INFORMACINIAI PUSLAPIAI
        Aktualijos...
        Skelbimai...
        Visuotinės Bažnyčios žinios...
        Lietuvos žinios...
            Foto: A. Poniškaičio konsekracija
            Fotogalerija GG, DT
            Fotogalerija GG, TT
        Vyskupijų žinios...
        Kitos žinios...
        Naujienų grupės
        Kalendorius
            Liturginis mėnesio kalendorius
            Kilnojamos katalikų šventės
        Popiežius Lietuvoje
    ŠALTINIAI IR TEMOS
        Dievo žodis
            Šventasis Raštas
            2016 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2016 m. sausis
                2016 m. vasaris
                2016 m. kovas
                2016 m. balandis
                2016 m. gegužė
                2016 m.  birželis
                2016 m. liepa
                2016 m. rugpjūtis
                2016 m. rugsėjis
                2016 m. spalis
                2016 m. lapkritis
                2016 m. gruodis
            2015 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2015 m. sausis
                2015 m. vasaris
                2015 m. kovas
                2015 m. balandis
                2015 m. gegužė
                2015 m. birželis
                2015 m. liepa
                2015 m. rugpjūtis
                2015 m. rugsėjis
                2015 m. spalis
                2015 m. lapkritis
                2015 m. gruodis
            2014 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2014 m. sausis
                2014 m. vasaris
                2014 m. kovas
                2014 m. balandis
                2014 m. gegužė
                2014 m. birželis
                2014 m. liepa
                2014 m. rugpjūtis
                2014 m. rugsėjis
                2014 m. spalis
                2014 m. lapkritis
                2014 m. gruodis
            2013 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2013 m. sausis
                2013 m. vasaris
                2013 m. kovas
                2013 m. balandis
                2013 m. gegužė
                2013 m. birželis
                2013 m. liepa
                2013 m. rugpjūtis
                2013 m. rugsėjis
                2013 m. spalis
                2013 m. lapkritis
                2013 m. gruodis
            2012 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2012 m. sausis
                2012 m. vasaris
                2012 m. kovas
                2012 m. balandis
                2012 m. gegužė
                2012 m. birželis
                2012 m. liepa
                2012 m. rugpjūtis
                2012 m. rugsėjis
                2012 m. spalis
                2012 m. lapkritis
                2012 m. gruodis
            2011 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2011 m. sausis
                2011 m. vasaris
                2011 m. kovas
                2011 m. balandis
                2011 m. gegužė
                2011 m. birželis
                2011 m. liepa
                2011 m. rugpjūtis
                2011 m. rugsėjis
                2011 m. spalis
                2011 m. lapkritis
                2011 m. gruodis
            2010 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2010 m. sausis
                2010 m. vasaris
                2010 m. kovas
                2010 m. balandis
                2010 m. gegužė
                2010 m. birželis
                2010 m. liepa
                2010 m. rugpjūtis
                2010 m. rugsėjis
                2010 m. spalis
                2010 m. lapkritis
                2010 m. gruodis
            2009 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2009 m. sausis
                2009 m. vasaris
                2009 m. kovas
                2009 m. balandis
                2009 m. gegužė
                2009 m. birželis
                2009 m. liepa
                2009 m. rugpjūtis
                2009 m. rugsėjis
                2009 m. spalis
                2009 m. lapkritis
                2009 m. gruodis
            2008 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2008 m. sausis
                2008 m. vasaris
                2008 m. kovas
                2008 m. balandis
                2008 m. gegužė
                2008 m. birželis
                2008 m. liepa
                2008 m. rugpjūtis
                2008 m. rugsėjis
                2008 m. spalis
                2008 m. lapkritis
                2008 m. gruodis
            2007 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2007 m. sausis
                2007 m. vasaris
                2007 m. kovas
                2007 m. balandis
                2007 m. gegužė
                2007 m. birželis
                2007 m. liepa
                2007 m. rugpjūtis
                2007 m. rugsėjis
                2007 m. spalis
                2007 m. lapkritis
                2007 m. gruodis
            2006 m. dienos liturginiai skaitiniai
                2006 m. sausis
                2006 m. vasaris
                2006 m. kovas
                2006 m. balandis
                2006 m. gegužė
                2006 m. birželis
                2006 m. liepa
                2006 m. rugpjūtis
            Liturginių skaitinių iki 2006 m. archyvas
            Biblijos kursai ir pagalbinė medžiaga etc.
        Maldos
            Pagrindinės maldos
                Tikėjimo išpažinimas
                Kryžiaus ženklas
                Viešpaties malda
                Dievo pagarbinimas
            Malda vienybėje su Dievo Motina Marija
                Angelo pasveikinimas
                Marijos giesmė
                „Viešpaties angelas“
                „Dangaus Karaliene“
                „Sveika, Karaliene“
                Kitos maldos
            Lietuvos paaukojimas Marijai
            Himnai
                Zacharijo giesmė
                Simeono giesmė
                Padėkos himnas
                Himnas Šventajai Dvasiai
                Sekminių himnas
                „Kryžiau, šventas...“
                Himnas Švč. Sakramentui
            Dienos maldos
            Maldos prie stalo
            Litanijos
                Jėzaus Vardo litanija
                Jėzaus Širdies litanija
                Švč. Kristaus Kraujo litanija
                Šventosios Dvasios litanija
                Švč. M. Marijos litanija
                Visų Šventųjų litanija
                Šv. Juozapo litanija
            Kryžiaus kelias
            Švč. M. Marijos rožinis
            Maldos už Bažnyčią
                Maldos už krikščionių vienybę
            Šeimos maldos
            Kitos maldos
                mmm
        Giesmės
            Mišių giesmės
            Advento giesmės
            Kalėdų giesmės
            Gavėnios giesmės
            Velykų giesmės
            Giesmės Išganytojui
            Giesmės Šventajai Dvasiai
            Giesmės Švenčiausiajai Trejybei
            Giesmės Švč. Mergelei Marijai
            Giesmės šventiesiems
            Procesijos giesmės
            Kitos tradicinės giesmės
            Jaunimo giesmės
        Dokumentai
            Vatikano II Susirinkimo dokumentai
            Katekizmas
            Visuotinės Bažnyčios dokumentai
            Jono Pauliaus II kalbos Lietuvoje
            Lietuvos vyskupų raštai
        Tekstai
            Lietuvių autorių tekstai
            Josepho Ratzingerio tekstai
            Kitų užsienio autorių tekstai
            Santraukos ir komentarai
            Didysis jubiliejus
            Pareiškimai ir panašūs dokumentai
        Temos
            Gyvenimas Dvasioje
                Malda
                Atgaila
                Apie Šventąją Dvasią
            Dvasingumas
            Šventumas ir šventieji
                Šventųjų bendravimas
                Šaltiniai
            Liturgija ir sakramentai
                Sąžinės patikrinimo klausimai
            Gyvybės ir šeimos klausimai
            Kultūra ir menas
            Religijos paveldas
            Bažnytinės kalbos kertelė
            Socialinis Bažnyčios mokymas
                Mokymo principai
                Terminų žodynas
                Istorinis žvilgsnis
                Bažnyčios dokumentai
                Iustitia et pax komitetas
                ---
                Šeima ir visuomenė
                Socialinė atskirtis
                Žmogus. Bažnyčia. Valstybė
                Darbas
                Paprastumo džiaugsmas
                ---
                ---
    KBL REPREZENTACIJA
        Šventasis Sostas ir Lietuva
            Vatikanas
            Popiežius
                Herbas ir šūkis
                ---
                ---
                ---
            Apaštališkoji nunciatūra
            Istorija
                ---
                Benediktas XVI
                    Herbas ir šūkis
                    Enciklikos ir kt.
                    Kard. J. Ratzinger pasirašyti Bažnyčios dokumentai
                    Kiti J. Ratzinger tekstai
                    Ratzingerio/Benedikto XVI knygos lietuviškai
                    Abdikacijos kronika
                    ---
                Jonas Paulius II
                    Apie Jono Pauliaus II pontifikatą
                    Jono Pauliaus II raštai lietuviškai
                    Jonas Paulius II ir Lietuva
                    Lietuvos vaikų laiškai Jonui Pauliui II
                    ---
                ---
                ---
            Sutartys
        Lietuvos Vyskupų Konferencija
        Vyskupijos
            Kaišiadorių vyskupija
            Kauno arkivyskupija
            Panevėžio vyskupija
            Šiaulių vyskupija
            Telšių vyskupija
            Vilkaviškio vyskupija
            Vilniaus arkivyskupija
        Kitos hierarchinės struktūros
            Kariuomenės ordinariatas
                LR Kariuomenės ordinariato statutas
            Opus Dei prelatūra
            Užsienio lietuvių sielovada
        Vienuolijos
            Vyrų vienuolijos
            Moterų vienuolijos
        Švietimas ir ugdymas
            Akademinė sielovada
            Katechetikos centrai
            Religija mokyklose
            Katalikiškosios mokyklos
        Socialinė veikla
            Caritas
            Šeimos centrai
        Žiniasklaida
            Spauda ir leidyba
            Kontaktai
        Organizacijos ir bendrijos
            Jaunimo centrai
            Organizacijos ir bendrijos
        Istorija
            Lietuvos christianizacija
            1940-1989 m.
            Po totalitarizmo
                Struktūrų plėtra
                Bažnyčia ir valstybė
                Gyvenimo pakopos
                Gyventojai pagal tikybą
        Šventieji ir liudytojai
            Šv. Kazimieras
            Pal. J. Matulaitis
            Tikėjimo liudytojai
        Šventovės
            Šiluva
            Aušros Vartai
            Kryžių kalnas
            Žemaičių Kalvarija
            Pivašiūnai
            Marijampolė
            Krekenava
    SVETAINĖS IT
        Apie svetainę
        Forumai
        LCN paštas
        Medis
        Nuorodos
            Kitos Bažnyčios institucijos
            Pašvęstojo gyvenimo institutai
            Dekanatai ir parapijos
            Švietimo institucijos
            Žiniasklaida ir leidiniai
            Kitos įstaigos, organizacijos ir bendrijos
            Kiti lietuviški puslapiai
            Teminių ir proginių svetainių archyvas
            Katalikų puslapiai kitomis kalbomis
            Tiesioginė transliacija
        Paieška
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt