Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės viešnagė Telšių vyskupijoje (+FOTO)
 
 

Susitikimas Kretingoje

Birželio 14-oji Gedulo ir Vilties diena. Vyresnieji, tremtiniai bus pavargę. Ketvirtadienis- darbo diena. Rūpestis- ar ateis kas prie šventosios Teresėlės relikvijų prisiliest?

Per pietus Dievo Meilės misijonierių kongregacijos seserų kiemas buvo pilnas: seserys, jų globotiniai, kaimynai ir maži vaikučiai, garbaus amžiaus senukai, močiutėlės ir tie, kam pavyko pasprukt iš darbo. Jie laukė šv. Teresėlės. Policininkų rankos padėjo misijonierei išlipt iš autobusiuko ir ateit į jai skirtą pastogę- palapinę. Sulaukę relikvijų žmonės giedojo, džiaugėsi, suklupę prašymus sudėjo. Kartu su šventąja Šv. Mišiose, celebruojamose gvardijono brolio Benedikto Jurčio OFM, meldėsi.

Vakarop, kas pagavo laiko ir kieno kojos sveikatos turėjo (skautai, tremtiniai, broliai OFM, seserys FMSC, PJ, parapijiečiai ir svečiai) sugužėjo į sesių kiemą, pripildė keliuką. Sustojome procesijos būdu atlydėti šv. Teresėlę į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai parapijos bažnyčią. Akimis ir širdimis pasiliekantieji išlydėjo Viešnią nešamą pasipuošusių policininkų. Širdis ėjimui pakėlė PJ giedodamas giesmę „Aš jums atsiųsiu rožių lietų...“, o paskui kelią sutrumpino dūdų orkestras. Pakely matėme verkiantį, atsiklaupusį. Į bažnyčią šv. Teresėlę įnešė Kretingos PK policininkai (o močiutėlės džiaugėsi, nes labai gražu).

Dėkojame Kretingos policijai, kuri visą šv. Teresėlės buvimo laiką rūpinosi Jos ir mūsų saugumu!

Prie bažnyčios vaikučiai sveikino Mažąją Gėlelę pačių suskintais gėlių žiedais. Tai, kuri pažadėjo rožių lietų- rožės, Mažąjai Gėlelei- lauko gėlės, jazminai ir bijūnai.

Vakaro Šv. Mišias aukojo klebonas brolis Evaldas Darulis OFM. Homilijoje atkreipė dėmesį į tai, kad tas žmogus, kuris buvo gatvėje, prie parduotuvės, pamatęs šv. Teresėlės relikvijas, atsiklaupė- tikrai sutiko Dievą.

Nakties vigilija: jaunimo giesmės ir mąstymai pagal „Vienos sielos istoriją“, litanija, rožinis. Šv. Teresėlės paliesti budėjime pasiliko piligrimai iš Klaipėdos, Palangos, Plungės... Nakčiai sklaidantis, auštant birželio 15-osios rytui, sesės Sotera ir Kazimiera širdim ir rankom apsikabinusios šv. Teresėlę persakė daugybę parapijiečių prašymų užtarti pas Viešpatį (prašymus rašė, laukdami šv. Teresėlės atvykimo):

„Labai maldauju padėti man, kad nebegerčiau, kad sūnus, duktė, vyras, tėtis nebegertų, grįžtų į namus ir kad mes jam labiau rūpėtume, kad mama nebedirbtų užsieny“. „ Kad gerai atlikčiau išpažintį, kad nemeluočiau, išgydyk nuo pykčio, vėžio, išmokyk atleisti.“ „Prašau užtark pas Viešpatį, kad tėvai nesipyktų, nenoriu, kad mama mirtų“. „Atsiųsk rožės lapelį, kuris man atneštų išvadavimą nuo šios žemės rūpesčių ir laimingą mirtį“. „Padėk gyventi nuolatiniame paprastume ir meilėje, kurią Dievas dovanoja visiems“. „Noriu būti misijoniere žmonių širdims...“. „Mieloji Teresėle, mano vaikystės drauge! Dėkoju už Tave Dievui, kad aplankei mus.“ „Tegu bus pagarbintas Viešpats“

Ryto Šv. Mišiose, kurias aukojo vikaras brolis Tomas Žymantas OFM, dalyvavo į Medžiugoriją išvykstantys piligrimai. Po to mąstymu apie šventąją dalijosi sesė Aldona OFS, liudijo sesė Secily FMSC. Atėjo su savo prašymais neįgalieji. Skubėjo laikas. O žmonės vis ėjo ir ėjo susitikt. Dar kartą prisiliesti, dar kartą paprašyti... jaudulys, malda, ašaros ir atsisveikinimas.
Sutikome Šventosios Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresės relikvijas, o išlydėjome, ant OFS brolių rankų, giedant Pranciškoniškam Jaunimui.

Angelė Kleinauskaitė

*

„Bažnyčios žinios“ rašė:

Telšiai

Birželio 16 d. šv. Teresėlės relikvijos iš Pakutuvėnų pasiekė Telšius. Prie katedros rinkosi žmonės su rožių ir bijūnų žiedais rankose. Popietę Vilniaus valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas“ maršas šv. Tereselės laukti susirinkusiuosius nuteikė pakiliai ir džiaugsmingai. Išsirikiavo procesija su vėliavomis ir adoruotojomis, o Telšių skautai rūpinosi, kad relikvijas pasitinkantieji nesusigrūstų prie katedros, bet išsirikiuotų šaligatviuose iš abiejų Kalno gatvės pusių.

17 val. pasirodė Kalno gatve katedros link lėtai judantis mikroautobusas su šv. Teresėlės relikvijomis. Jį lydėjo procesija ir baltais drabužiais pasipuošusios adoruotojos, barstančios rožių žiedlapius. Mikroautobusui sustojus, Telšių ir Mažeikių šauliai, minios apsupti, relikvijas atnešė į katedros šventorių, kur jas pasitiko Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir klebonas kun. Tadas Šeputis. Vyskupas, sveikindamas šventosios relikvijas, jau padėtas priešais altorių, išsamiai pristatė šventąją. Tikintieji pakviesti išsitraukti po vieną kortelę su Telšių vyskupijos kunigų ir klierikų vardais ir įsipareigoti ilgesnį ar trumpesnį laiką už juos melstis.

18 val. aukotos šv. Mišios už kunigus bei klierikus, melsta pašaukimų. T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus FJ homilijoje atskleidė šv. Teresėlės pašaukimą mylėti. Šv. Mišių metu giedojo Telšių tremtinių choras. Po šv. Mišių prie relikvijų nusidriekė tikinčiųjų virtinė. Rožių žiedlapiai uždengė relikvijoriaus viršų. Tie žiedlapiai, surinkti ir sudėti į vokelius, vėliau turėjo būti išnešioti čia dalyvauti nepajėgusiems ligoniams ir neįgaliesiems.

Tuo tarpu gausus būrys ateitininkų iš Viekšnių, Ukrinų, Akmenės, Kaltinėnų, Tryškių, Žemaičių Kalvarijos ir Telšių kunigų seminarijos valgykloje šventė agapę. Vėliau jaunimui Žemaitės teatro salėje po t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus FJ įvado parodytas filmas „Šv. Teresė iš Karmelio“. Tuo metu relikvijas pagerbė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos moksleiviai ir vadovybė bei Telšių maldos grupės.

21. 30 val. prasidėjusiame Gailestingumo vakare dalyvavo nemažas būrys jaunimo, nors tuo pat metu ant Zakso kalno vyko triukšmingas koncertas, skirtas Telšių miesto šventei. Po t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus katechezės, giedant Pranciškoniškajam jaunimui, teiktas Sutaikinimo sakramentas. Vėliau visi gavo po tuščią popieriaus lapą ir gerą pusvalandį susikaupę rašė laišką šv. Teresėlei. Vidunaktį prasidėjo jaunimo naktinė vigilija. Pirmoji vigilijos valanda, pavadinta „Dvasinė kūdikystė“, buvo skirta jauniausiems vigilijos dalyviams. Padedamas kun. Dariaus Trijonio rodytų skaidrių, skambant giesmėms ir tekstams iš šv.Teresėlės dvasinių įžvalgų, jaunimas įsigyveno į kelio Dievop slėpinius. Antrąją valandą, pavadintą „Atėjau gelbėti sielas“, vedė ateitininkai iš Kaltinėnų. Kun. Saulius Tamošaitis paliudijo, kaip jis pajuto savo pašaukimą, o visi dalyviai buvo paraginti melstis už gyvus ir mirusius kunigus bei pašaukimus. Trečiąją valandą tema „Vilties naktis“, vadovaujami sesių Loretos ir Jurgitos Raudyčių, vedė Telšių ateitininkai. Patį tamsiausią nakties momentą dešimčiai minučių buvo užgesintos visos šviesos, kad budėjimo dalyviai pajustų, ką reiškia būti tamsoje, kurią išgyveno šv. Teresėlė. Ketvirtąją („Dieviškoji saulė“) ir penktąją („Bažnyčia turi širdį“) valandą visi kartu įsimąstė į šventosios meilę Bažnyčiai ir Eucharistijai. Išaušus naujai dienai, vigilijos dalyviai ant šventoriaus sudegino šv. Teresėlei rašytus laiškus.

Birželio 17 d. katedroje švęsti tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai, tad visa programa derinta prie sekmadienio šv. Mišių tvarkos, pradedant 8 val. šv. Mišiomis. 10 val. per jaunimo šv. Mišias giedojo maldos grupelės „Takelis“ giesmininkai, homiliją sakęs t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus FJ pabrėžė, kad daugelio žmonių kančios kyla dėl jų klaidingai suprastos meilės, bei ragino kiekvieną prisiminti kokį nors didžiausią niekšą ir šv. Teresėlės pavyzdžiu už jį melstis. Šv. Antano Paduviečio garbei aukotų sumos šv. Mišių metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ per pamokslą, pasiremdamas šventųjų Antano ir Teresėlės biografijomis, apžvelgė šventumo aspektus, ragino melstis už kunigus, melsti nusidėjėlių atsivertimo. Po šv. Mišių aukos pagrindinėmis miesto gatvėmis ėjo Eucharistinė procesija. Telšių Žemaitės dramos teatro perpildytoje salėje Šv. Jono bendruomenės bičiuliai parodė spektaklį „Šv. Teresėlės gyvenimas“.

Po vaikų šv. Mišių katechezę apie šventąją vedė Onutė Darbutaitė. Vėliau prie relikvijų Rožinį su šv. Teresėlės apmąstymais kalbėjo Telšių vyskupijos Marijos Legiono valdybos nariai. Po vakarinių šv. Mišių šventosios relikvijas atėjo pagerbti Telšių maldos grupės, buvusių „Atgaivink“ grupelių nariai, kunigai, vienuolės, pavieniai žmonės. Telšių katedroje budėta ir antrąją naktį.

Birželio 18-ąją, pirmadienį, skirtą asmeninei maldai su Teresėle, relikvijas pagerbė Trečiojo amžiaus universitetas, ligoniai ir neįgalieji bei medicinos darbuotojai, kuriems katechezę vedė Onutė Darbutaitė. Relikvijų lankymo metu giedota Valandų liturgija. 12 val., dalyvaujant Telšių vyskupijos kunigams bei dekanams, aukotos atsisveikinimo su šv. Teresės relikvijomis šv. Mišios. Vyskupas Jonas Boruta SJ savo homilijoje dar kartą išryškino tuos ypatingus Teresėlės bruožus, kurie jai padėjo tapti šventąja, ir vėl paragino tikinčiuosius melstis už kunigus bei klierikus. Po šv. Mišių septyni kunigai relikvijorių išnešė iš katedros ir, tikinčiųjų lydimi, įkėlė į už šventoriaus vartų laukusį mikroautobusą, kuris, apibertas rožių žiedlapių lietumi, pajudėjo Gargždų link.

Gargždai, Klaipėda

Birželio 18 d. 15 val. gargždiškiai gausiai rinkosi prie bažnyčios su įvairiaspalvių rožių puokštėmis. Atvyko kaimyninių parapijų (Endriejavo, Veiviržėnų) klebonai. Pamaldžiai nusiteikę tikintieji nekantriai laukė, kada šv. Teresėlės relikvijos, iš Telšių keliaudamos į Klaipėdą, aplankys ir Gargždų parapiją. Po geros valandos relikvijos, sutiktos su pagarba ir jauduliu, barstant rožių žiedlapiais taką, palydėtos į bažnyčią. Čia relikvijorius buvo apibertas rožių žiedlapiais, apkrautas žiedais. Visi norėjo išreikšti pagarbą mielai šventajai paliesdami relikvinę, padėdami rožę. Skambėjo giesmės, maldos. Relikvijas lydintis kunigas Darius Trijonis trumpai supažindino su šv. Teresėlės asmenybe, keliu į šventumą. Atsisveikindami visi nuo relikvijoriaus pasiėmė po keletą rožių žiedlapių. Išlydint procesija su šv. Teresėlės relikvijomis apėjo aplink bažnyčią ir giedant, plojantbei mojant rankomis jos buvo palydėtos iki automobilio.

Birželio 18 d. iš Gargždų atvykstančias relikvijas prie Klaipėdos pasitiko ir iki pat Marijos Taikos Karalienės bažnyčios atlydėjo policijos eskortas. Čia jau laukė gausiai susirinkę klaipėdiečiai. Relikvijorių į bažnyčią itin iškilmingai palydėjo Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras bei dragūnai, ant savo pečių nešę šv. Teresėlės relikvijas. Bažnyčioje giesmėmis jas pasitiko parapijos Sumos choras. Jaudinantis susitikimas su šventąja Teresėle prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Klaipėdos dekanato kunigai. Pamokslininkas kun. Pranas Bartasūnas priminė susirinkusiesiems Teresėlės mažąjį kelelį, akcentavo, kaip svarbu būti mažu Dievo rankose bei kaip tai sunku šiandienos žmogui. Po šv. Mišių buvo rodomas filmas apie Teresės gyvenimą, giedojo Kristaus Karaliaus parapijos Taize grupelė. Maldos ir giesmės dvasia sklandė bažnyčioje, o žmonės neskubėjo skirstytis: vis prieidavo prisiliesti prie relikvijoriaus.

Kitą dieną iki pat vakaro bažnyčioje nuolat buvo žmonių, troškusių pabūti prie šventosios relikvijų ir paprašyti jos užtarimo. Visą dieną Klaipėdos gatvėse buvo matyti žmonių, su rožėmis skubančių į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Vakaro šv. Mišiose mišparus ir giesmes giedojo šios parapijos Grigališkojo choralo studija. Po jų – pusvalandis su Teresėle: jos mintys apie šventumą, Dievą, maldą ir savąjį pašaukimą.

Trečiadienį į rytines šv. Mišias išlydėti šv. Teresėlės relikvijų vėl susirinko gausus žmonių būrys. Šv. Mišiose giedojo Šv. Kazimiero parapijos sumos choras, garbės sargyboje stovėjo dragūnų bataliono kariai.

katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt