Šventasis Sostas ir Lietuva
  
 

Jonas Paulius II ir Lietuva

Jonas Paulius II ir Lietuva

Popiežius Jonas Paulius II nuo pat pontifikato pradžios reiškė solidarumą „Tylinčiajai Bažnyčiai“ tuose kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas. Jau per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai, o vėliau daugelį kartų sveikino lietuvius jų gimtąja kalba. Ypač reikšmingi buvo Romoje surengti didingi minėjimai – 500 metų nuo šv. Kazimiero mirties (1984 m.) ir Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus 1987 m. Šie renginiai priminė pasauliui sovietų okupuotą Lietuvą ir jos persekiojamus tikinčiuosius. 1987 m. minint Lietuvos Krikšto jubiliejų popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Komunistinės sistemos griūties išvakarėse 1988 m. Šventasis Tėvas parodė Lietuvai dar vieną palaikymo ir įvertinimo ženklą, pakeldamas vyskupą Vincentą Sladkevičių kardinolu.

1991 m. gruodžio 24 d. popiežius Lietuvos teritorijoje įkūrė dvi bažnytines provincijas – Vilniaus ir Kauno arkivyskupijas su sufraganinėmis vyskupijomis. Lygiagrečiai buvo pertvarkytos ir kaimyninių Lenkijos bei Baltarusijos vyskupijos. Simboliška, kad iš Lenkijos kilęs popiežius šiais aktais įtvirtino Vilniaus arkivyskupijos priklausomybę Lietuvai.

1993 m. apaštališkoji kelionė po Baltijos šalis buvo pirmasis Šventojo Tėvo apsilankymas buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje. 2000 Jubiliejaus metų proga lietuviai buvo pagerbti ne visoms tautoms tekusia privilegija – galimybe švęsti Jubiliejines lietuvių dienas Romoje. 2001 sausio 21 d. popiežius Jonas Paulius II, papildydamas kardinolų kolegiją, įtraukė į ją ir Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį.

2003 m. rugsėjo 5–14 d. įvairiais renginiais Vilniuje, Kaune, Kryžių kalne ir Šiluvoje paminėtas popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Lietuvoje dešimtmetis. Ta proga Jono Pauliaus II vardu pavadintas naujai pastatytas dvasinis centras Šiluvoje.

 
     
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt