Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis paraginimas vyskupijos tikintiesiems dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
 
 

  

TELŠIŲ VYSKUPO GANYTOJIŠKASIS PARAGINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS DALYVAUTI 2007 METŲ ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDUOSE


Mieli Broliai Seserys – Žemaičių Žemės Tikintieji!

Vėl prabėgo metai ir vėl kviečiu Jus į Žemaičių Kalvarijos didžiuosius atlaidus š. m. liepos 1 – 12 dienomis!

Šiais metais šie atlaidai turėtų būti ypatingi, nes tai pirmieji didieji metiniai atlaidai po praėjusių metų spalio 8–sios šventės, kai Jums gausiais susirinkus, Popiežiaus Benedikto XVI pašventintom karūnom ir Jo įgalioti vainikavome Žemaičių Kalvarijos stebuklingąją Dievo Motinos paveikslą – Krikščioniškų Šeimų Karalienės vardu. Visi trokštame, kad mūsų šeimos būtų šviesios, laimingos, stabilios. Trokštame kad jose žydėtų meilė – Dievui ir vieni kitiems, kad jose būtų išsaugota tai, kas buvo pažadėta prie Dievo altoriaus – tarpusavio ištikimybė ir rūpestis vieni kitais iki paskutinės gyvenimo šioj žemėje dienos. Trokštame, kad gražios stabilios gimtosios šeimos tikėjimo šviesa ir meilės šiluma jos pajautimas, jos prisiminimas būtų jaunajai mūsų Tėvynės vaikų kartai ta tikroji kelrodė žvaigždė, neleidžianti pasiklysti gyvenimo kryžkelėse, neleidžianti pražudyti savo žemiškojo ir amžinojo gyvenimo laimės.

Marija – Krikščioniškųjų šeimų Karalienė, realizuojant šeimos troškimus, yra geriausia Mokytoja, Padėjėja, Vadovė ir Užtarėja pas Dievą. Ji nori mums padėti. Ji kviečia mus su Ja susitikti Žemaičių Kalvarijos Krikščioniškų šeimų Karalienės namuose, Jos šventovėje.

Kasmet su virpuliu širdyje ir džiaugsmo ašaromis akyse žvelgiu į jaunas šeimas, tėčius su mažamečiais vaikais ant pečių, mamas už rankos vedančias didesnius vaikus Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnų takais ir takeliais. Iš visos širdies tada meldžiu toms šeimoms, jų vaikams stiprybės, kai ateities gyvenime pasitaikys neišvengiamos sunkumų ir išbandymų valandos, kad tų sunkumų valandomis prisimintų tą meilės ir sunkumų kelią, kuriuo ėjo Marijos Sūnus Jėzus Kristus, norėdamas mus visus po visų sunkumų ir išbandymų matyti amžinai laimingus didžiojoje Dievo vaikų šeimoje. Taigi kviečiu šeimas, ypač jaunas šeimas, gausiai lankyti šią Marijos Šeimų Karalienės ir Jos dieviškojo Sūnaus šventovę ir augti tikėjime ir tikrojoje meilėje. Kviečiu visus atvykti pas Krikščioniškųjų šeimų Karalienę ir Jos globai ir užtarimui pavesti ne tik savo, bet ir savo vaikų bei vaikaičių, artimųjų ir pažįstamų šeimas.

Šiemet atlaidų metu turėsime ir komplikacijų, nes tuo metu ypač savaitgalį liepos 6 – 8 dienomis Vilniuje vyks Respublikinė dainų šventė, jos dalyvių didžioji dalis – mūsų Lietuvos bažnyčių chorų giesmininkai. Taigi, nedidelė dalis mūsų šaunių giesmininkų galės atvykti į atlaidus ir mūsų visų vardu giesme melsti mūsų šeimoms malonių. Todėl visi pasiruoškime sutartinai ir drąsiai giedoti tiek šv. Mišių tiek ir Kryžiaus kelio procesijos metu. Visų tų parapijų chorai, kurie nevyks į dainų šventę Vilniuje savo dekanatui paskirtą dieną tesuvažiuoja į Žemaičių Kalvariją ir, vienam stipresniam chorui vadovaujant, teįsijungia į bendrą giedojimą Sumos ir Kryžiaus kelio metu. Kad visi galėtume giedoti kartu Sumos metu giedokime tas giesmes, kurias išmokome ir giedojome prieš du metus Eucharistinio kongreso Švėkšnoje pagrindinių Mišių metu. Prašome klebonus ir parapijų vargonininkus pasirūpinti, kad iš visų parapijų atvykstantys maldininkai turėtų su savimi tų giesmių bent žodžius,o dar geriau ir gaidas. Te nuo žemaičių giesmės suvirpa ne tik žemaičių žemė, bet ir aukštasis Dangus.

Tačiau toli gražu ne visi pajėgs atvykti atlaidų dienomis į mums visiems brangią šventovę: kam senatvė, kam sušlubavusi sveikata, kam ligonio slaugymas, mažų kūdikių priežiūra tai sutrukdys. Visus, tame tarpe ir rimtų priežasčių sutrukdytus, kviečiame per visas Žemaičių Kalvarijos atlaidų dienas dvasiniu būdu kasdien lankyti šią šventovę. Parapijų bažnyčiose, kaimų bendruomenės susibūrimuose, šeimų būreliuose namuose ar net individualiai kalbėkime “Kristaus Kraujo litaniją”. Liepos mėnesį pamaldūs katalikai visame pasaulyje skiria Švč. Jėzaus Kraujo už mus kryžiaus kelyje išlieto prisiminimui ir tuo krauju išreikštos Jėzaus meilės mums nusidėjėliams apmąstymui. Dvasia jungdamiesi su maldininkais, Žemaičių Kalvarijoje apvaikštančiais Marijos Sūnaus kryžiaus kelią, kasdien kalbėkime Kristaus Kraujo litaniją, o pasibaigus Žemaičių Kalvarijos atlaidams iki liepos mėnesio galo tą litaniją kalbėkime už kunigus, kurie tuo metu atliks metines rekolekcijas bei už naujus pašaukimus į kunigystę, nes tuo metu gavę brandos atestatus mūsų jaunuoliai spręs, kokį gyvenimo kelią pasirinkti. Prašykime, kad Viešpats pašauktų kuo daugiau kilniai kunigystei ir kad pajutę šį Viešpaties pašaukimą būtų drąsus, nepasiduotų pasaulio dvasios žmonių, net savo artimųjų ar draugų atkalbinėjimams, kad tame pašaukime surastų savo gyvenimo laimę, prasme ir džiaugsmą.

Tomis pačiomis intencijomis bent kartą liepos 1 – 12 dienomis, t.y. Žemaičių Kalvarijos atlaidų metu, parapijų bažnyčiose, kaimų ar gatvių bendruomenėse, šeimų ir artimųjų būreliuose namuose atgiedokime Žemaičių Kalvarijos kalnus, ypač su tais, kurie negalės į Kalvariją nukeliauti.

Tomis dienomis, kai mūsų vyskupijos žmonių širdys bus nukreiptos į Viešpaties kryžiaus kelio apmąstymą, savo dėmesį nukreipkime ir savo gyvenamą aplinką, į ten stovinčius sodybose, pakelėse, palaukėse bei miškų laukymėse kryžius, koplytėles. Kiek jų yra apleistų, užmirštų! Prieš 20 metų, atgimimo laikais, juos statėme, remontavome, dažėme o vėliau užmiršome. Jie prašyte prašosi mūsų dėmesio, mūsų rūpesčio jų remontu, atnaujinimu. Tegul nuo šių metų Žemaičių Klavarijos atlaidų iki Visų Šventųjų šventės visoje vyskupijoje vyksta kryžių, koplytėlių atnaujinimo, remonto ir sunykusių vietoje naujų statymo vajus. Tai bus mūsų atsiliepiančios meilės į kryžiumi mums parodytą Viešpaties meilę ženklas.

Praėjusiais metais lapkričio pabaigoje minėjome Kęstaičių bažnyčios gynimo – garsiųjų Kęstaičių skerdynių 120 metų jubiliejų. Tą sukaktį minint, buvo aptvarkyta buv. Kęstaičių bažnyčios aplinka, pastatyta meniška rodyklė, Alsėdžių parapija pastatė kryžių. Tą jubiliejų minėdami pakvietėme, ir kitas parapijas mūsų protėvių ginant bažnyčią išlietu krauju aplaistytoj vietoj pastatyti po kryžių, kad toje visiems brangioje vietoje išaugtų kryžių kalnelis. Maldininkus, vykstančius į Žemaičių Kalvariją ar grįžtančius iš jos, kviečiu aplankyti šia vietą bei pasimelsti, kad protėvių pralietas už šventąjį tikėjimą kraujas būtų tvirto iš šviesaus tikėjimo sėkla mūsų, o ypač jaunosios kartos, sielose.

Atlaidų išvakarėse – t. y. liepos 1 dieną - mūsų jaunimas dalyvaus Lietuvos Katalikiškojo jaunimo dienose Klaipėdoje. Todėl šiemet liepos 1 d., 16 val. į šv. Mišias Panų kalne kviečiame Marijos legiono nares ir narius bei visas katalikes moteris, po tų Mišių, kas pajėgs, pėsčiomis, procesijos būdu keliaukite į Žemaičių Kalvariją, kur 19 val. bus atlaidų pradžios mišparai ir po jų Eucharistinė procesija apie baziliką.

Visą atlaidų tvarkaraštį, dienų intencijas, pamaldų tvarką Jums paskelbs Jūsų klebonai. Apie tai skelbimai bus iškabinti bažnyčių skelbimų lentose, paskelbti rajoniniuose bei katalikiškuose laikraščiuose.
Krikščioniškų šeimų Karalienė visų jūsų laukia savo šventovėje!


Jonas Boruta SJ
Jūsų vyskupas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt