Ekspedicija Žagarėje rinko medžiagą Dievo Tarnaitės Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės) beatifikacijos bylai
 
 

Žagarėje savaitę darbavosi ekspeditoriai. Buvo renkama medžiaga 2005 m. Šiaulių vyskupijoje pradėtai Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylai. Pirmoji mokslinė ekspedicija surengta 2006 m. rugpjūčio mėn. Tikslas - kuo plačiau ir nuodugniau ištyrinėti pagijimus, stebuklingus atsitikimus, vykstančius atsivertimus, rasti juos patvirtinančius dokumentus. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pritarimu, šių metų liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis ekspedicija rengta antrą kartą.

Mokslininkai, atvykę iš įvairių Lietuvos universitetų, susiskirstė į tris grupes, vadovaujamas prof. hab. dr. Irenos Reginos Merkienės, dr. Aldonos Vasiliauskienės, dr. Rasos Račiūnaitės - Paužuolienės. Ekspedicijai vadovavo VDU prof. hab. dr. Alfonsas Motuzas. Ekspedicijos dvasios vadas – Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės bylos vicepostulatorius, dr. kun. Kazimieras Ambrasas SJ.

Ekspedicija prasidėjo Liepos 30 d. 12 val. šv. Mišiomis senojoje Žagarės bažnyčioje. Susirinko ir tikintiesiems buvo pristatyti visi beatifikacijos bylos tribunolo nariai. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslo metu ganytojas kalbėjo apie šventumą ir šventuosius. „Šventumas“, – sakė Ekscelencija, – „nėra grupelės žmonių privilegija. Dievas trokšta, kad visi taptume šventais.“

Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės bylos vicepostulatorius, dr. kun. Kazimieras Ambrasas SJ perskaitė bylos tribunolo sprendimą. Jame teigiama, jog spaudoje, istoriniuose veikaluose, mokslinės ekspedicijos ir iš kitų šaltinių surinkta oficiali medžiaga suformavo tvirtą nuomonę, kad Žagarės parapijoje nuo XVII a. vid. ligi mūsų dienų nenutrūksta natūraliu būdu nepaaiškinami pagijimai ir atsivertimai, kai žmonės patiria per Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės užtarimą įvairių malonių.

Kad tie antgamtiniai reiškiniai nepražūtų, taip pat tęsiant vyskupo Motiejaus Valančiaus pradėtą darbą, Žagarės klebonas kun. Rimantas Žaromskis ir kiti šioje parapijoje dirbsiantys kunigai įpareigojami oficialiai įteiktoje knygoje rūpestingai ir pastoviai užrašinėti visus Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės užtarimu patirtus antgamtinius, natūraliu būdu nepaaiškinamus reiškinius. Tribunolo nariai: postulatorius, bažnytinės teisės licenziatas kun. Evaldas Alūza, vyskupo delegatas teologijos licenziatas kun. Egidijus Venckus ir notaras teologijos licenziatas kun. Tomas Kedušis įpareigoti per dvi savaites pristatyti Žagarės parapijos klebonui reikalingus nurodymus ir reikalavimus. Sprendimą pasirašė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po pietų ekspedicijos dalyviai susirinko į konferenciją. Mintimis apie šventumo sąvoką amžių akistatoje dalinosi VPU magistrantė Jolanta Stupelytė. Jos manymu, kalbant apie šventuosius, Barborą Žagarietę, svarbi ne tik jų gyvenimo istorija, bet ryšys, kurį gyvieji gali užmegzti su šventaisiais. Šis ryšys – nauja tikrovė, leidžia patirti šventąjį nepaisant biografijos trūkumų.

Telšių kunigų seminarijos auklėtinis Marius Dyglys skaitė pranešimą „Šiuolaikinis klieriko žvilgsnis į šventumą“. Kalbėdamas apie patirtį, įgytą I-osios ekspedicijos metu, Marius teigė, kad reikšmę, kurią Dievo Tarnaitė Barbora Žagarietė turi žmonių širdyse, gyvenimiškoje patirtyje, o svarbiausia - tikėjime, padėjo suprasti daugiau nei 90 metų turinti senutė. „Kaimo tolimoje bakūžėje kažkokia antgamtiška jėga pakeičia šiuolaikinio klieriko žvilgsnį į šventumą“, – sakė Marius Dyglys.

Ekspedicijos dalyviai vaikščiojo po Žagarės miestelį ir beldėsi bene į kiekvieną trobą. Ketvirtadienį duomenys rinkti Latvijos pasienyje: Bukaiši (Bukaičių), Bene bei Ukri apylinkėse. Šeštadienį vykta į Skastgirį ir Žagarę. Ekspedicijos dalyviai džiaugėsi, kad vyko ne tik duomenų rinkimas, bet ir savotiška evangelizacija. Sutikta žmonių, kurie atėjusiems ekspedicijos dalyviams teigė neturį jokio ryšio su tikėjimu, net klebono neįsileidžiantys, pasakojo graudžias gyvenimo istorijas, atitolinusias juos nuo Dievo. Po kelių išklausymo, supratimo, paguodos minučių sutikdavo, kad vis dėlto daug gero iš Viešpaties yra patyrę ir net pasiryždavo ateiti į šv. Mišias.

Sekmadienį, rugpjūčio 5 d., naujoji Žagarės bažnyčia buvo pilna. Šv. Mišias aukojo kun. K. Ambrasas SJ. Po šv. Mišių susirinkta Žagarės kultūros centre. Ekspeditoriai dalijosi savaitės įspūdžiais. Dr. Rasa Račiūnaitė - Paužuolienė džiaugėsi matanti daug pažįstamų žmonių, sutiktų ekspedicijos metu. Dr. Inga Nėnienė žadėjo Žagarėje nufotografuotų rankdarbių, senų daiktų, gražių sodybų nuotraukas perduoti Kauno Čiurlionio dailės muziejaus liaudies meno fondui, kuris viską išsaugos ateinančioms kartoms.

VPU magistrantė Jolanta Stupelytė bei klierikas Marius Dyglys pristatė savo magistro darbus, skirtus tyrinėjimams apie Dievo Tarnaitę Barborą Žagarietę.

„Mums, lietuviams, be galo didelė pareiga pristatyti Dievo Tarnaitę Barborą Žagarietę ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų“, - sakė Marius Dyglys.

Žagarės klebonas R. Žaromskis taip pat teigė, kad šventųjų nereikia ieškoti kažkur toli. Jie visai čia pat.

„Žagariečiai turi patį svarbiausią draugą – Dievo Tarnaitę Barborą, kuri visada ateina į pagalbą“, – sakė prof. hab. dr. I. R. Merkienė.

Kun K. Ambrasas SJ ragino melstis už sėkmingą ekspedicijos pabaigą, kad surinktų liudijimų pakaktų Barborai Žagarietei paskelbti palaimintaja.

„Šventiesiems beatifikacijos bylų nereikia“, – sakė dr. A. Vasiliauskienė, – „jų reikia mums čia, žemėje“.

Tai paliudydami Žagarės mokiniai, po pamokų lankantys Joniškio meno mokyklos Žagarės filialą, vadovaujamą Irenos Stripinienės, pristatė pirmąjį tą pačią dieną pasirodžiusį kompaktinį albumą „Padėka Dievui ir Barborai Žagarietei“.

Prof. hab. dr. A. Motuzas komentavo atliekamų giesmių kilmę bei autentiškumą: Lenkiškų giesmių žodžiai, skirti I a. šv. Barborai, šiame krašte buvo išversti į lietuvių kalbą, jiems pritaikita kita meldija. Šios giesmės giedotos konkrečiai Barborai Žagarietei. Irena Stripinienė atskleidė, kad šiomis giesmėmis tiek ji, tiek jas giedantys vaikai nori prisidėti prie Dievo tarnaitės Barboros paskelbimo palaimintąja.

Joniškio r. savivalbybės meras Romualdas Gadeikis pristatomas giesmes pavadino stebuklu, vykstančiu visų akyse ir, matyt, inicijuotu Barboros Žagarietės. Šiai minčiai pritarė Žagarės seniūnė S. Eidukienė, kviesdama ekspedicijos dalyvius atvykti į Žagarę ir kitais metais. O dabar ekspeditorių dar laukia kruopštus darbas, tvarkant ekspedicijos archyvą.

Inesė Ratnikaitė


 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt