KATALIKAI.LT
 
 

Giesmės Šventajai Dvasiai

O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK ...

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK ...

PASAULIO ŠVIESA ir paguoda, * vadove tiesos kelyje, * nušvieski mums ūkanas juodas, * ateiki, Šventoji Dvasia!
2 O dieviškos Meilės Ugnyne, * uždek mūs krūtinę liepsna. * Tyriausio šventumo šaltini, * ateiki, Šventoji Dvasia!
3 Pašvęski ir vesk mūsų sielas, * kur meilė žydės amžinai. * Ateik, sielos Prieglobsti mielas, * ateiki, Šventoji Dvasia!

ALSUOK MANY, Šventoji Dvasia, * kad aš mąstyčiau, kas šventa.
2 Uždek mane, Šventoji Dvasia, * kad aš daryčiau, kas šventa.
3 Patrauk mane, Šventoji Dvasia, * kad aš mylėčiau, kas šventa.
4 Paremk mane, Šventoji Dvasia, * kad aš vis skleisčiau, kas šventa.
5 Globok mane, Šventoji Dvasia, * kad neprarasčiau, kas šventa.

ŠVENTOJI DIEVO DVASIA, * mes meldžiame Tave: * sustiprinki tikėjimą, * savo malonės spinduliais * užlieki mus.
2 Šventoji Dievo Dvasia, * mes meldžiame Tave: * uždeki ugnį širdyse * šventosios meilės liepsnomis * visiems laikams.
3 Šventoji Dievo Dvasia, * mes meldžiame Tave: * gaivinki dvasią viltimi, * savo malonės dovana * lig pat mirties.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 578-579.

 
Papildyta 2005 12 20
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt