KATALIKAI.LT
 
 

Katekizmas

Katalikų Bažnyčios katekizmas (didysis – KBK) (KATEKIZMAS.LT)

Mažoji katalikų tikėjimo atmintinė

Geroji Viešpaties Jėzaus Kristaus naujiena (Jn 3, 16)

„DIEVAS TAIP PAMILO pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“

Keturi tikėjimo šulai (plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 13-17)

I. Tikėjimą išpažįstu, -ame (Tikiu vieną Dievą...).
II. Tikėjimo slėpinius švenčiu, -iame (liturgija ir sakramentai).
III. Tikėjimu gyvenu, -ame (palaiminimai, įsakymai, dorybės, geri darbai).
IV. Tikėdamas, -mi meldžiame (Tėve mūsų...).

Didysis įsakymas (plg. Mt 22, 37. 39), arba du meilės įsakymai (MKBK)

1. MYLĖK VIEŠPATĮ DIEVĄ visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis.
2. Mylėk kiekvieną žmogų taip kaip save.

Auksinė taisyklė (plg. Mt 7, 12)

Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite.

Dešimt Dievo įsakymų (plg. 20, 1-17 arba Įst 5, 1-21)

Štai ką įsako Viešpats Dievas, kurio kaip Tėvo turiu klausyti:

I. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
II. Netark Dievo vardo be reikalo.
III. Švęsk sekmadienį.
IV. Gerbk savo tėvą ir motiną.
V. Nežudyk.
VI. Nepaleistuvauk.
VII. Nevok.
VIII. Nekalbėk netiesos.
IX. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
X. Negeisk svetimo turto.

Naujasis Viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymas (Jn 13, 34)

„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“

Bažnyčios priesakai

I. Sekmadieniias ir kitomis įsakytų švenčių dienomis dalyvauk šventose Mišiose ir susilaikyk nuo sunkių fizinių darbų.
II. Bent kartą per metus atlik išpažintį.
III. Bent apie Velykas priimk Švenčiausiąjį Sakramentą.
IV. Laikykis Bažnyčios nustatytų pasninkų.
V. Paremk Bažnyčią.

Liturginiai metai ir pagrindinės Bažnyčios iškilmės

Pagrindinės krikščionių šventės yra trys:

KALĖDOS - Jėzaus Kristaus Gimimas (gruodžio 25 d.),
VELYKOS – Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (švenčiamos sekmadienį po pavasario lygiadienio pirmos mėnulio pilnaties, todėl kilnojama) ir
SEKMINĖS – Šventosios Dvasios Atsiuntimas (septintą sekmadienį po Velykų).

Liturginiai metai prasideda advento (pasirengimo Kalėdoms) pirmuoju sekmadieniu (ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas), Kalėdų liturginis laikas tęsiasi apie dvi savaites iki sekmadienio po Trijų Karalių (sausio 6 d.). Tada prasideda eilinis laikas iki gavėnios – pasirengimo Velykoms. Gavėnia prasideda Pelenų trečiadieniu ir septynias savaites tęsiasi iki Velykų – Kristaus Prisikėlimo iškilmės. Nuo Velykų iki Sekminių (septynias savaites) tęsiasi liturginis Velykų laikas. Po Sekminių iki advento – naujų liturginių metų – yra eilinis liturginis laikas.

Pagrindinės Bažnyčios iškilmės:

1. Sekmadienis.
2. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
3. Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
4. Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)
5. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)
6. Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – gruodžio 25 d.
7. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) – sausio 1 d.
8. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai) – sausio 6 d. (Lietuvoje keliama į sekmadienį prieš sausio 7 d.)
9. Šv. apaštalai Petras ir Paulius – birželio 29 d.
10. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.
11. Visi Šventieji – lapkričio 1 d.
12. Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – gruodžio 8 d.

Viešpaties palaiminimai (Mt 5, 3-12a)

PALAIMINTI dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotini.
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalyste.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia.
Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

Sakramentai, Kristaus įsteigtieji ženklai, kuriais gauname Dievo malonę

Pirmas Krikštas.
Antras Sutvirtinimas.
Trečias Eucharistija.
Ketvirtas Atgaila ir Sutaikinimas.
Penktas Ligonių patepimas.
Šeštas Kunigystė (įšventinimas).
Septintas Santuoka.

Kad atgaila būtų gera, reikia:

Pirma Atsiminti savo nuodėmes.
Antra Gailėtis dėl nuodėmių.
Trečia Tvirtai pasiryžti nebenusidėti.
Ketvirta Atlikti išpažintį.
Penkta Atsilyginti ir taisytis.

Trys dieviškosios dorybės, vienijančios mus su Dievu (plg. 1 Kor 13, 13)

1. Tikėjimas, 2. Viltis, 3. Meilė.

Žymiausieji geri darbai (plg. Mt 6,1-18)

Malda. Pasninkas. Išmalda.

Pagrindinės dorybės, gero charakterio pagrindas

1. Išmintingumas, 2. teisingumas, 3. tvirtumas, 4. susivaldymas.

Gražiausios žmogaus dorybės

Nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, meilingumas, saikingumas, uolumas.

Septynios didžiosios ydos (priešingos gražiausioms dorybėms)

1. Puikybė. 2. Gobšumas. 3. Gašlumas. 4. Rūstumas. 5. Pavydas. 6. Nesaikingumas valgant ar geriant. 7. Tingumas.

Septyni gailestingumo darbai sielai

1. Abejojančiam patarti. 2. Nemokantį pamokyti. 3. Pikta darantį sudrausti. 4. Nuliūdusį paguosti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

Septyni gailestingumo darbai kūnui (plg. Mt 25, 43-46)

1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Ligonį aplankyti. 6. Kalinį sušelpti. 7. Mirusį palaidoti.

Keturi galutiniai dalykai

1. Mirtis. 2. Teismas. 3. Pragaras. 4. Dangus.

Katalikiški pasisveikinimai

GARBĖ JĖZUI KRISTUI! – Per amžius. Amen.
PADĖK, DIEVE! – Dėkui!
SOTINK, DIEVE! – Dėkui!
SU DIEVU! – Su Dievu! Sudiev!

Parengta atsižvelgiant į MKBK pagal:
Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996, p. 45-47;
Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos kariuomenės ordinariatas, 2003.

 
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt