KATALIKAI.LT
 
 

Giesmės šventiesiems

Angelui Sargui

O ANGELE, MAN SKIRTAS, * šaukiuosi štai Tavęs: * matai, esu netvirtas, – * Tu būk arti manęs!
Globok mane kas dieną, * padėk tvirta ranka, * o, nepaliki vieno, * šventasis Angele!
2 Kai silpnas mano žingsnis * svyruos sunkiam kely, * pakreipk į Dievą žvilgsnį, * nes man padėt gali. – Globok mane kas dieną...
3 Kai žemė blaško mintį, * kai Dievą užmirštu, – * padėk man prisiminti, * jog aš dangun einu. – Globok mane kas dieną...
4 Kai audros dvasioj kyla, * vienam kai taip baisu, * prabilk į širdį tyliai, * ir vėl bus man ramu. – Globok mane kas dieną...

Šv. Juozapui

Šv. Kazimierui

ŠVENTAS, GARBINGAS LIETUVOS VYRE, * jaunystės kovą Dievui paskyręs! * Išmelsk malonės kovot didvyriais * už Dievo tiesą, už širdį tyrą.
2 šventas, šlovingas Tautos globėjau, * žiedu pražydęs baltos lelijos! * Marijos žemei giesmę sudėjai, – * žadink jos meilę mūsų širdyje!
3 Šventas Kazimierai, Vytauto aini, * Vilniaus altoriuj sostą atradęs! * Šviesiausios viltys Tavy sueina, * kovoj už Dievą būk mūsų vadas!

Šv. Antanui

KAIP DIDIS ŠVENTASIS ANTANAS, * kiek daro stebuklų jisai, * tai žino ir jaunas, ir senas, * tai skelbia varguolių balsai.
2 Prieš Viešpaties sostą jam stojus, * nelaimės, vargai ar liga, * pagundos, visokis pavojus * ir maras išnyksta staiga.
3 Kam pavogtas daiktas brangiausias * ar pats jį pametęs kada, * ieškodamas verkia ir klausias, * kur kreiptis, kai spaudžia bėda, –
4 lai kreipias į šventą Antaną – * nelaimėj, varge jam padės, * tekyla iš nuodėmių tvano – * akmuo nuo širdies nuriedės.
5 Šventasis Antanai globėjau, * priimk mūsų karštas maldas, * padėk mums, nors daug nusidėjom, * pakelti vargus ir bėdas.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei

TERESE, KARMELIO GĖLELE meili, * vedi mus į dangų, mūs širdis keli.
Dangaus, dangaus pasilgę mes, * dangun mus vesk, prašom Tavęs.
2 Mus žavi tavoji vaikystė šventa, * kai Jėzui pražydai gėle nekalta. – Dangaus...
3 Buvai Tu laiminga, maldoj kai skendai, * kai meile pas Jėzų lyg sparnais skridai. – Dangaus...
4 Kaip troškai Tu Viešpaties Duonos šventos, * kur ugdo skaistumą širdies nekaltos! – Dangaus...
5 Iš džiaugsmo vos žodį galėjai ištart, * kai Jėzus aplankė Tave pirmąkart. – Dangaus...
6 Dažnai ir be baimės Tu Jėzų kvietei, * prie Dievo altoriaus Tu dangų jautei. – Dangaus...
7 Pas Jėzų, Terese, ir mus Tu nuvesk, * vargingai žmonijai dangaus rožes mesk! – Dangaus...

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 603-605.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt