KATALIKAI.LT
 
 

IUSTITIA ET PAX komitetas

Kontaktai

Įmonės kodas: 301487667
Adresas: S. Skapo g. 4, Vilnius
Telefonas: +370 615 64500
El. pašto adresas: justitiaetpax@lcn.lt

Istorija

Organizacija „Iusticia et pax“ (liet. „Teisingumas ir taika“) buvo įkurta po Antrojo Vatikano susirinkimo (1963–1965 m.) ir patvirtinta popiežiaus Pauliaus VI enciklika Populorum Progressio (1967). Vatikano Antrojo susirinkimo metu priimtoje Pastoracinėje konstitucijoje apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje (Gaudium et spes) rašoma: „Tautų bendruomenės kūrimui taikoje ir brolybėje daug gali padėti įvairios tarptautinės katalikų organizacijos, kurios turi būti stiprinamos, didinant gerai parengtų bendradarbių skaičių ir reikiamas lėšas bei tinkamai derinant jėgas. <...> Tokios organizacijos taip pat nemaža padeda plėsti katalikams neabejotinai tinkantį visuotinį žvilgsnį bei žadinti tikrai visuotinio solidarumo ir atsakomybės įsisąmoninimą.

<...> Susirinkimas mano, jog labai vertėtų sukurti tam tikrą visuotinės Bažnyčios organizaciją, beturčiams visur nešančią Kristaus teisingumą ir meilę. Jos uždavinys būtų žadinti katalikų bendruomenėje rūpinimąsi neturtingų sričių plėtojimu ir visuomeniniu teisingumu tarp tautų.“

Atsiliepdamas į šį raginimą 1967 m. sausio 6 d. popiežius Paulius VI įsteigė popiežiškąjį komitetą „Iustitia et Pax“. Po dviejų mėnesių enciklikoje Populorum Progressio, popiežius įtvirtino, kad organizacijos „pavadinimas, kuris kartu ir veiklos programa, yra Teisingumas ir Taika“. Europinis komitetų tinklas buvo įkurtas 1971-aisiais, kuris ypač išsiplėtė po Berlyno sienos griuvimo.

Šiuo metu Europos komitetų konferencija sujungia į vieną tinklą 31 nacionalinę komitetą, atstovaujančią įvairioms mūsų žemyno valstybėms. Jų paskirtis – rūpintis susitaikymu, taika ir teisingumu. Komitetų veiklą globoja jų šalių vyskupų konferencijos.

Iustitia et Pax komitetą Lietuvoje 2007 m. įkūrė Lietuvos Vyskupų Konferencija. Komiteto prezidentas – JE vyskupas Jonas Kauneckas. Generalinė sekretorė – ses. Daiva Kuzmickaitė, MVS.

Komiteto tikslas – skleisti socialinį Bažnyčios mokymą apie teisingumą, taiką ir žmogaus vystymąsi bei bendrąjį gėrį. Komiteto darbu siekiama suteikti išteklių visuomenės, organizuotos Bažnyčios socialinio mokymo principais, kūrimui. Komitetas skatina pagarbą gyvybei ir žmogaus orumui, skleidžia taikos ir susitaikymo kultūrą bei prisideda prie teisingos visuomenės kūrimo.

Parama

Iustitia et pax komitetas vykdo įvairiapusišką veiklą, siekdamas kuo plačiau supažindinti žmones su Socialiniu Bažnyčios mokymu. Komitetas organizuoja seminarus, konferencijas, leidžia knygas, rengia video mokymus.

Komiteto veiklai vykdyti reikalingos lėšos. Gaima pervesti ir 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Informacija apie paramos gavėją

Pavadinimas: „Iustitia et pax“ komitetas
Įmonės kodas: 301487667
Adresas: S. Skapo g. 4, LT-01122 Vilnius
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT.......
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtyje, nurodykite, kad tai PARAMA.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt