KATALIKAI.LT
 
 

Kitos tradicinės giesmės

Suplikacijos (maldavimai)

1 ŠVENTAS DIEVE, * šventas galingasis, * šventas amžinasis, * pasigailėk mūsų!
2 Nuo maro, bado, ugnies ir karo * gelbėk mus, Viešpatie!
3 Nuo staigios ir netikėtos mirties * saugok mus, Viešpatie!
4 Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, * meldžiam Tave, Viešpatie!
5 Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, * meldžiam Tave, Viešpatie!
6 Mūsų Tėvynę krikščioniškoje doroje išlaikyti teikis, * meldžiam Tave, Viešpatie!
7 Mūsų Tėvynę nuo visų pavojų išgelbėti teikis, * meldžiam Tave, Viešpatie!
8 Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, * meldžiam Tave, Viešpatie!
9 Nuodėmes mums atleisti teikis, * meldžiam Tave, Viešpatie!
10 Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, * meldžiam Tave, Viešpatie!
11 O Jėzau, Jėzau, Jėzau, * pasigailėk mūsų!
12 O Marija, Marija Dievo Motina, * užtarki mus!

padidinti
padidinti

IMPRIMATUR. + Arkivysk. S. Tamkevičius.
Plg. Katalikų giesmynas. Kaunas, 2009. P. 61–62.

Prašant naujo šventojo paskelbimo

O DIDIS DIEVE, laimink mūsų šalį, * padėk Tėvynei, lengvinki jos dalią. * Duok mums globėją savo tarną ***, * suteik, maldaujam, jam altoriaus garbę.
2 Suteik jam, Dieve, šventojo vainiką, * kad jis apšviestų šį pasaulį nykų, * kad mums įkvėptų kuo daugiau uolumo, * gaivintų meilę ir širdies geru-mą. ­ O didis Dieve...
3 Siųsk mums malonę per jo kilnią globą * iš Jėzaus Kristaus begalinių lobių, * kad mūs tautiečiai prie Tavęs sugrįžtų * ir Tau tarnauti prakilniausiai ryžtųs. ­ O didis Dieve...

Popiežiaus himnas

PETRO LAIVAS plauks kaip plaukęs * ten, kur Kristus iria jį, * nors neliausis vėjas kaukęs * ir audra baisi. * Visą kelionę Dievo malonė * saugos ir budės; * palaimingoji Dvasia Šventoji * amžiais švies, lydės.
2 Džiaukis, Motina Lietuva: * tu po Kristaus vėliava! * Šioj kelionėje nežūva * Petro laivo įgula. * Kristaus brangioji liaudie šventoji, * *** vedama, * jūra audringa plauk ištvermingai, * laimėn kviečiama.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 605-606.

 
Papildyta 2022 02 26
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt