KATALIKAI.LT
 
 

Velykų giesmės

LINKSMA DIENA mums nušvito, * visi troškom džiaugsmo šito: * kėlės Kristus, mirtis krito. – * Aleliuja, aleliuja, aleliuja!
2 Geluonį mirties išrovė, * nuodėmes mūsų nuplovė, * pragaro vartus išgriovė. –
3 Gyvas savo galia tapo, * nelietęs antspaudo kapo; * sargai pabėgo be kvapo. –
4 Angelus siunčia šventuosius * pas Mariją ir savuosius * mokytinius mylimuosius: –
5 „Motinėlei sopulingai * neškit naujieną džiaugsmingą * prisikėlimo garbingo“. –
6 Veikiai patsai pas ją ėjo, * didžia šviesybe žibėjo, * sveikindamas ją, kalbėjo: –
7 „Po tavo skausmų kartybės * nušvito diena linksmybės, * dosni dangiškos ramybės“. –
8 „Sveikas, o Jėzau geriausias, * mano Sūneli mieliausias, * žmonėms visiems maloniausias! –
9 Esu šiandieną laiminga, * Tave išvydus garbingą, * nieko daugiau man nestinga“. –
10 Dangaus Karalius aukščiausias, * Išganytojas brangiausias, * atpirko mus, maloniausias. –
11 Jis pragarą nugalėjo, * žalčio galva sutrupėjo, * vargšams viltis sužibėjo. –
12 Tuoj pragarus atrakino, * vėles senolių ramino, * paskui save eit vadino. –
13 Sveikas, Karaliau šviesybės, * Viešpatie didžios galybės, * gelbėk ir mus iš tamsybės! –
14 Šventuoju prisikėlimu * duok mums kalčių atleidimą, * tegul ir mus džiaugsmas ima! –

Nuo Šeštinių iki Sekminių paskutinis posmas pradedamas:
ŠVENTUOJU DANGUN ŽENGIMU..., o per Sekmines – ŠVENTOS DVASIOS ATSIUNTIMU...

SVEIKI, SULAUKĘ šventų Velykų, * linksmiausios šventės visų, kas tiki. – * Giedokim aleliuja (3 k.), * aleliuja, aleliuja, aleliuja.
2 Mums prakeikimo žiema praėjo, * pavasarėti gamta pradėjo. – * Giedokim aleliuja...
3 Jau Kristus kėlės garbės didybėj, * giedokim giesmes didžia linksmybe. – * Giedokim...
4 Vergijos pančius jis sunaikino, * vartus į laimę mums atrakino. – * Giedokim...

PRADŽIUKITE, CHORAI dangaus giesmininkų, * sulaukę linksmybės šventųjų Velykų. * Nes paslaptys Kryžiaus kaip saulė nušvito, * štai Kristus laimėjo, o pragaras krito.
Pradžiuk ir tu, žeme, šviesybe užtvinus, * galybių Karaliaus gerumą pažinus. * Jis jau panaikino tamsybių vergiją, * paleido iš pančių Adomo ainiją.
2 Pradžiuki, Bažnyčia, mūs motina brangi, * žiūrėk, kaip nušvito tavoji padangė. * Dvasia tikinčiųjų su Kristum pakilo, * linksmybės giesmėmis jų lūpos prabilo.
Neklystantį gavom kelionėje Vadą: pats Kristus buveinę Tėvynėj mums žada. * Jis nuodėmių purvą nuo sielų nuplovė * ir mirčiai galingai geluonį išrovė.

KRISTUS ATPIRKĖJAS, * mirtį nugalėjęs, * kelias savo galybe, * skelbia sieloms linksmybę. – * Aleliuja...
2 Sekmadienio rytą, * vos saulė nušvito, * trys Marijos skubėjo * lankyti Atpirkėjo. –
3 Kelionėje savo * eidamos dejavo, * kaip reiks akmuo nuristi, * kaip joms Jėzų išvysti. –
4 Pribėgę be žado, * kapą tuščią rado... * Angelai ten stovėjo, * ir veidai jų žibėjo. –
5 Baisiai nusigando, * kad Jėzaus neranda, * kur dėjosi – nežino. * Angelai jas ramina. –
6 „Neliūskit baimingai: * jis kėlės garbingai, – * regite tuščią vietą * Jėzaus patalo kieto“. –
7 „Kai Petrą išvysit, * tai jam pasakysit, * ką čionai jūs regėjot, * visa, ką tik girdėjot“. –
8 Šiandien mums linksmybė * ir sieloms ramybė: * ko troškom, ko norėjom, * viską mes jau lai-mėjom. –
9 Jėzau, mus mylėjai, * ant kryžiaus kentėjai, * prisikėlęs garbingas, * būki mums gailestingas. –

ŽEMĖJE IR DANGUJ aukštai * gaudžia pavasario varpai: * Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
2 Kėlės Valdovas garbėje, * kad nepražūtų žmonija. * Aleliuja...
3 Jį – Atpirkėją mūs visų – * šlovinam, garbinam balsu: * Aleliuja...
4 Kryžiaus kančia atpirkęs mus, * veda į amžinus namus... * Aleliuja...

ŽMONIJOS GELBĖTOJAU, sveikas, * garbingai mirtį nugalėjęs! * Giedok, krikščioni, džiaugsmo giesmę, * nes kėlės Kristus Atpirkėjas! * Aleliuja, aleliuja, atvertoj meilės Širdyje, * aleliuja, aleliuja, atgims suvargus žmonija.
2 Jis stovi visas spinduliuotas, * jo akys šviečia kaip žaibai. * Nustebo žemė, virpa grotos, * pabėgo drebantys sargai. * Aleliuja, aleliuja, jį lydi skaistūs angelai, * aleliuja, aleliuja, savuosius glaudžia jis meiliai.
3 Pasauli tu, kuris raudojai, * ant kryžiaus Viešpatį pažinęs, – * kančia jis tau kaltes nuplovė, – * giedok jo kojas apkabinęs. * Aleliuja, aleliuja, * jau kėlės Kristus iš mirties. * Aleliuja, aleliuja, jam amžiais himnai teskambės.

PAKILO SU SAULE šviesus iš kapų * mūs Kristus Valdovas, Karalius širdžių. – * Aleliuja...
2 Jis ėjo per kančią, per skausmą tyliai * ir pergalę skelbia mums šiandien plačiai. – * Aleliuja...
3 Šį mylintį Jėzų, Karalių visų, * mes eikime garbint maldomis darbų. – * Aleliuja...

VELYKŲ VARPAS suskambėjo: * Kėlės Kristus iš mirties; * garbe nušvito Atpirkėjas, * liejas giesmės iš širdies. * Aleliuja...
2 Pakilo vėliavos džiaugsmingai, * žengia minios paskui jį, * Karalius veda jas garbingai, * spindi pergalė šviesi. – * Aleliuja... 3 Pasaulis visas sudrebėjo, * kėlės Kristus iš tiesų, * nušvito kapas Atpirkėjo, * giedam giesmes su džiaugsmu. – * Aleliuja...

KAI KRISTUS IŠĖJO iš kapo tamsaus, * galybė mirties sutrupėjo, * šviesybė pasklido iš aukšto dangaus, * o žemė linksmai sudrebėjo.
Karalius garbės ir Karalius gamtos, * skaistesnis už saulės šviesybę, * po kojų jam lenkias laikai be ribos, * prisiekdami jam paklusnybę.
2 Tai Viešpats pasaulio, Karalius širdžių: * jis meile mums širdis maitina, * jis sėja ramybę tarp žemės vargų, * jis amžiną laimę dalina. – * Karalius garbės...

ALELIUJA – DŽIAUGSMAS LIEJAS iš krūtinių srovėmis: * prisikėlęs Atpirkėjas žengia vėlei su mumis! * Aleliuja – mūsų sielos kupinos tyros vilties: * nors tamsybės ir užgriūtų, – Kristus ranką mums išties.
2 Aleliuja, aleliuja – skamba tūkstančiai varpų, * kai mirtis jau nugalėta, nebebijome kapų! * Šventą rytą Kristus kėlės, šventą rytą kelk ir tu, * džiaugsmo vėliavą iškėlęs, ženk su Kristumi kartu!

ALELIUJA, ALELIUJA! Džiaugsmo himnas teskambės! * Lai aukštybėse jį gieda chorai dangiškos garbės. * Tepašoks kalnai iš džiaugsmo, linksmai slėniai tegiedos: * Išganytojui Osana tegul skamba visados.
2 Aleliuja, aleliuja! Tarsi saulė iš bangų * jis triumfuodamas pakilo virš tamsių mirties jėgų! * Jis – tautų pasiilgimas! Amžinybės žiburys! * Kaip patsai Garbės Karalius prisikėlė šiandien jis!
3 Aleliuja, aleliuja! Jėzau, Tu prikelk ir mus, * iš gyvenimo griuvėsių vesk, kur džiaugsmas nemarus. * Leisk ir mums dalytis laime, skausmo dienos kai praeis, * kai triumfuodama gyvybė savo pergalę išskleis.

LINKSMINKIS, ŽEME, džiaukis, žmonija, * naujas tau rytas teka skaistus; * skamba pasauly jau aleliuja, * sklinda per kaimus, klonius, laukus. – * Laimė pripildė sielas visų, * džiaugias sulaukę švenčių didžių. * Linksminkis, žeme, džiaukis, žmonija, * naujas tau rytas teka skaistus!
2 Mūsų Valdovas spindi kaip saulė, * pergalės ženklą laiko aukštai. * Jis nugalėjo žalčio apgaulę, * galvą sutrynė jo visiškai. – * Laimė pripildė...
3 Tamsios padangės skaisčiai nušvito: * varpai ir giesmės skamba linksmai. * Dievas laimėjo, pragaras krito – * džiaukis, žmonija, jau amžinai. – * Laimė pripildė...

KRISTUS PRISIKĖLĖ, * nugalėjo mirtį – * kryžius štai * ir skausmai * pergale pavirto. – * Jis kėlės jau, aleliuja, * giedok, dangau, aleliuja, * pradžiuk, žmogau, aleliuja, * aleliuja, aleliuja.
2 Kelkimės su Kristum, * meskim tamsą juodą – * kelią švies * jo Širdies * meilė ir paguoda. – * Jis kėlės jau...
3 Prisikėlęs Kristau, * duok jėgų pakilti – * per skausmus * veski mus * į džiaugsmingą viltį. – * Jis kėlės jau...

VARGONAI, GAUSKIT, aleliuja, * ir, chorai, skelbkit džiaugsmo šventę, aleliuja! * Ir tu, širdie, tiek daug iškentus, aleliuja, * šią Dievo pergalę pasveikink, aleliuja!
2 Štai uolos dreba, aleliuja, * mirtis be žado lenkias Kristui, aleliuja! * Sargai pakelt akių nedrįsta, aleliuja, * jo pergalė kaip saulė teka, aleliuja!
3 Suskambo giesmės, aleliuja, * ir būgnai dunda: prisikėlė, aleliuja! * Ir vėliavos plazdena vėlei, aleliuja. * Garbė per amžius Dievo Sūnui, aleliuja!

KĖLĖSI VIEŠPATS iš kapo, * atpirkęs mus visus. * Jėzau, Karaliau mūs brangus, * skamba Tau linksmai * šios giesmės garsai: * Tu žemėj lengvini vargus. – * Aleliuja...
2 Meilė Tau, Jėzau, liepsnoja * štai mūs menkoj širdy. * Tavo mirties auka didi: * sielas pavergei, * meilę uždegei, – * į laimę amžiną vedi. – * Aleliuja...
3 Viešpatie, Meile didžioji, * kas išmatuos Tave! * Prikeli viltį širdyje: * žmones linksmini, * laimę atneši, – * Tu mūsų lauki danguje. – * Aleliuja...

PAKILO VĖLIAVOS džiaugsmingai, * žengia minios paskui jas. * Karalius Ostijoj garbingoj * jąsias pergalėn nuves.
Žengia eisenos didingos * šventą rytmetį, * žengia tūkstančiai laimingi, * eina paskui jį.
2 Vargonai džiūgauja ir chorai, * Kristaus garbę skelbia jie; * prabilo varpinės šventorių * didžio triumfo šventėje. – Žengia...
3 Pakilo smilkalas Valdovui, * lenkias galvos pagarbiai; * už auką ir laimėtą kovą * gaus varpai jam amžinai. – Žengia...

PABĖGO MIRTIS amžinai nugalėta, * jau kėlėsi Kristus iš kapo tamsaus. * Ir Tavo, Marija, kančia iškentėta * pasikeitė ašarom džiaugsmo gausaus. * Aleliuja, aleliuja.
2 O šventosios žaizdos kaip rubinai žėri, * jos amžiną Viešpaties meilę kalbės. * Tegul mūsų širdys, džiaugsme pasinėrę, * su meile jam pina vainiką garbės. * Aleliuja, aleliuja.
3 O sielos, šia kruvina kaina laimėtos, * te nuodėmei niekad daugiau nevergaus. * Marija, Tavy mūsų viltys sudėtos, * padėki Tu mums kovoje dėl dangaus. * Aleliuja, aleliuja.

DANGAUS KARALIENE, džiūgauki, aleliuja, * nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, * prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. * Melski už mus Dievą, aleliuja!

ŠVINTA RYTAS, TEKA SAULĖ, * skamba giesmės po pasaulį, – * mums Velykos jau atėjo, * aleliuja suskambėjo. * Aleliuja, aleliuja, * giedam linksmą aleliuja; * aleliuja, aleliuja, * tūkstant kartų aleliuja.
2 Gaudžia varpas, džiaugias žmonės, * vėl atgautos jiems malonės; * Dievas mirtį nugalėjo, * aleliuja susukambėjo. – * Aleliuja, aleliuja...
3 Švinta rytas, teka saulė, * skamba giesmės po pasaulį, – * mums Velykos jau atėjo – * kėlės Kristus Atpirkėjas. – * Aleliuja, aleliuja...

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 529-531.

 
Papildyta 2005 12 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt