netikintiesiems Gerąją išganymo naujieną.

Į visų luomų ir socialinių sluoksnių asmenis, kurie ieško Dievo, Kongresas kreipiasi su kerigma, pirminiu Evangelijos paskelbimu: Dievas, kiekvieno žmogaus gyvenimo versmė, besąlygiškai myli kiekvieną savo kūrinį. Todėl atsiuntė mums savo Sūnų Jėzų, tapusį žmogumi Mergelės Marijos įsčiose. Savo žodžiais, savo Gerąja Naujiena, savo mirtimi ir prisikėlimu jis panaikino mūsų nuodėmes, o per Šventosios Dvasios veikimą nuolat gyvena savo Bažnyčioje. Kas laisvai apsisprendžia nusigręžti nuo pikto ir priima Kristų kaip savo Išganytoją, tas per krikštą įsijungia į tikinčiųjų bendruomenę, į didelę Dievo vaikų šeimą.

Eucharistiniame kongrese, kur susirenka tikinčiųjų atstovai iš viso pasaulio, dėkojame Dievui ir šloviname Tą, kuris teikia gyvenimą. Ir meldžiamės, kad džiaugsmas, trykštantis iš Eucharistijos versmės, pasklistų ne tik Vengrijoje, bet ir Vidurio Europos šalyse, visoje Europoje ir visame pasaulyje. Tuo būdu visi galės atrasti dvasinio atsinaujinimo galimybę, evangelinę kryptį savo gyvenimui, tikėjimo trupinėlį, kuris padėtų įveikti pasimetimą, vilties spindulį ir bent truputį meilės, nugalinčios vienatvę ir atsiribojimą vieni nuo kitų.

Daugiau informacijos https://www.iec2020.hu

Pagal TEK internetinės svetainės informaciją parengė s. Asta Venskauskaitė.

Nuotrauka Evaldo Lasio

Malda už Kongresą

Dėkojame tau,
Viešpatie Jėzau Kristau,
kad meilės versmėje Eucharistijoje
tu kvieti savo tautą maitintis
gyvybės Duona
ir išganymo Taure,
paminint tavo kančią,
mirtį ir prisikėlimą.

Stiprybė, kurią tu mums teiki
savo auka ir savo buvimu su mumis,
tepadeda mums būti
kitus maitinančia duona
ir džiaugsmą teikiančiu vynu,
nuolankiais Bažnyčių ir tautų
susitaikinimo tarnais,
kad savo veiksmais ir žodžiais skelbtume,
jog tu esi mūsų vienintelis Viešpats,
visos gyvybės versmė.
Amen.

Pasiruošimo Kongresui malda

Dangiškasis Tėve,
gyvybės šaltini,
išliek į mus savo Šventąją Dvasią,
kad augtų mūsų meilė Kristui,
paaukojusiam už mus savo gyvybę,
ir kad atpažintume jį esantį Eucharistijoje.

Jis yra mūsų Viešpats ir Mokytojas,
mūsų Maistas ir mūsų Bičiulis,
mūsų Gydytojas ir mūsų Ramybė.

Suteik mums drąsos liudyti visiems
jo džiaugsmą ir jo jėgą.

Padaryk, kad pasiruošimas
Eucharistiniam Kongresui Ir jo šventimas
vestų į tikrą krikščioniškų bendruomenių,
Europos miestų ir tautų
bei viso pasaulio
dvasinį atsinaujinimą.
Amen.

Pagal TEK leidinius parengė s. Asta Venskauskaitė.

Preliminari Eucharistinio kongreso programa

!!! NUKĖLUS RENGINĮ į 2021 m. PROGRAMA gali būti keičiama

SEKMADIENIS, rugsėjo 13 d.

15:00–16:00 Atidarymo ceremonija

16:00–18:00 Atidarymo Mišios su Pirmąja Komunija Ferenc Puskas stadione

18:00–22:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

PIRMADIENIS, rugsėjo 14 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–22:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

ANTRADIENIS, rugsėjo 15 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–22:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

TREČIADIENIS, rugsėjo 16 d.

8:00– 8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–22:00 Susitikimai parapijose

KETVIRTADIENIS, rugsėjo 17 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–20:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

20:00–22:00 Bendruomenių Eucharistijos adoracija priešais Šv. Stepono baziliką

PENKTADIENIS, rugsėjo 18 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–22:00 Jaunimo vakaras Sporto arenoje Laszlo Papp

ŠEŠTADIENIS, rugsėjo 19 d.

17:00–19:00 Šv. Mišios Kossuth aikštėje

19:00–20:30 Eucharistinė procesija su žvakėmis

SEKMADIENIS, rugsėjo 20 d.

11:00–13:00 Statio Orbis – šv. Mišios Herojų aikštėje

Ryto maldą, katechezę, darbą grupėse, liudijimus ves (šalia kitų):

Csaba Böjte OFM,
Josip Bozanić (Croatia),
Massimo Camisasca (Reggio Emilia–Guastalla),
Card. Timothy Dolan (New York),
Card. Oswald Gracias (Bombay),
Mons. David–Maria Jaeger OFM, Card. (Rome, Vatican),
Gérald Lacroix (Quebec),
John Cardinal Onaiyekan (Nigeria),
Konstantin Szabó (Ukraine),
Card. Joao Tempesta (Rio de Janeiro),
Etienne Vetö (Rome),
Andrew Card. Yuom–Soo–Yunk (Seul)

Nacionalinis delegatas vysk. Rimantas NORVILA

Platesnės informacijos prašome kreiptis: s. Asta VENSKAUSKAITĖ ACJ, sesastai@gmail.com

Tekstai parengti pagal www.iec2020.hu
IT: Katalikų interneto tarnyba, 2019 | info@kit.lt
Logo lietuviškai: SK