KATALIKAI.LT
 
 

Kalėdų giesmės

TYLIĄJĄ NAKTĮ balsas sugaudė: * "Piemenys, kelkit: Dievas užgimė! * Greitai renkitės ir bėkit, * į Betliejų paskubėkit * sveikint Viešpaties!"
2 Nuėję rado Jėzų ėdžiose, * kaip pranašauta Dievo knygose. * Jį Dievu jie pripažino, * kaip juos angelas mokino, * ir pasveikino.
3 "O Atpirkėjau, seniai laukiamas, * tūkstančiais metų žmonių meldžiamas; * laukė pranašai, karaliai, * o Tu šią tiktai naktelę * tepasirodei".
4 Mes irgi laukiam, Viešpatie, Tavęs, * o kai ateisi pas mus per Mišias, * pulsim prieš Tave ant kelių, * gyvą kiekvienoj dalelėj * šventos Ostijos.

SVEIKAS, JĖZAU GIMUSIS, * šventas Dievo Kūdiki! ­ * Brangią dieną švęsdami * užgimimo Viešpaties, * linksminkimės ir džiaukimės, * Dievui garbę duodami, giedokime!
2 Kanklėmis kankliuokime, * sutartinę traukime. ­ Brangią dieną švęsdami * užgimimo Viešpaties, * linksminkimės ir džiaukimės, * Dievui garbę duodami, giedokime!
3 Jau dangus mums artimas, * žemėj žmonės linksminas. ­ Brangią dieną švęsdami * užgimimo Viešpaties, * linksminkimės ir džiaukimės, * Dievui garbę duodami, giedokime

GUL ŠIANDIENĄ jau ant šieno * Atpirkėjas žmonijos; * šiam Karaliui visagaliui * nėr vietelės tinkamos. * Piemenėliai, paskubėkit, * dovanas jam savo dėkit * kaip pasaulio Viešpačiui.
2 Į menkutį jo tvartutį * ir mes draug skubėkime, * tam Karaliui savo valią, * visą širdį dėkime. * Viską mes jam paaukokim * ir su angelais giedokim: * "Garbė Tau aukštybėse!"
3 Jėzau gimęs, prie krūtinės * glausk kiekvieną iš minios. * Mes vargdieniai meldžiam vieno: * duoki meilės mums šventos! * Teikis gimti nūn mumyse, * vienas karaliauk širdyse, * vesk į laimę amžiną!
4 Nors dievystę ir žmogystę * dengia Ostija trapi, * mes neklystam, išpažįstam ­ * Jėzau, čia save slepi! * Koks tai džiaugsmas mums atėjo: * giedam Dievui Atpirkėjui * ir jo šventai Motinai.

TYLI NAKTIS, šventa naktis! * Viskas miega, tik dar vis * Motinėlė ten budi viena. * Kūdikis su meilia šypsena * ilsisi, miega ramiai (2 k.).
2 Tyli naktis, šventa naktis! * Pildos dieviška mintis: * Viešpats, tapęs mažu vaikeliu, * žada sieloms malonių gausių * savo šventu gimimu (2 k.).
3 Tyli naktis, šventa naktis! * Vyksta meilės paslaptis. * Angelų giesmė skamba nakčia, * nešdama piemenims žinią šią: * jau Išganytojas čia! (2 k.)

ŠIANDIEN BETLIEJUJ (2 k.) * nuostabi naujiena. * Džiaugsmas užlieja (2 k.) * širdį nūn kiekvieną. * Gimė jau Kristus ­ * Motina vysto, * įvykio ženklui ­ * žvaigždė sutvyksta. * Renkas piemenėliai, * gieda Kūdikėliui ­ * jam didi garbė tebūna!
2 Džiaugias Marija (2 k.), * Juozapas globėjas: * gimė žmonijai (2 k.) * Sūnus Atpirkėjas. * Dievo galybė * skleidžia šviesybę, * dangus atvėrė * žemei ramybę. * Štai ir trys karaliai * lenkias Dievo va-liai ­ * jam didi garbė tebūna.
3 Džiaugiasi žmonės (2 k.) * viltimi nušvitę. * Laukia malonės (2 k.) * lyg išauštant ryto. * Dienos bus šviesios * amžiams ilgiesiems, * maldos ir giesmės * lyg srovės liesis. * Skamba žemės kloniai * Kūdikiui maloniai: * jam didi garbė tebūna!

PIEMENĖLIAMS vargdienėliams * tarė angelas šviesus: * "Džiaugsmas didis jus pripildys: * Dievas aplankys visus. * Bėkit, bėkit, piemenėliai, * duokit garbę Kūdikėliui, * šiąnakt mums užgimusiam".
2 Koks mažutis, malonutis, * spindi saulės skaistumu. * Motinėlės veidas žėri * tarsi žvaigždžių šviesumu. * O Globėjas linksmutėlis, * pamaldžiai rankas sudėjęs, * džiaugias, šypsosi ramus.
3 Pats Aukščiausias ir Švenčiausias, * atkeliavęs iš dangaus, * didį vargą žemėj randa * ir nedaug širdies žmogaus. * Mes atbėgom, piemenėliai, * šio pasaulio vargdienėliai, * Tavęs, Dieve, garbinti.
4 Dėkui, Kristau, išpažįstam, * kad iš meilės atėjai, * vargo naštą žemėj nešti * Tu dėl mūsų nebijai. * Išganytoju mums būsi * ir kaltes atleisi mūsų, * amžiais Tau tebus garbė.

DIDIS DŽIAUGSMAS patekėjo * su žvaigžde viršum Betliejaus; * širdys laime ėmė plakti: * gimė Kristus mums šią naktį. ­ * Muškim būgnais, trimituokim, * Jėzui garbę atiduokim, * šiąnakt mums užgimusiam.
2 Angelai į žemę leidos, * ir giesmės skambėjo aidas. * Giesmę angelų pažinę, * piemenėliai davė žinią. ­ * Muškim būgnais...
3 Davė žinią piemenėliai, * kad ramybė žemėj kėlės, * nes tvartelyje Betliejaus * šiąnakt gimė Atpirkėjas. ­ * Muškim būgnais...
4 Mes jam garbę, šlovę duokim * ir linksmi visi giedokim: * "Sveikas, brangus Kūdikėli, * dangiškasis mažutėli!" ­ * Muškim būgnais...
5 Iš Rytų šalies karaliai * nor matyti Visagalį. * Į Betliejų skubiai joja, * Jėzui dovanas aukoja. ­ * Muškim būgnais...

GIMĖ KARALIUS iš Panos tyriausios, * nužengė žemėn Viešpats galingiausias. * Guli tvartely, ėdžiose ant šieno, * džiaugiasi žemė ir dangus šiandieną.
Bėkim, skubėkim, * bėkim į Betliejų * lankyti Dievo prakartėlėj (2 k. nuo "Bėkim, skubėkim").
2 Nors tvarte guli, šaltį, vargą kenčia ­ * dangus ir žemė jo gimimą švenčia. * Skubina piemens, skubina karaliai, * neša jie Kristui, neša savo da-lią. ­ Bėkim, skubėkim...
3 Visi išgirskim tą linksmiausią žinią, * kad sugrąžinta mums dangaus tėvynė. * Jėzus Vaikelis nužengė atpirkti, * kad nepaliktum amžinai pasmerkti. ­ Bėkim, skubėkim...

ATEIKITE, ŽMONĖS, džiugūs, iškilmingi, * ateikit Betliejun, ateikite! * Gimusį rasit angelų Karalių. ­ * Džiaugsmingai eikim garbint, * džiaugsmingai eikim garbint, * džiaugsmingai eikim garbint Viešpaties!
2 Bandas štai palikę, skubinas nuolankūs * į menką tvartelį jau piemenys. * Mes irgi džiugūs ten visi skubėkim. ­ * Džiaugsmingai...
3 Ten amžiną Šviesą amžinojo Tėvo * mes pridengtą kūnu matysime: * Dievas ­ Vaikelis vystykluose miega. ­ * Džiaugsmingai...
4 Dėl mūs tapo vargšas, šiene paguldytas: * mes jį nūn mylėkim nuoširdžiai! * Mus taip mylėjo, ­ kas jo nemylėtų? ­ * Džiaugsmingai...

ANGELŲ GIESMĖS skamba padangėj, * tvartelis mažas paslaptį dengia. * Tik sušvitusi žvaigždelė * piemenėliams rodė kelią * į Betliejų.
2 Angelų giesmės atgarsį randa, * piemenys skuba palikę bandą; * prakartėlį jie surado, * atpažino savo Vadą * ten, Betliejuj.
3 Angelų giesmę žemė kartoja, * valią geriausią Dievui aukoja: * "Viešpačiui garbė aukštybėj, * o žmonėms visiems ramybė * per Betliejų!"

BETLIEJUS NUŠVITO dangiška šviesybe, * žemėje pasklido angelų linksmybė: * jau atėjo Atpirkėjas, * žemei džiugesio nešėjas. * Garbė aukštybėse! (2 k.)
2 Amžinuoju grožiu angelus žavėjo, * meile negirdėta žmones pamylėjo: * ir atėjo išganyti, * sieloms dangų atdaryti. * Garbė aukštybėse!

TYLI NAKTIS, šventa naktis ­ * Dievas mus aplankys. * Skamba giesmės iš aukštai, * angelų pulkų pulkai * žemei džiaugsmą skelbia.
2 Tyli naktis, šventa naktis ­ * iš dangaus štai šauklys: * "Gimė Kristus jau tvarte, * guli šieno patale. * Eikit jo pasveikint!"
3 Tyli naktis, šventa naktis ­ * teatbus mūs širdis. * Neškim dovanas gausias, * siųskim nuoširdžias maldas, * giesmes jam giedokim.

GIMĖ KRISTUS VIEŠPATS, ramybės Karalius, * laimė užtekėjo žmonėms geros valios. * Minios angelų pragydo, * naujos giesmės mums pasklido: * "Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!"
2 Piemens giesmę girdi ir šviesybę mato, * ką visa tai reiškia, vargšai nesuprato. * Ieško, klausia patarimo, * nes juos baimė šventa ima. ­
3 Liepia piemenėliams gyvulius palikti, * bėgti į tvartelį Viešpaties sutikti, * nes jau gimė jų Globėjas, * šio pasaulio Atpirkėjas. ­

NAKTIES RAMYBĖJ sugaudė garsai, * aukštybėj gieda angelų pulkai: * "Greitai, piemenys, nubėkit, * į Betliejų paskubėkit: * Dievas gimė jums!"
2 Nuėję rado šieno prakarty * vaikelį Jėzų tamsioje nakty. * Iš dangaus jie ženklą gavę, * jam kaip Dievui garbę davė, * jį pasveikino:
3 "Sveikas, o Jėzau, Žodi amžinas, * tūkstančiais metų žmonių laukiamas; * pranašai, karaliai laukė, * kad ateitum, tautos šaukė; * dabar atėjai!"

DŽIAUGSMINGĄ NAUJIENĄ paskelbė dangus: * Dievas žengė žemėn ir gyvens pas mus. ­ * Tai linksma naujienėlė, * bėkim pas Kūdikėlį * dideli ir maži * jo pasveikinti.
2 Dangus jam gieda giesmes gražiausias, * maldas piemenėliai siunčia karščiausias. ­ Tai...
3 Karaliai keliauja, dovanas neša, * jiems nušviečia kelią žvaigždė skaisčiausia. ­ Tai...
4 Ir mes Kūdikėliui širdis aukokim, * draug su angelėliais giesmes giedokim. ­ Tai...

JĖZUS KRISTUS MUMS JAU GIMĖ ­ * būkime linksmi! * Angelai jam giesmes gieda, * garbę duodami. ­ * Gloria in excelsis Deo!
2 Asilas ir jautis šildo * prakartėlėj jį ­ * savo Dievą ir Kūrėją * garbina klupsti. ­
3 Piemenėliai, sužavėti * įvykio džiugaus, * skuba sveikint Atpirkėją, * atsiųstą dangaus. ­
4 Atkeliavę trys karaliai * dovanų jam duos ­ * aukso, smilkalų ir miros * Jėzui paaukos. ­
5 Gimusį Vaikelį Jėzų * garbinkim visi: * jis mūs Dievas, Atpirkėjas, * mūs viltis šviesi. ­ * Gloria in excelsis Deo!

DŽIAUKIS, ŽMONIJA, nustoki vaitojus: * atėjo tau lauktas laimingas rytojus. ­ * Mums Kristus jau gimė, * mes turim tą žinią: * ant Betliejaus spindi žvaigždelė.
2 Dangūs štai gieda ir skelbia žmonijai: * "Atėjo jau galas šėtono vergijai". ­ * Mums...
3 Šlovinkim Dievą per amžius aukštybėj, * taikingą žmoniją telydi ramybė. ­ * Mums...

"KALĖDOS, KALĖDOS!" ­ Jau prabilo varpai, * ir skamba padangėj linksmi jų aidai. * Žemė, džiaugsmo kupina, sveikina rytą, * kuriame žvaigždė nauja šiandien nušvito.
Kalėdos, Kalėdos! ­ Štai Betliejų matai; * Kalėdos, Kalėdos, ­ gimė lauktas seniai.
2 Kalėdos, Kalėdos! Girdime mes žodžius: * "Į žemę atėjo štai Dievo Sūnus!" * Prakartėlyje skurdžiam prieglobstį rado, * taip sutiko žmonija Viešpatį savo.
Kalėdos, Kalėdos! ­ Tai džiaugsminga diena; * Kalėdos, Kalėdos, ­ guodžia širdį tiesa.

VIEŠPATIES GIMIMO štai diena brangi! * Dievui duoda garbę kūriniai visi.
Džiaugsmo giesmės žemėj skamba, * piemenėliams žinią skelbia * angelų daugybė ir šviesa
skaisti.
2 Sklinda paslaptinga iš dangaus ugnis; * piemenys nustebo: "Kas per reginys?"
Vienas kitą bailiai klausia: * "Gal jau švinta? gal jau aušta? * Net mėnulis temsta prieš šviesos vilnis".
3 Angelai prabilo, džiaugsmą skelbdami, * piemenys Betliejun bėgo tekini.
Radę Jėzų Kūdikėlį, * paguldytą prakartėly, * sveikino su meile, garbę duodami.
4 Grįžo iš Betliejaus džiaugsmo kupini ­ * Dievo išklausyta jau malda kilni!
Gavo akys jų išvysti, * ką žadėjo pranašystės: * Dievas Atpirkėjas tapo žmogumi!
5 Piemenėlių džiaugsmą jausime ir mes, * įsiklausę aido angelų giesmės.
Jei tik Jėzų mes mylėsim, * pažadais jo patikėsim ­ * iš dangaus nužengęs, mus dangun nuves.

RAMYBĖS GIESMĖ angelų suskambėjo... * Pasveikinti Jėzaus skubėkim visi! * Jam duokime garbę kaip tie piemenėliai, * atbėgę Betliejun, skubiai pakviesti.
2 Beturtis užgimęs, brangus Kūdikėli, * į dangų pakviesti ir mūs atėjai... * Altoriuj gyventi, maitint mus norėjai, * atėjęs į širdį, mums laimę davei.

KŪDIKĖLĮ GIMUSĮ * sveikina džiaugsmu visi, * sklinda palaima šviesi. ­ * Garbė teesie užgimusiam * mums šiandien iš Marijos.
2 Štai Karalius ėdžiose, * prie jo vargšai glaudžiasi, * nyksta skurdas širdyse. ­ * Garbė...
3 Kūdikėlis įstabus ­ * tikras Dievas ir žmogus, * gieda žemė ir dangus. ­ * Garbė...
4 Atpirkėjau iš dangaus, * tamsą išsklaidyk žmogaus, * žemės kelio neramaus. ­ * Garbė...

UŽGIEDOKIME LINKSMAI * Viešpačiui, mums gimusiam, * garbę duokime karštai * iš dangaus nužengusiam. * Skamba jam dangaus balsai, * gieda giesmes angelai * prakartyj paguldytam.
2 Dega jo Širdies liepsna, * meilė trykšta lyg srovė * ir gaivina lyg rasa, * teka gyvybės versmė. * Jis Karalius amžinas, * Atpirkėjas dieviškas, * žemės ir dangaus garbė.

PAKLAUSYKITE TIKTAI: * giesmes gieda angelai! * Piemenims skelbia paslaptį dangus: * "Gimė Atpirkėjas jūs, * žadėtas pranašų".
2 Ten, kur kvietė angelai, * bėgo piemenys mielai. * Rado jie Betliejaus miestelyje, * šaltame tvartelyje, * gimusį Kūdikį.
3 Iš dangaus atėjęs jis ­ * kas jam rūmus pastatys? * Nebėra net lopšelio jam kuklaus, * ėdžios gyvulių priglaus * visatos Viešpatį.
4 Amžiais stebins žemę vis * jo gimimo paslaptis. * Marija, Dievo veikimu šventu * tapus Motina, kartu * Mergelė neliesta.
5 Išsipildė šiandien tai, * ką vaizdavo pranašai. * Sakė jie, kad Aarono rykštė leis * lapelius ir žiedą skleis, * ir vaisių užaugins.
6 Džiaugsmas netelpa širdy, * Dievą kalbantį girdi: * "Taip labai aš gėriuosi Sūnumi, * štai jis tapo žmogumi, * klausykit jo visi".
7 Dievo darbas nuostabus ­ * jam garbė per amžius bus * danguje, Dieve Tėve, ir Sūnau, * ir Dvasia Šventoji, Tau * garbė Trejybėje!

A, A, A, JĖZULI, Dievo Sūneli, * užmiki, pasaulio šviesi Saulele.
A, a, a, Jėzuli, mažas Vaikeli, ­ * liūliuok jį, Motule, migdyk kaip gali.
2 Užmerki gražiąsias savo akeles, * užmiki, mažyti, saldžiu miegeliu. ­ A, a, a, Jėzuli...
3 A, a, a, šviesiausia mūsų Žvaigždele, * parodyk trumpiausią į dangų kelią. ­ A, a, a...
4 Mes norim danguje Tave regėti, * o ir čia dar, žemėj, karštai mylėti. ­ A, a, a...

O BETLIEJAU, ar girdi? * Jėzų įsileisk! * Ir priglauski švelniai jį! * Jėzų įsileisk! * Aplankyt tave nor jis ­ * šventas, mielas Kūdikis! * O, įleisk, nes jau naktis! * Jėzų įsileisk! Jėzų įsileisk!
2 Prašo Juozapas globos. * Jėzų įsileisk! * Bet jis veltui jos ieškos... * Jėzų įsileisk! * Verkia Motina šventa: * "Kur dings Kūdikis nakčia, * jei nėra man vietos čia?" * Jėzų įsileisk! Jėzų įsileisk!
3 O širdie, išgirski jį, ­ * Jėzų įsileisk! * Jam neleisk laukt prieangy ­ * Jėzų įsileisk! * Kai ateis širdin jisai, * glausk su meile jį karštai, ­ * bus Kalėdos amžinai. * Jėzų įsileisk! Jėzų įsileisk!

BETLIEJAUS TVARTELY Marija klūpo, * ėdžiose gulintį Jėzų supa:
"Merk jau akeles, Sūnau mieliausias; * užmiki, miegoki, Jėzau brangiausias".
2 "Žvėrys turi olas, lizdus ­ paukšteliai, * gyvulių pastogėj gimei, Sūneli". ­ Merk...
3 "Žvaigždėmis papuošei dangišką skliautą, * neradai pastogės pas savo tautą". ­ Merk...
4 "Gaivini, maitini lauko žolelę, * pats vargsti ir alksti šitam tvartely". ­ Merk...
5 "Girdžiu, jau ateina vargo žmoneliai: * renkasi, buriasi maži vaikeliai.
Pabuski, pakilki, atmerk akeles, * palaiminki, Jėzau, žmonių vaikelius!"

KŪDIKĖLI JĖZAU, atėjai pas mus. * Siųsk ramybę, taiką į žmonių namus. * Klumpam prieš Tave Betliejuj, maldą Tau supynėm. * Mus visus Tu numylėjai meile begaline.
2 Kūdikėli mielas, ką aukoti Tau? * Kas už viską žemėj gali būt brangiau? * Tau mes duodam savo sielas, meile apipintas. * Te šviesi žvaigždė Betliejaus ir širdy nušvinta.
3 Kūdikėli Jėzau, garbę nuolatos * visos geros širdys Tau vienam giedos. * Tu palaimink iš Betliejaus ryžtą, darbą, triūsą. * Dangų mums Tu pažadėjai ­ mes tik Tavo būsim.

ŠVENTA NAKTIS. Visur tylu. * Varpai tik gaudžia, gaudžia. * Švelni giesmė ­ tai angelų * gijas mūs laimei audžia.
2 Nes naktį tą ­ seniai, seniai ­ * mums užgimė Vaikelis. * Dabar jį sveikin maloniai * ir garbin visos šalys.
3 Tekyla jam dangaus erdvėn * džiaugsminga mūs giesmelė. * Pakvieskim jį širdies gelmėn * įrengt sau prakartėlę.
4 Ramybę duos mums savo jis, * išgelbės mūsų sielą. * Šviesesnė lauks mūs ateitis, * meilesnė bus kas dieną.
5 Šventa naktis. Tyli malda... * Varpai, skambėkit garsiai! * Garbė tikra ir amžina * tesklinda kuo plačiausiai.

ATSISKUBINO BETLIEJUN piemenys, * dailiai skambindami Jėzui kanklėmis. ­ * Sveikina Kūdikėlį, Vaikelį mažutėlį, * giesmėmis.
2 Dievo angelai giedojo jiems tada, * ko jie buvo negirdėję niekada. ­ * Sveikina...
3 Klausės angelų gražios jie giesmelės * ir galvojo, koks gi bus tas Vaikelis. ­
4 Žvelgia akys prakartėlin nuolankiai, * širdyse atliepia giesmės iš aukštai. ­
5 Ir mes žinom ­ tai Mesijas garbingas, * gimęs iš Mergelės Viešpats galingas. ­

UŽMIK lopšelyje menkam, * mažasis Dievo Kūdikėli! * Gimei tvartelyje šaltam, * nors širdį Motinai ir gėlė.
2 Tave vėjelis paliūliuos, * paglamonės žvarbi naktis... * Užmik šiurkščiuose vystykluos ­ * tokia Tau šiandien bus lemtis.
3 Naktis tyli. Miegok saldžiai. * Jeruzalė ir kryžius laukia. * Žmonių atpirkti atėjai ­ * dar pailsėk prieš didžią auką.
4 Miegok ramiai. Tave globos * meilinga Motinos širdis, * o atsibudęs rasi jos * vien meilę žadančias akis.

SKAMBA ANGELŲ GIESMĖ. * Žemė tyliai klauso. * Plaukia iš dangaus versmė * džiaugsmo nuoširdžiausio: * Gloria, gloria in excelsis Deo!
2 Gimė Atpirkėjas tau, * o žmogau bedali! * Garbink kiek gali karščiau * Dievą visagalį: * Gloria, gloria in excelsis Deo!
3 Stiprink, Kūdiki Taikos, * mūsų gerą valią ­ * giesmę Tau garbės giedos * visos žemės šalys: * Gloria, gloria in excelsis Deo!

SKUBA RENKASI Betliejun piemenys, * linksmina skudučiais, būgnais, kanklėmis. * Sveikina Kūdikėlį, * Jėzų mažutėlį, * jie pirmi.
2 Žvelgia akys prakartėlin nuolankiai, * širdyse atliepia giesmės iš aukštai. * Dievui garbė aukštybėj, * žemėj didi ramybė * tik geriems.
3 Žemės nuoširdūs atstovai piemenys * linksmina skudučiais, būgnais, kanklėmis. * Grįžta nuo Kūdikėlio, * Jėzaus mažutėlio, * džiaugdamies.

GIMSTA MUMS TVARTELY štai * dieviškas Vaikelis, * guli ėdžiose šaltai * angelų Karalius.
2 Šildomas dangaus Svetys * asilo ir jaučio ­ * kad garbės Karalius jis, * gyvulėliai jaučia.
3 Erodas, pabūgęs jo, * vaikelius išžudė ­ * manė, kad Karaliaus šio * ateitis jam kliudė.
4 Tas, kurs užgimė dėl mūs * šiandien iš Marijos, * laimėn tenuves visus * džiaugsmo karalijos.
5 "Dieve, Tau garbė didi!" ­ * angelai giedojo; * sklido jų giesmė džiugi, * žemė ją kartojo.
6 Džiūgaukim ir mes ­ tegu * giesmės nenutyla, * te vargonų ir stygų * gaudesys jam kyla.
7 "Ačiū, Dieve!" ­ Tau kartos * angelai ir žmonės, * kils Tau himnai padėkos * už visas malones.

MARIJA, JĖZŲ KŪDIKĖLĮ priglausk karštai! * Tu jį pasveikint verta pirmoji viena tiktai.
2 Marija, Jėzų Kūdikėlį maldauk už mus, * kad jis, pažvelgęs į mus, atleistų paklydimus.
3 Marija, Jėzui Kūdikėliui mūs širdis duok, * kad jį išmoktų karštai mylėti, tik jam alsuot.

ŠTAI JAU IŠSIPILDĖ pažadas didysis, * taip seniai žadėtas rojaus tremtiniams: * Kūdikėlis Jėzus jau ant šieno ilsis, * nusilenkti Jėzui skuba angelai.
2 Angelai jau skrenda į Betliejaus klonius, * didžią džiaugsmo giesmę neša dovanų; * į tvartelį šaukia geros valios žmones * džiaugtis pranašauto Kristaus gimimu.
3 Daug šviesių žvaigždelių danguje žibėjo, * daug girdėjo žemė prakilnių giesmių, ­ * bet žvaigždė skaisčiausia švietė virš Betliejaus, * nuostabiausios buvo giesmės angelų.
4 O naktie žadėta, o naktie šventoji, * tavo atminimas niekada nežus! * Kūdikėli Jėzau, laimink mūs rytojų: * tegu būna giedras tėviškės dangus!

SVEIKAS, MIELAS KŪDIKĖLI, * sveikas vargo patalėly! * Mylim mes Tave, * garbę su šlove * duodam Tau, mielas, * iš visos sielos * su džiaugsmu.
2 Ačiū, kad gimei šią naktį, * Tau mūs širdys turi plakti. * O dangaus Svety, * esam neverti * dovanų Tavo, * kurių tiek gavo * žmonija.
3 Atėjai, o Jėzau mielas, * išganyti mūsų sielas. * Pavedam Tau jas, * taip labai skurdžias, ­ * šventos kad taptų, * meile Tau degtų * amžinai.

ŠVENTĄ NAKTĮ žvaigždės švietė, * į Betliejų rodė kelią: * "Eikite pas Jėzų! ­ kvietė: ­ * Guli Dievas ant šienelio."
2 Jis atėjo pas savuosius ­ * nešt žmonijai atpirkimo.* Ir pravirko šaltą naktį. * Jo pasaulis nepažino.
3 Garbino jį piemenėliai, * angelų pulkai nušvito. * Jis gulėjo prakartėly, * snieguolės šaltutės krito.
4 Gimė žemėje Mesijas. * Viešpatie Emanueli, * gelbėk iš tamsos žmoniją! * Švieski kelią vargdienėliams!
5 Mielas dieviškas Vaikelis * ant šienelio paguldytas. * Mes su vargšais piemenėliais * Jėzų sveikinam Mažytį!

ATĖJO DIEVAS ­ žemėj gimė * kaip kūdikis mažytis. * Jis tapo kūnu atpirkimo ­ * dangus žmonėms nušvito.
2 Tiek amžių Dievą žmonės šaukė: * "Ateik, Emanueli!" * Betliejuj Kristaus mes sulaukėm * tvartely piemenėlių.
3 Jis žemei atnešė ramybę * ir meilę begalinę. * Dangus jam gieda, žvaigždės žiba, * juk Dievas žemėj gimė.
4 Pravirko Jėzus Kūdikėlis * šaltoj kaip ledas žemėj. * Tamsi naktis, pasaulis miega, * tik budi piemenėliai.
5 Mes lenkiam vargo galvas Jėzui. * Tai džiaugsmas neregėtas. * Kaip Dievo meilė jis atėjo * ir atnešė mums šviesą.

LIETUVIŠKON MŪSŲ ŽEMELĖN * ateina Kalėdų naktis. * Nematomi sniego varpeliai * kiekvieną jos žingsnį skaitys.
Jau aidi, jau skamba, jau gaudžia * žvaigždėta tyla ir keliai, * jau Motina Kūdikį glaudžia * prie savo krūtinės meiliai.
2 Suvirpo prailgęs laukimas * lyg smuiko styga įtempta. * Didžios Paslapties Užgimimo * sutikti ateis Lietuva! ­ * Jau aidi...

KUR TAVO TURTAI, Kūdikėli, * kur Tavo sostas ir garbė? * Tvartelis, šienas, prakartėlis, ­ * nuo žemės šalčio Tu drebi.
Dangaus Karalius pasirinko * neturto dalią ir vargus, * kad žemės likimu vargingu * jau nesiskųstų ir žmogus.

NAKTIE ŠVENTA, širdin įliek * ramybės dangiškos dalelę, * skausmus ramink, palengvink man * vargingą, skaudų žemės kelią.
Žvaigždžių akelės šviečia, * aukštyn į dangų kviečia; * o, kad su jom pakilt galėčiau, * o Dieve, prie Tavęs!`
2 Naktie šventa, visiems primink * Betliejuj gimusį Vaikelį. * Teskamba jam garbės giesmė, * pasauli, pulk prieš jį ant kelių!
Žvaigždžių akelės šviečia...

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 531-549.

 
Papildyta 2005 12 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt