Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
 
 

2007 m. liepos 24 d. Panevėžio vyskupijos kurijoje įvyko šios vyskupijos dvasininkų mėnesinis susirinkimas. Jis, vadovaujant vysk. Jonui Kauneckui, pradėtas bendra malda. Į susirinkimą pakviestas svečias – karinių oro pajėgų karo kapelionas kun. dr. Virginijus Veilentas kunigams kalbėjo apie bendravimą su žiniasklaida. Prelegentas pirmiausia įvertino dabartines sąlygas ir pasikeitusią ne tik istorinę – politinę situaciją, bet aptarė ir šiandieninį žiniasklaidos požiūrį į kunigus, Bažnyčią, dvasingumą. Pateiktas žiniasklaidos apibūdinimas, jos tikslai. Kun. V. Veilentas paaiškino, kodėl privalu bendrauti su žiniasklaida ir kaip tai konkrečiai daryti. Pirmiausia pasiekiame daug daugiau žmonių, kuriamas įvaizdis, suteikiama informacija, formuojama nuomonė ir kt.

Pabrėžta, kad geriau nekovoti su žiniasklaida, o bandyti palaikyti gražius bendrystės ryšius, ugdyti tinkamą žmonių požiūrį į pateiktas žinias. Raginti aklai nepasitikėti žiniasklaida, nes suinteresuotieji asmenys gali užsakyti straipsnius, tam tikromis žiniomis manipuliuoti, jas iškreipti.

Žiniasklaidą reikia „prisijaukinti“, kad galėtume pasinaudoti ir išpildyti savo tikslus – skelbti žmonėms Evangeliją. Juk ir a. a. popiežius Jonas Paulius II ragino pasinaudoti visomis moderniausiomis komunikacijos priemonėmis. Kun. V. Veilentas paminėjo keletą dokumentų, kurie skirti Bažnyčios ir žiniasklaidos bendradarbiavimui apibūdinti (pvz. „Bažnyčia ir internetas“).

Kun. V. Veilentas sakė, kad nereikia užsisklęsti savyje ir laukti kol į mus, organizuojamus renginius ar parapiją bus atkreiptas dėmesys. Patraukti dėmesį kunigai turi stengtis patys pirmieji. Ugdyti kūrybiškumą, kuris būtų patrauklus ir priimtinas žiniasklaidai. Bendrai labai svarbu taip kurti bažnytinį gyvenimą, kad jis būtų įdomus ne tik vietos parapijiečiams, bet ir radijui, televizijai ar laikraščio redakcijai.

Svarbu sužinoti žiniasklaidos tikslą ir tuomet galima pateikti įdomesnę situaciją, unikalesnį, netradicinį žiūrėjimo kampą, tam tikrą perspektyvą. Bendraujant svarbu atsakinėti tik į kompetenciją atitinkančius klausimus, laikytis nuoseklumo, vesti mintį. Privalu bendrauti su žiniasklaida bet kada, galvoti pozityviai ir akcentuoti pozityvius dalykus, nepasiduoti hipotetiniams svarstymams, žurnalisto spaudimui, sakyti tik tikrus faktus ir teikti informaciją, nepasiduoti emocijoms, nuotaikoms ir kalbėti tik spaudai. Reikėtų vengti kovingumo, arogancijos.

Kun. V. Veilentas kunigus taip pat mokė kaip duoti interviu, kaip elgtis pokalbio metu, kaip jam pasiruošti ir t.t.

Prelegentas taip pat pasidalino savo įspūdžiais iš Afganistano, kur su kareiviais taikdariais ir humanitarinės pagalbos teikėjais praleido apie 3 mėnesius – rūpinosi jų dvasiniais reikalais, susipažino su esamomis gyvenimo ir tarnybos sąlygomis, politine šalies padėtimi. Jis visą laiką buvo su kariais, todėl galėjo papasakoti apie jų gyvenimo sąlygas, pačią tarnybą, o asmeninis kontaktas leido labiau suartėti, nuoširdžiau pasidalinti rūpesčiais ir pasiekimais. V. Veilentas sakė, kad apskritai kariuomenė nėra labai katalikiška terpė. Santykis kuriamas per asmeninę pažintį, autoritetą. Kapelionas sakė, kad misijoje susidūrė su trimis kareivių kategorijomis: tais, kurie į Afganistaną atvyko vedini gerbūvio ir gyvenimo sąlygų pagerinimo, finansinių lėšų klausimo, su tais, kurie nori pabėgti nuo vargų ir problemų, su tais, kurie nori tik kariauti. Atkreiptas dėmesys į skirtingą kultūrinę ir religinę aplinką, suvaržytas ir gan silpnas komunikacijos galimybes.

Vėliau vyko pasitarimas – diskusija apie ruošimą sakramentams. Tuo tikslu kunigai namuose susipažino su T. Valucko straipsniu apie sutvirtinimą. Svarstyta, kad sutvirtinimą būtų tikslingiau teikti ne jaunesniems nei 15 metų. Vysk. J. Kauneckas ragino prieš teikiant krikštą, kunigui susitikti asmeniniam pokalbiui su kūdikio ar vaiko tėvais bei krikštatėviais, priminti visas jų pareigas ir krikščioniškojo gyvenimo svarbą. Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai krikštui turi būti taip paruošti, kad kartu su krikštu priimtų ir Pirmąją Komuniją. Rekomenduojama Pirmajai Komunijai ruošti bent metus. Santuokos sakramentą teikti tik tuomet, kai busimieji sutuoktiniai bus išklausę kursus Šeimos centre ir pristatę pažymą. Kunigai raginami su sutuoktiniais taip pat keletą sykių susitikti pokalbiui, priminti apie krikščionišką gyvenimą.

Ganytojas priminė, kad 2008 m. skelbiami Blaivybės metais. Diskutuota, ką Bažnyčia gali šiems metams pasiūlyti, kaip juos pažymėti, kokiomis akcijomis, pareiškimais, pasižadėjimais ar kitais būdais – renginiais, konferencijomis, eisenomis įprasminti ir skelbti bei kviesti į blaivų ir dorą gyvenimą.

Vyskupas J. Kauneckas susirinkusiesiems pristatė liepos 14 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pašventintus kunigus: Mindaugą Šakinį, Mindaugą Mizarą, Aivarą Kecorių bei Justą Jasėną.

Kun. Justas Jasėnas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt