Telšių vyskupai šventė savo tarnysčių sukaktis
 
 

Š. m. rugpjūčio 6 d. Telšių Katedroje du Telšių vyskupai šventė padėkos Eucharistinę Auką – šv. Mišias, minėdami 25 – tąsias savo tarnystės Viešpaties vynuogyne metines: vyskupas Antanas Vaičius – vyskupystės, o vyskupas Jonas Boruta SJ – kunigystės. Tą dieną Katedra buvo sausakimšai pilna tikinčiųjų, nes pasveikinti garbiųjų ganytojų čia atvyko daugybė žmonių ne tik iš Telšių vyskupijos. Iškilmingas 12 val. padėkos šv. Mišias koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. J. St. Zubriggenas, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupai emeritai J. Preikšas bei J. Žemaitis MIC, sukaktuvininkas Telšių vyskupas emeritas A. Vaičius, didelis būrys prelatų, monsinjorų, kanauninkų, kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos, o koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Švč. M. Marijos Taikos Karalienės didysis sumos choras, vadovaujamas prof. Purlio. Šv. Mišių pradžioje apaštalinis nuncijus sukaktuvininkams ir visiems šv. Mišių dalyviams perskaitė popiežiaus Benedikto XVI atsiųstas sveikinimo telegramas ir Šventojo Tėvo vardu pasveikino sukaktuvininkus.

Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kalbėjo apie vyskupų ir kunigų svarbą Bažnyčioje. „Šventasis Susirinkimas moko, kad vyskupai kaip Bažnyčios ganytojai Dievo paskyrimu yra apaštalų įpėdiniai ir kad kas jų klauso, tas klauso Kristaus, o kas juos paniekina, tas paniekina Kristų ir tą, kuris Kristų siuntė. Vyskupų, kuriems padeda kunigai, asmenyje tikinčiųjų viduryje dalyvauja Viešpats Jėzus Kristus, vyriausiasis kunigas. Ganytojai, išrinkti ganyti Viešpaties kaimenę, yra Kristaus tarnautojai ir Dievo malonių teikėjai, kuriems pavesta liudyti Dievo malonės Evangeliją bei garbingai tarnauti Dvasiai ir teisingumui“ – sakė vyskupas.

Po šv. Mišių sveikinimo žodį sukaktuvininkams tarė Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ. Vyskupus taip pat sveikino Telšių vyskupijos kunigai, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, seimo narys R. Balčytis, Telšių apskrities atstovai, Telšių vyskupijos ribose esančių savivaldybių ir miestų merai, kultūros ir meno žmonės, Klaipėdos universiteto vadovai ir profesoriai, Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos atstovai, verslininkai, katalikiškųjų organizacijų nariai ir kiti, vyskupus pasveikinti atvykę, svečiai. Po visų sveikinimų, kuriuos vainikavo skambus choro ir visų šventės dalyvių sukaktuvininkams sugiedotas Ilgiausių metų, visiems susirinkusiesiems padėkos žodį tarė ir savo prisiminimais apie sunkius Bažnyčiai laikus tarybinės okupacijos metais pasidalino vyskupas A. Vaičius.

Po iškilmių Katedroje šventės dalyviai rinkosi į Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos valgomąjį, kur vyko sukaktuvinių garbei skirti šventiniai pietūs.

Trumpai pažvelkime į garbiųjų sukaktuvinių nueitą gyvenimą kelią.

Telšių vyskupas emeritas A. Vaičius gimė 1926 m. balandžio 5 d. Geidučių kaime, Šačių parapojoje.
1950 m. rugsėjo 24 d. vyskupas Paltarokas Kauno arkikatedroje bazilikoje jį pašventino kunigu, o 1982 m. liepos 25 d. toje pačioje katedroje arkivysk. L. Povilionis asistuojant vyskupams J. Steponavičiui ir R. Krikščiūnui jį pakonsekravo vyskupu. Telšių vyskupijai vadovavo iki 2002 m. sausio 5 d.

Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ gimė 1944 m. spalio 11 dieną Kaune, Prisikėlimo parapijoje.
1982 m. rugpjūčio 5 d. – Skaistgirio parapijos bažnyčioje vysk. J. Steponavičius įšventintas kunigu.
1997 m. birželio 21 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis asistuojant vyskupams S. Tamkevičiui SJ ir J. Tunaičiui pakonsekravo vyskupu. Telšių vyskupijai vadovauja nuo 2002 m. sausio 5 d.

Gausi Dievo malonė tegul lydi garbiuosius sukaktuvininkus jų gražiame ir kilniame pašaukime dar ilgus metus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt