KATALIKAI.LT
 
 

Jėzaus Vardo litanija


...

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, Dievo Sūnau,   |  pasigailėk mūsų!
Jėzau, Tėvo atspindy,
Jėzau, amžinai spinduliuojančioji šviesa,
Jėzau, garbės valdove,
Jėzau, teisingumo saule,
Jėzau, Mergelės Marijos Sūnau,
Jėzau meilingasis,
Jėzau nuostabusis,
Jėzau, galingasis Dieve,
Jėzau, ateities Tėve,
Jėzau, išganymo skelbėjau,
Jėzau galingasis,
Jėzau kantrusis,
Jėzau klusnusis,
Jėzau romusis ir nuolankiaširdi,
Jėzau, skaistumo mylėtojau,
Jėzau, mūsų mylėtojau,
Jėzau, taikos Dieve,
Jėzau, gyvybės davėjau,
Jėzau, dorybių mokytojau,
Jėzau, uolusis sielų gelbėtojau,
Jėzau, mūsų Dieve,
Jėzau, mūsų priegloba,
Jėzau, vargšų tėve,
Jėzau, tikinčiųjų brangenybe,
Jėzau, gerasis ganytojau,
Jėzau, tikroji šviesa,
Jėzau, amžinoji išmintie,
Jėzau, begalini gerume,
Jėzau, mūsų kely ir gyvenime,
Jėzau, angelų džiaugsme,
Jėzau, patriarchų valdove,
Jėzau, apaštalų mokytojau,
Jėzau, evangelistų įkvėpėjau,
Jėzau, kankinių tvirtume,
Jėzau, išpažinėjų šviesa,
Jėzau, mergelių skaistume,
Jėzau, visų šventųjų vainike,

Būk mums maloningas, atleisk mums Jėzau!
Būk mums maloningas, išklausyk mus Jėzau!

Nuo visokio blogio   |   gelbėk mus, Jėzau!
Nuo visokių nuodėmių
Nuo Tavęs įžeidimo
Nuo velnio žabangų
Nuo neskaisčių polinkių
Nuo amžinosios mirties
Nuo Tavo įkvėpimų niekinimo

Savo gimimu iš Marijos   |   gelbėk mus, Jėzau!
Savo kūdikystės žavesiu
Savo dievišku gyvenimu
Savo darbais ir sielvartais
Savo kančia ir kruvinu prakaitu
Savo vienatve, kenčiant ant kryžiaus,
Savo merdėjimu
Savo mirtimi ir palaidojimu
Savo prisikėlimu iš numirusių
Savo įžengimu į dangų
Švenčiausiojo Sakramento dovana
Savo džiaugsmais ir palaima
Savo garbe amžinąja

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   atleisk mums, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   išklausyk mus, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   pasigailėk mūsų!

   Jėzau, išgirsk mus!
   Jėzau, išklausyk mus!

   Melskimės. Leisk mums, Viešpatie, visuomet Tavęs išganingai bijoti ir Tave nuoširdžiai mylėti, nes Tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kurie Tave myli. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 260-262.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt