KATALIKAI.LT
 
 

Tikėjimo išpažinimas

Katalikų Bažnyčios Katekizmas apie krikščionių tikėjimo išpažinimą: I dalis, II skyrius (185-1065)


Apaštalų tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.

IMPRIMATUR. + Vysk. Jonas Boruta SJ.
Plg. Šventojo rožinio pamaldos. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003. P. 83.


Tikėjimas yra žmogaus atsakymas Dievui, kuris apsireiškia ir atsiduoda, gausiai teikdamas šviesos galutinės savo gyvenimo prasmės ieškančiam žmogui. Bažnyčia visą savo tikėjimo esmę norėjo sutelkti į organiškas ir darnias santraukas, pirmiausia skirtas besirengiantiems Krikštui. Šv. Kirilas Jeruzalietis sako, kad „ši tikėjimo sintezė nėra sudaryta pagal žmonių nuomones; iš viso Šventojo Rašto buvo išsirinkta tai, kas svarbiausia, kad būtų sudaryta vieninga tikėjimo doktrina“. Šios tikėjimo santraukos vadinamos „Tikėjimo išpažinimais“, nes jos glaustai išreiškia krikščionių išpažįstamą tikėjimą. Jos vadinamos „Credo“, („Tikiu“), nes paprastai prasideda šiuo lotyniškuoju žodžiu. Jos vadinamos ir „tikėjimo simboliais“, nes yra tikinčiųjų atpažinimo ir bendrumo ženklas.

Pirmą kartą tikėjimas išpažįstamas Krikšto metu. Tad „tikėjimo simbolis“ pirmiausia yra Krikšto simbolis. Kadangi krikštijama „vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19), Krikšto metu išpažįstamos tiesos yra išdėstytos pagal ryšį su trimis Švenčiausiosios Trejybės Asmenimis.

Kalbėti „Credo“ tikint - tai bendrauti su Dievu – Tėvu ir Sūnumi, ir Šventąja Dvasia. Taip pat tai bendravimas ir su visa Bažnyčia, kuri mums perduoda tikėjimą ir kurios prieglobstyje mes tikime.

Bažnyčios gyvenimui ypač svarbūs du simboliai:

Apaštalų Simbolis (Apšatalų tikėjimo išpažinimas). Taip vadinamas dėl to, kad jis laikomas tikslia apaštalų tikėjimo santrauka. Tai senas Romos Bažnyčios tikėjimo simbolis, perduodamas Krikšto valandą.

Nikėjos – Konstantinopolio Simbolis yra dviejų pirmųjų visuotinių Bažnyčios Susirinkimų (325 ir 381 m.) vaisius. Ir šiandien jis yra bendras visoms didžiosioms Rytų ir Vakarų Bažnyčioms.

Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
(nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame)
Valdant Poncijui Pilotui,
jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.

IMPRIMATUR. + Vysk. Eugenijus Bartulis.
Plg. Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos kariuomenės ordinariatas, 2003. P. 17-21.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt