KATALIKAI.LT
 
 

Padėkos himnas (Te Deum laudamus)


Iškilmingiausias Bažnyčios padėkos himnas, giedamas baigiant iškilmes ir pan.

TAVE, DIEVE, GARBINAM, * Tave, Viešpatie, išpažįstam.
Tave, amžinąjį Tėvą, * štai garbina visa žemė.
Tau visi angelai * Tau dangūs ir visos galybės,
Tau cherubinai ir serafinai * nepaliaujamu balsu gieda:
Šventas, * šventas, * šventas, Viešpats galybių Dievas!
Pilnas yra dangus ir žemė * Tavo garbės ir didybės.
Tave apaštalų * choras garbingas,
Tave pranašų * skaičius gausingas,
Tave spindinčios * kankinių gretos šlovina.
Tave po visą pasaulį * šventoji Bažnyčia išpažįsta:
Tėvą * begalinės didybės,
Garbingą ir tikrą * vienatinį Tavo Sūnų,
Dvasią Šventąją, * ramybės Davėją.
Garbės Karalius * Tu, Kristau.
Tu Tėvo * Sūnus amžinasis.
Tu ateidamas žmonių išvaduoti, * gimei iš Mergelės Marijos.
Tu mirties galybę sutrynęs, * tikintiesiems dangaus karalystę atvėrei.
Tu sėdi Dievo dešinėje, * Tėvo garbėje.
Tikime, * kad Tu mūsų teisti ateisi.
Todėl Tave meldžiam savo žmonėms padėti, * kuriuos brangiu krauju esi atpirkęs.
Pakviesk mus * į amžinąją garbę su šventaisiais.

Baigiamoji himno dalis ne visada giedama.

Išgelbėk, Viešpatie, savo žmones * ir laimink savo tėvonystę!
Ir valdyk juos, * ir išaukštink juos amžinybėj.
Kiekvieną dieną * mes garbinam Tave.
Ir šlovinam Tavo vardą per amžius * ir per amžių amžius.
O Viešpatie, mus šiandieną * be nuodėmės išlaikyki.
Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Būk mums, Viešpatie, gailestingas, * nes Tu vienas esi mūsų viltis.
Tavim mes pasitikim, Viešpatie: * nenusivilsim per amžius.

KUN.: Garbė Tau, Viešpatie, dangaus aukštybėse.

VISI: Tu garbingas ir šlovingas, ir aukštinamas per amžius.

KUN.: Melskimės. Tavo, Dieve, gailestingumas neišmatuojamas ir gerumo lobynas neišsemiamas! * Mes dėkojame Tavo meilingajai didybei už suteiktas dovanas ir nepaliaujame melsti Tavo maloningumą, * kad, mus prašančius išklausęs, toliau laikytum savo globoje ir parengtum amžinajam atpildui per Kristų, mūsų Viešpatį.

VISI: Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 249-250.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt