KATALIKAI.LT
 
 

Advento giesmės

RASOKIT, DANGŪS, iš savų aukštybių, * debesys, lykit lietumi teisybės! * Išdžiūvus žemė teatsigaivina * ir Atpirkėją mums teišdaigina.
2 Kaip tamsią naktį klysdamas keleivis * į dangų žvelgia, ar neprasiblaivęs, * taip amžiais žmonės, klydę ir klajoję, * dangaus pagalbos šauktis nenustoja.
3 Kaip ryto saulės laukia vyturėliai, * o Dieve, laukiam mes akis pakėlę; * šaukiam pagalbos žmonės nusidėję, * meldžiame, prašom siųsti Atpirkėją.
4 O Dieve Tėve, geras, gailestingas, * išgirsk maloniai maldą ilgesingą; * siųsk savo Sūnų ­ mums teviešpatauja * ir visai žemei duoda veidą naują!

ATSKAMBA BALSAS iš aukštai ­ * ramina ilgesį žmogaus. * Nakties tamsa jau traukiasi, * šviesa pasklido iš dangaus.
2 Beribe meile gimstanti, * gaivinki širdis alkstančias, * žvaigžde žibėk padangėse, * viltim nuskaidrinki kančias.
3 Ateik greičiau, Sūnau dangaus, * ir amžių amžiais viešpatauk; * malonės aušrą žemėn leisk, * nušvieski saulės spinduliais.
4 Teskamba amžina garbė * Tau, Tėve, Sūnų siuntusiam, * ir Sūnui, nūn ateinančiam, * ir Dvasiai, širdis guodžiančiai.

PRAILGO DIENOS, laukimo naktys ­ * Tavęs mes trokštam kaskart skaudžiau. * Neliauja kaltės kaip rykštės plakti, * Dieve, mes šaukiam: ateik greičiau!
2 Žiūrėk, kaip širdys kančioj suvyto, * duok joms ramybės, tikros taikos ­ * tekėk lyg saulė darganą rytą, * girdyk kaip lašas gaivios rasos.

O KRISTAU, DANGŲ atdaryk, * į žemę kuo greičiau atvyk * ir aplankyki mus kaltus, * į laimę mums atkelk vartus.
2 Ramybės Viešpatie, ateik, * paguodos mūsų sieloms teik, * vaduok žmoniją iš nakties, * atnešk jai dangiškos vilties.
3 O Kristau, dangų atdaryk! * Pavargom vėtrų sūkury. * Pasauly siautėja tamsa ­ * malonės atgaivink rasa.

JAU AUŠRINĖS SKAISČIOS spindulėliai mums šviečia. * Jie saulutę rytuos pasitikti mus kviečia. * O Marija skaisti, Tu Aušrinė gražioji! * Tu žmonijai skelbi ilgai lauktą rytojų.
2 Daug, oi daugel širdžių Tavęs laukė ilgėjos, * bet padangėj rytų vis Tavęs neregėjo. * O Marija skaisti, Tu jau mums spinduliuoji! * Tu viltis mūs esi, Užtarėja geroji.
3 Nuodėmės naktimi daug dar sielų sutemę, * nes visa širdimi myli purviną žemę. * O Marija skaisti, būk ir jiems Tu Aušrinė ­ * teišvysta visi Dievo saulę auksinę.

ŽADĖJAI TU, DIEVULI, * atsiųsti mums Jėzulį, * o mes jo laukiam, laukiam, * dangus net apsiniaukė (2 k.).
2 Ateik, Sveteli brangus! * Ateik ­ tešvinta dangūs. * Atnešk vaikučiams džiaugsmo, * ateik, Tavęs mes lauksme (2 k.).
3 Širdelių ruošt neliausim, * kasdien karštai maldausim: * "Ateik, Sūnau Dievulio, * ateik, ateik, Jėzuli!" (2 k.)

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 529-531.

 
Papildyta 2005 12 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt