Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Panevėžio vyskupijoje
 
 

Baltriškėse

Gegužės 27 d. vakare šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo į Panevėžio vyskupiją, Baltriškes, pas Tiberiados brolius. Sutikimo šventė pradėta spektakliu. Jaunuolių grupė iš Vilniaus vaidino Teresėlės gyvenimo ištraukas. Po spektaklio ir vakarienės br. Pranciškus susirinkusiems piligrimams iš Latvijos, Dusetų, Zarasų, Obelių, Degučių, Šiaulių, Kauno, Utenos vedė mokymą apie šv.Teresę. Šv. Teresėlė džiaugsmingai sutikta su giesmėmis. Po vigilijos bažnyčioje visą naktį vyko adoracija. Piligrimai nuolat budėjo prie Švenčiausiojo Sakramento ir Šv.Teresėlės relikvijų.

Gegužės 28 d., pirmadienį, nuo ankstaus ryto aplankyti Teresėlės ir pasimelsti prie relikvijų atvyko moksleiviai iš Zarasų, Baibių, Degučių ir kitų mokyklų. Susipažinę su Teresėlės gyvenimu iš parengtų stendų jie rašė jai laišką, kurį nešė prie relikvijų.

Po šv. Mišių, kurias aukojo Zarasų dekanato kunigai, nuo bažnyčios iki vienuolyno ėjo procesija. Mokiniai barstė Teresėlei gėles, buvo giedamos giesmės. Prie vienuolyno kryžiaus Tiberiados broliai meldėsi bendruomenės globėjai – šv.Teresei. Zarasų dekanas kun. R. Kavaliauskas palaiminimu užbaigė maldą. Tiberiados broliai padalijo žmonėms vokus su malda ir paragino parsivesti Teresėlę į namus ir kartu su ja melstis.

Relikvijas iš Baltriškių į Uteną palydėjo dvi policijos mašinos ir šeši motociklai. Pakeliui, prie Baibių ir Daugailių, Teresėlės laukė ir ją pasveikino moksleiviai.

Utenoje

Gegužės 28 d. Utenoje sutikti šv. Teresėlę žmonės išėjo į gatves, pravažiuojant relikvijoms barstė gėles. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo giedama Valandų liturgija, Tiberiados broliai Pranciškus ir Egidijus vedė katechezes, relikvijas lankė Utenos mokyklos moksleiviai, buvo kalbamas rožinis. Ypač iškilmingai švęsti Ligonių ir Susitaikinimo sakramentai. Gegužės 29-ąją Utenoje surengta Jaunimo diena. Popietę br. Bartas vedė katechezę „Šv. Teresė kalba jaunimui“. Vakare šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vysk. J. Kauneckas. Jis ragino mokytis jaunystės iš Teresėlės. „Tie, kurie pilni idealizmo, kaip šv. Teresėlė, tikrai gali nuskinti žvaigždes ir papilti rožių lietų“, – sakė ganytojas, tvirtindamas, kad šį liūdesio pasaulį perkeis tik kupini tikėjimo žmonės. Mišių metu giedojo Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios choras, vadovaujamas L. Gimbutienės. Po Mišių su pasaulio Jaunimo dienomis sujungė ir bendrą dvasią atkūrė Utenos muzikos mokyklos choras UTREMIO, vadovaujamas V. Šeduikienės. Po to relikvijos išlydėtos į Pasvalį.

Pasvalyje

Pasvalyje šv. Teresėlei skirti renginiai vyko visą dieną. M. Katiliškio bibliotekoje buvo atidaryta paroda, čia surengta konferencija „Kuo svarbi šv. Teresėlė šių dienų pasaulyje”. Po vakaro Mišių koncertavo Panevėžio muzikinio teatro kamerinis orkestras. Iškilmingai relikvijas pasitiko gausus tikinčiųjų būrys ties Biržų–Pasvalio riba, iš kur procesija patraukė į Gulbinėnų šv. Teresėlės bažnyčią. Vėlų vakarą relikvijas iškilmingai nešė Krinčino, Saločių, Pušaloto, Pumpėnų, Pasvalio tikintieji.

Gegužės 30 d. Pasvalio dekanate buvo skirta jaunimui ir šeimoms. Atskiros šv. Mišios aukotos neįgaliesiems, po jų vyko išgydymo pamaldos. Pasvalio kultūros centre paskelbtas Jaunimo šventės atidarymas. Jaunimas žiūrėjo filmą apie Teresėlę. Šv. Mišias jaunimui ir šeimoms aukojo ir pamokslą pasakė vysk. J. Kauneckas. Po to vyko susitikimai ir pokalbiai. Pasvalio krašto muziejuje vysk. J. Kauneckas vadovavo pokalbiui „Šeimos vertybės šiuolaikinėje visuomenėje“. Kalbėdamas apie šeimą, ganytojas patikino, kad pagrindinė šeimos vertybė yra tikėjimas: jei šeimoje nesimeldžiama, greitai susvyruoja ir kitos vertybės. Diskusijas apie šv. Teresę M. Katiliškio bibliotekoje vedė sesuo Rozana, Kultūros centre su jaunimu apie pasirengimą šeimai kalbėjo kun. Domingo Avellaneda. Pasimeldus prie relikvijų bažnyčioje, vėl iškilminga procesija nusidriekė per miestą – Daujėnų, Vaškų, Joniškėlio parapijų tikintieji palydėjo šv. Teresėlę į Panevėžį

Panevėžyje

Panevėžyje šv. Teresėlės relikvijų piligrimystei gegužės 30–birželio 2 d. ilgai rengtasi. Panevėžio mokyklų vaikai stengėsi kuo daugiau sužinoti apie Teresėlę dalyvaudami viktorinose, gamino rožes, mokėsi giesmių; Panevėžio katechetikos centras išleido paveikslėlius, plakatus, platino knygas, parapijose buvo rodomi skaidrių montažai, filmas, spektaklis, išversta ir dalijama novena, laikraštėliai apie šventąją, meldžiamasi bažnyčioje, vienuolynuose ir privačiai, šventovės išpuoštos rožių žiedais, gėlių ir žalumynų girliandomis.

Gegužės 30 d. į Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo iš Pasvalio. Prie bažnyčios vartų, kur buvo ištiestas kilimas, nubarstytas rožių žiedlapiais, relikvijas pasitiko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, klebonas Petras Baniulis, kiti dvasininkai ir gausiai, kaip per didžiąsias metų šventes, susirinkę pasauliečiai. Vyskupui pasmilkius relikvijorių, giedant litaniją, visi suėjo į bažnyčią. Čia klebonas kun. Petras Baniulis tarė sveikinimo žodį, džiaugdamasis, kad šventoji atkeliauja atsinešdama dangiškų malonių lietų, kviesdamas parapijiečius pamąstyti, ką jiems reiškia, kad būtent į jų bažnyčią pirmiausia Panevėžyje atkeliavo relikvijos. Vikaras Audrius Vogulis vedė katechezę, primindamas Kūdikėlio Jėzaus Teresės biografiją, paaiškindamas relikvijų pagerbimo prasmę. Vėliau į indą su karštomis žarijomis išsakant šv. Teresėlei maldavimus buvo vis įberiama smilkalų. Per bažnyčią nuvilnijo sodrus aromatas. Maldos susipynė su jaunimo giesmėmis.

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas ir dar keturi kunigai. Ganytojas pamoksle akcentavo, kad Teresėlė mus moko būti mažais, nes tik būdamas kaip vaikas žmogus visiškai pasitiki Dievu. Kalbėdamas apie šiandien pasaulyje vyraujantį nuodėmės žmogų, ganytojas akcentavo Teresėlės pasitikėjimą Dievu, meldžiant nusidėjėliams atsivertimo. Šv. Teresėlė nusako, kas yra dvasinis gelbėjimas – malda ir kančia: reikia melstis už nusidėjėlius ir aukoti savo gyvenimo nesėkmes, vargus, skausmus.

Po šv. Mišių žmonės ėjo prie relikvijų. Per visą naktį vyko maldos budėjimas – vigilija ir Švč. Sakramento adoracija. Iš ryto melstasi Rožinio malda.

Vidudienį šv. Teresėlės relikvijos aplankė ligonius Panevėžio respublikinėje ligoninėje, o popiet keliavo į moterų kalėjimą. Ketvirtoji Teresėlės viešnagės Panevėžyje vieta – Marijonų koplyčia, kur piligrimę pasitiko tyli jaunimo giesmė. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas J. Kauneckas ir Marijonų koplyčios rektorius Kęstutis Brilius MIC, jiems talkino diakonas Justas Jasėnas. Vyskupas pamokslo metu plėtojo pasitikėjimo Dievu temą. Ganytojas sakė, kad stebuklais tiki dvi kategorijos žmonių: vaikai ir šventieji, nors iš tiesų yra tik viena kategorija, kadangi šventieji tiki kaip vaikai, turi vaiko dvasią. Štai iš kur šv. Teresėlės ir kitų šventųjų galybė.

Po šv. Mišių ses. Ignė Marijošiūtė katechezėje išvedė paraleles tarp šv. Teresėlės ir palaimintojo Jurgio Matulaičio, sakydama, kad tarp jų daug bendra: abu vaikystėje išgyveno gimdytojų mirtį, abu sunkiai sirgo, visą pasitikėjimą ir meilę sudėjo į Dievą. Ses. Ignė kvietė melstis, kad palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju.

Vėliau skambėjo jaunimo lūpomis tariami Teresėlės žodžiai apie jos mažąjį kelelį, kanklių muzika. Kamerinė aplinka, nuo relikvijoriaus į betemstančią bažnyčios erdvę sklindanti šviesa, maldos ir giesmės darna skleidė gilią ramybę ir tikriausiai Dievo artumo malonės žiedlapiai krito į ne vieną širdį.

Birželio 1-ąją iš ryto relikvijos buvo perneštos į šalia esantį Sielovados centro kiemelį.12 val. relikvijų iš Sielovados centro išlydėti į Panevėžio katedrą susirinko ypač gausi minia tikinčiųjų, ir ilga eisena nusidriekė Marijonų gatve. Smėlynės gatve, centrine Laisvės aikšte, Ramygalos gatve Teresėlės relikvijų sarkofagas, sveriantis apie 130 kg, visą laiką – apie 3 kilometrus – buvo nešamas ant rankų: jas pasikeisdami nešė kunigai, vienuoliai, kariai, vyresni ir jauni žmonės. Miestelėnams praeidami procesijos dalyviai mojavo daugybe rožių – užaugintomis ir vaikų pagamintomis. Gerą nuotaiką skleidė jaunimo šlovinimo grupė, vadovaujama Elonos Stasiūnaitės, ir pučiamųjų orkestro „Panevėžio garsas“ muzikantai. Įsukus į Katedros gatvę, pasigirdo Panevėžio katedros varpų gausmas. Bažnyčios šventoriuje jau laukė Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis ir kiti parapijos kunigai, tikintieji. Klebonas smilkymu pagerbė šventosios relikvijas, o iki bažnyčios durų išsirikiavę procesijos dalyviai bėrė gėlių žiedlapius.

Į bažnyčią įžengta skambant litanijai. Giedojo Katedros choras, vadovaujamas vargonininkų Rimanto Mingailos ir Manto Masioko. Katedros klebonas savo sveikinimo žodyje pasidžiaugė, kad šventosios Teresėlės apsilankymas šioje šventovėje – šimtmečio įvykis, kurio dėka Panevėžio katedra tampa pasaulinio svarbumo Katedra.

Birželio 1-ąją – Kunigų dieną apie 60 Panevėžio vyskupijos kunigų dalyvavo šv. Mišiose, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. „Nė vienas karalius, imperatorius nėra taip pagerbiamas: nė vieno neneša ant savo pečių jaunimas, kunigai. O šventąją Teresėlę neša, nes ji yra dangaus karalaitė. Kodėl? Nes ji yra Švč. Sakramento mylėtoja, kunigų mylėtoja. Ji degė troškimu mylėti. Teresėlė sakė, kad Dievo troškulys gyvas kiekvieno žmogaus širdyje. Žmogus, ieškodamas malonumų, laimės, nieko kito neieško, o tik Dievo, tačiau to nesupranta. Tą deginantį Dievo troškulį šv. Teresėlė geriausiai pajuto ir išaiškino. Jėzus be galo trokšta turėti visus žmones danguje. Šv. Teresėlė trokšta to paties. Jūs, kunigai, vienuolės, atsiliepdami į Jėzaus pašaukimą, geriausiai atsiliepėte į Jėzaus troškimą gelbėti sielas“, – sakė ganytojas, kviesdamas melsti, kad visada sugebėtume žvelgti ant kryžiaus trokštančio Jėzaus žvilgsniu.

Po šv. Mišių buvo lankomos relikvijos, kalbamas Dieviškojo Gailestingumo rožinis, katechezę „Tave mylėti man skirta tik ši diena“ vedė Šv. Jono kongregacijos brolis Steponas.Vakarinėms šv. Mišioms vadovavo Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis. Vėliau grojo Panevėžio styginių kvartetas, jaunimas skaitė Teresėlės „Vienos sielos istoriją“. 20 valandą Valandų liturgija – Vakarine prasidėjo 12 valandų trukusi Švč. Sakrameto adoracija, kurią po valandą ar dvi vedė 7 įvairios Panevėžio katalikiškosios grupės, o nuo vidurnakčio iki 1 valandos Naktinę giedojo kunigai. Katedroje visą naktį meldėsi daug žmonių.

Birželio 2 dieną 11 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kuriose giedojo Katedros, Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijų, K. Paltaroko mokyklos jungtinis vaikų ir jaunimo choras. Pamokslą sakęs kunigas Rimantas Kaunietis apžvelgė visą relikvijų kelionę Panevėžyje. „Per šį įvykį matome, kad bažnyčia jauna, gyva ir auganti, kad visur – tiek maldos namuose, tiek Sielovados centre, ligoninėje, kalėjime – žmonės ypatingai atsiliepė, ir tai buvo malonės metas“,–sakė jis. 12 valandą šv. Teresėlės relikvijos plojimais išlydėtos į tolesnę kelionę.

Truskavoje

Birželio 2 d., šeštadienį, apie pietus šv. Teresės relikvijos atkeliavo į Truskavą. Susirinkus daugybei tikinčiųjų, 300 žmonių procesija ir gėlių žiedlapius barstantys vaikai palydėjo relikvijas į Šventosios Dvasios bažnyčią, kur šv. Mišias aukojo kun. Simas Maksvytis. Tą dieną melstasi už Panevėžio pašvęstojo gyvenimo institutų asmenis. Tiberiados brolis Egidijus pasakė pamokslą apie šventosios Teresėlės gyvenimo pavyzdį mums visiems šiandien kelyje į šventumą. Mišių liturgija išgyventi padėjo Utenos vaikų choras. Po Mišių relikvijos perneštos į Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės vienuolyną, kur vyko adoracija ir relikvijų pagerbimas iki sekmadienio ryto. Čia apsilankė labai daug žmonių iš įvairių vyskupijų ir Latvijos: vienuolių, kunigų, šeimų, jaunimo. Per naktinę adoraciją giedotos giesmės, skaitytos šv. Teresėlės mintys. Daug žmonių pasiliko melstis per naktį. Kiekviena Panevėžio vyskupijoje įsikūrusi vienuolija – kotrynietės, Marijos tarnaitės, Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserys, Tiberiados broliai – paeiliui vedė nakties maldą. Rytines sekmadienio šv. Mišias aukojo Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos broliai. Giesmėmis Dievą šlovino „Ugnies vaikai“ iš Kauno. Vienuolyne buvo surengta šv. Teresėlės garbei Ukmergės dailės mokyklos moksleivių ir mokytojos Dovilės Sabaliauskienės ir jos mokinių darbų paroda. Sekmadienio rytą visi šv. Mišių dalyviai išlydėjo šv. Teresėlę į Šiaulių vyskupiją.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt