KATALIKAI.LT
 
 

Mišių giesmės

Prieš Mišias

PULKIM ANT KELIŲ, visi krikščionys * didžiai ištroškę Jėzaus malonės! * Su ašaromis Dievui dėkokim, * tą Mišių auką jam paaukokim.
2 Suklaupę meldžiam, Jėzau saldžiausias, * maldas priimki mūsų karščiausias; * mus išmokyki Dievą pažinti, * vykdyt jo valią ir jį garbinti.
3 Ugdyki žemėj meilę, ramybę; * mirusiems teiki dangaus linksmybę; * gyviems sveikatą, metų geriausių * duok per tą auką Mišių švenčiausią.
4 Puolam po kojų, Jėzau meilingas, * nepaisyk kalčių, būk gailestingas; * viltį padėjom aukoje Tavo, * visus mus glauski prie Širdies savo.
5 Savo malonę duok mums patirti, * neleiski niekam nuodėmėj mirti; * duok Tave, Jėzau, karštai mylėti, * paskui per amžius danguj regėti.

DIEVE, ARČIAU TAVĘS veržias širdis, * Jokia kančia kely nesulaikys. * Skambės tyli giesmė * net pro skausmų gelmes: *
Dieve, arčiau Tavęs, * arčiau Tavęs!
2 O, panardink gelmėj savo širdies – * lai tylią raudą ji sielos girdės. * O, kaip bus maloni * kančia, kuri nuves, * Dieve, arčiau Tavęs, * arčiau Tavęs!
3 Nors ir paliks mane draugai visi, * Ir sielon nusileis naktis tamsi, *
Pro ašaras žibės * vilties žvaigždė ir ves, * Dieve, arčiau Tavęs, * arčiau Tavęs!
4 Kai amžinybė jau laimėta bus, * nuskaidrins jos šviesa žemės skausmus, * ir laimės be ribų * jau niekas nesudrums, * Dieve, arti Tavęs gyvenant mums.

Garbės himnas

GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, * O žemėje ramybė geros valios žmonėms!
Šloviname Tave, aukštiname Tave, * lenkiamės Tau, garbiname Tave; *
Gėrimės Tavo didžia garbe, * Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve!
Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, * Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli,
Tėvo Sūnau! * Tu naikini pasaulio nuodėmes – * pasigailėk mūsų
Tu naikini pasaulio nuodėmes – * priimk mūsų maldavimus! * Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – * pasigailėk mūsų! * Tu vienas šventas, Tu – vienatinis Viešpats, * Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau, * su Šventąja Dvasia * Dievo Tėvo garbei. Amen.

Šventas

ŠVENTAS, ŠVENTAS, ŠVENTAS, Viešpats galybių Dievas! * Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. * Osana aukštybėse! Garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse!

ŠVENTAS, ŠVENTAS, ŠVENTAS, Viešpatie galybių! * Dangūs, žemė lenkias Tavajai didybei. * Tu tik vienas šventas – Osana aukštybėj! * Kyla giesmės, maldos į Tave, Trejybe.

Dievo Avinėli

DIEVO AVINĖLI, * kuris naikini pasaulio nuodėmes, * pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, * kuris naikini pasaulio nuodėmes, * pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, * kuris naikini pasaulio nuodėmes, * suteik mums ramybę!

DIEVO AVINĖLI, nuodėmę išdildęs, * lenki tiesai mūsų širdis, * pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, nuodėmę išdildęs, * lenki gėriui mūsų širdis, * pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, nuodėmę išdildęs, * lenk malonei mūsų širdis, * suteik mums ramybę!

Per Komuniją

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, * savo meilę mums suteiki. * Sielų drauge mylimiausias, * ak, ateik, ateik, brangiausias.
2 Tavęs ilgiuos šimtą kartų, * be tavęs gyvent apkarto. * Šimtą kartų Tave šaukiu: Ateik, Jėzau, Tavęs laukiu!
3 Tuščios žemiškos linksmybės, * pilnos kaip tulžies kartybės. * Tik Tu meile begaline, vienas šildai man krūtinę.
4 Be Tavęs ašai nerimstu, * nuolat nuliūdiman grimztu, * todėl Tau, širdžių paguoda, savo širdį atiduodu.
5 Neverti mes esam žmonės * tokią brangią gaut malonę; * tik ištarki žodį vieną ir bus sielai laimės diena.
6 Ženk, o Jėzau, nevėluoki, * iš tamsos mane vaduoki. * Teikis man silpnam padėti, duok dangui save regėti!

ŽENK IŠ AUKSO TAURĖS, Viešpatie, pas mus: * būki mūsų svečias, mylimas brangus. *
– Kviečiam, prašom iš visos širdies: * ženk į mūsų sielas, laukiančias Tavęs.
2 Mūsų akys žiūri ilgesiu didžiu, * į namelį šventą, kur slepiesi Tu. *
– Kviečiam, prašom ...
3 Mūsų rankos tiesias į Tave aukštai, * mes maldaujam šaukiam, o ateik čionai! *
– Kviečiam, prašom ...
4 Tebūnie mūs lūpos Tau taurė graži, * nepaniekink, Jėzau, kad mes taip maži. *
– Kviečiam, prašom ...
5 Tebūnie mūs širdys antras Tau dangus, * mūsų meile puoštas sostas Tau gražus. *
– Kviečiam, prašom ...

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996.

 
Papildyta 2005 12 20
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt