Mokslinė konferencija „Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui artėjant“ Telšiuose
 
 

Artėjant 600 m. Žemaičių krikšto jubiliejui kovo 30 d. Telšiuose vyko mokslinė konferencija, skirta pasiruošimui šio labai svarbaus ir reikšmingo įvykio paminėjimui. Konferencija, kurią vedė Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. J. Šiurys, vyko Telšių „Žemaitės“ dramos teatre. Susirinkusiuosius pirmiausia pasveikino Telšių kultūros centro folklorinis vaikų ir jaunimo ansamblis „Čiučiuruks“ vad. R. Macijauskienė. Konferencijos pradžioje visus pasveikino ir įžanginį žodį tarė Telšių vyskupas doc. dr. J. Boruta SJ. Telšių ganytojas kalbėjo, jog į šią konferenciją iš visos Žemaitijos susirinkę inteligentai yra kviečiami skleisti krikščioniškąją mintį visuomenėje, kad kuo daugiau mūsų visuomenės žmonių pajustų krikščionybės svarbą visoje Europoje, į kurią mes integruojamės. Vyskupas kalbėjo, jog krikštas – asmeninis žmogaus veiksmas, kuris atveda pakrikštytąjį į bažnytinę bendruomenę – dalinę Bažnyčią. Asmeninis apsisprendimas priimti Evangeliją ir gyventi krikščionišką gyvenimą kiekvienam žmogui yra be galo svarbus. Šių dienų pasaulyje būtina išmąstyti sąmoningo krikščionio vietą visuomenėje. Vyskupas priminė, jog po žemaičių krikšto 1413 m. pradžios, 1417 m. buvo įkurta Žemaičių vyskupystė. Šią istorinę tiesą ir bus stengiamasi išanalizuoti per visą dešimtmetį, ruošiantis dviems ypatingai svarbiems jubiliejams. 10 metų nėra labai ilgas laiko tarpas, tačiau per tą laiką reikia atsakyti į daugybę klausimų, o ypač ką istoriniai įvykiai mums kalba religinėje plotmėje. Baigdamas įžangos žodį vyskupas J. Boruta SJ pasveikino ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos akademiko diplomą įteikė prof. M. Jučui.

Sveikinimo žodį tarė ir Telšių vyskupas emeritas A. Vaičius. Jis pasidalino savo prisiminimais apie 1987 m. kada Lietuva šventė 600 m. krikšto jubiliejų ir konferencijos dalyviams išsamiai papasakojo kaip šis reikšmingas įvykis buvo paminėtas Romoje. Vyskupas linkėjo, jog ir žemaičių krikštas būtų švenčiamas iškilmingai ir linkėjo sėkmingai tam pasirengti.

Po sveikinimo ir įžangos žodžių pranešimus konferencijoje skaitė Vilniau universiteto profesorius istorikas A. Bumblauskas. Savo pranešime profesorius nagrinėjo iš kur kilęs Žemaitijos pavadinimas, kokios jos ribos ir kur tikrasis Žemaitijos centras.

Prof. M. Jučas išsamiai išnagrinėjo Žemaičių vyskupijos įkūrimą ir jos kūrimosi raidą bei vykusius procesus. Dr. Darius Baronas kalbėjo apie žemaičių krikštą, remdamasis garsaus lenkų dvasininko ir istoriko Jono Dlugošo raštais. Dr. Liudas Jovaiša pristatė 15 – 16 a. Žemaitijoje vykusią katalikišką reformą, nagrinėdamas religinio gyvenimo permainas.

Po pranešimų konferencijos dalyvius sveikino Plungės rajono kultūros centro kamerinės muzikos ansamblis „Namų muzika“, o garbiesiems pranešėjams buvo įteiktos atminimo dovanos.

Konferencijos pabaigoje jos vedėjas prel. J. Šiurys paskelbė Mokslinės konferencijos rezoliucijos projektą, kuris konferencijos narių visuotiniu balsavimu buvo priimtas ir patvirtintas.

Šios mokslinėje konferencijoje patvirtintos ir priimtos rezoliucijos tektas:
„1. Žemaičių krikštas traktuotinas kaip vienas iš lietuvių tautos christianizacijos etapų, vykęs 1413 – 1417 m. Šis nepaprastos svarbos įvykis leido sėkmingai užbaigti Lietuvos krikšto ir Katalikų Bažnyčios įkūrimo Lietuvoje darbą.

2. Konstancos bažnytiniame susirinkime popiežius, Jogailos ir Vytauto prašomas, panaikino visas buvusias popiežių ir imperatorių privilegijas ordinui Lietuvos ir Rusijos žemėse. 1417 m. įsteigta nuo vokiečių ordino nepriklausoma Žemaičių vyskupija Varniuose. Tai buvo didžiulis politinis religinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiekimas. Įkūrus šią vyskupiją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.

3. Žemaičių krikštas sudarė sąlygas lietuvių tautai susivienyti vieno tikėjimo pagrindu (tai to meto Europoje buvo be galo svarbu) ir sukūrė prielaidas lietuvių tautos, kaip vientiso kultūrinio, politinio subjekto, raidai. Tai leido lietuviams ir žemaičiams perimti katalikiškosios Europos kultūros, ekonomikos laimėjimus ir įsilieti į tuometinę Europos tautų aplinką.

4. Žemaitijos krikšto paminėjimo iniciatyvinės grupės ir konferencijos „Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui artėjant“ dalyvių iškelta mintis dėl jubiliejaus paminėjimo šalies ir tarptautiniu mastu yra pagrįsta istoriškai, reikšminga kultūriškai ir politiškai. Todėl būtina šią datą minėti visais lygiais: tiek visuomeniniu, tiek kultūriniu, tiek valstybiniu. Būtent šie įvykiai buvo pagrindas išsaugant nacionalinės valstybės idėją per visą sudėtingą Lietuvos valstybės istoriją“.

Konferencijos dalyviams taip pat buvo pristatyta ir jubiliejaus paminėjimo iniciatyvinė grupė, kurią sudaro: Telšių vyskupas, LKMA akademikas, doc. dr. J. Boruta SJ, prel. bažn. t. dr. J. Šiurys, prof. Adomas Butrimas, prof. A. Bumblauskas, dr. Vacys Vaivada, V. Vaičekauskas – Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius, istorikas; Vytautas Urbanavičius – Telšių rajono savivaldybės meras; Algirdas Žebrauskas – Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo narys, architektas; Danutė Mikienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja; Algirdas Pečiulis – Plungės rajono savivaldybės meras; Kostas Arvasevičius – Kelmės rajono savivaldybės meras; Edmundas Jonyla – Raseinių rajono savivaldybės meras.

Ši mokslinė konferencija puiki įžanga į Žemaičių krikšto jubiliejaus paminėjimą, atkreipiant visuomenės dėmesį į krikščioniškąsias vertybes bei idėjas ir jų sklaidą šiuolaikiniame pasaulyje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas


 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt