KATALIKAI.LT
 
 

Giesmės Švenčiausiajai Trejybei

IŠGIRSK, O DIEVE, mano maldą, * maldauju aš Tave karštai. * Giesmės aidai skrieja į dangų, * iš kur žmonių vargus matai.
2 Palaimink mano darbus, norus * visus, kurie patinka Tau. * Sušvelnink erškėčiuotą kelią, * kurį aš prieš save matau.
3 Ar ilgas, ar visai gal trumpas * tas mano kelias, nežinau. * Tiktai prašau, o Dieve geras, * kad man kentėti būt lengviau.

DANGAU, PRIIMKI mano maldą, * suaustą žodžių ir kančių. * Ir siųsk palaimą mano sielai, * niokotai vėtrų didelių.
2 Dvasia pakyla – vien galingos * Tavo malonės dvelkime. * Todėl palaima gailestinga * lydėk mane, globok mane.
3 Dangau, pakėlęs žvilgsnį savo, * Tavo malonės laukiu aš. * Jinai tegu atėjus veda * mane šviesoj ir per miglas.

Prašant ypatingos Dievo pagalbos

VIEŠPATIE, KARALIAU, mūsų tėvų Dieve, * suteik mums kalčių atleidimą * ir Šventosios Dvasios apšvietimą, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas.
Pagailėki savo sutvėrimų, * kuriuos atpirkai brangiausiuoju krauju.
2 Viešpatie, Karaliau, visų tautų Dieve, * suteik mums sveikatą (reikalingą giedrą, reikalingą lietų, darbo sėkmę, dorą ir blaivumą), * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – Pagailėki savo sutvėrimų...
3 Viešpatie, Karaliau, visos žemės Dieve, * suteiki mums ramybę, * o karus atitolink, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – Pagailėki savo sutvėrimų...

Himnas Kūrėjui

„BŪK PAGARBINTAS, gamtos Kūrėjau!“ * Šaukia žemė ir dangus kartu, * gieda paukščių chorai, siaudžia vėjai: „Būk pagarbintas per amžius Tu!“
2 Tavo vardas saulėj įrašytas, * jūroj ir viršūnėse kalnų. * Tavo kelias žvaigždėm nusagstytas * ir žiedais žibučių mėlynų.
3 Tau banguoja platūs vandenynai, * ošia ir žaliuoja Tau miškai. * Spindi ant kalnų balti sniegynai, * kyla į padanges Tau arai.
4 Tau pašvaistė šiaurėje plevena, * skrodžia debesis ugnies žaibai. * Tau šaltinių vandenys sruvena, * žydi sodai, pievos ir laukai.

SIELA IŠTROŠKUSI dieviško grožio – * kas nuraminti ją žemėje gali? * Viešpatie, kelią į laimę parodyk! * Skubam keleiviai į amžiną šalį.
2 Bėga mūs dienos, kaip upės sruvena. * Ilgesio mintys į dangų plasnoja. * Tėvas brangiausias ten mūsų gyvena – * amžiną meilę širdyje nešiojam.
3 Gėlės pasaulio taip greitai nuvysta. * Alkanos mintys ramybės neranda. * Ten mūsų laimė ir mūsų jaunystė – * nerimą sielos tik Dievas numaldo.
4 Žemės erškėčiais keliaujam nuvargę. * Akys aptemsta ir jėgos išsenka. * Viešpatie mūsų ir Tėve brangiausias, * tieski pagalbos mums dievišką ranką.

AČIŪ TAU, VIEŠPATIE, jogei mylėdamas * saugojai mano gyvenimo rytą. * Argi tai sykį, vilione tikėdamas, * bėgau į tinklą, gudriai užraizgytą. * Žūti neleido tik šventas tikėjimas, * tėviškas Tavo Apvaizdos budėjimas.
2 Kuo už Apvaizdą aš, kuo už garbingąją * Tau atsilyginau, atsidėkojau? * Skambančią giesmę ir širdį jausmingąją * argi ne kryžkeliuos kartais eikvojau? * Kaltas, bet teisi tiek daugel kentėjusį, * Tavo gerybėje viltį padėjusį.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 579-581.

 
Papildyta 2005 12 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt