Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslo vainikavimo pirmųjų metinių minėjimas
 
 

Spalio 7 dieną buvo minimos prieš metus didingoje Žemaičių Kalvarijos bazilikoje stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo popiežiškosiomis karūnomis vainikavimo pirmosios metinės. Karūnas pašventino ir Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulą paveikslui suteikė popiežius Benediktas XVI.

Minėjimas prasidėjo spalio 6 d. šeštadienio vakarą 19 val. šv. Mišiomis Bazilikoje. Po šv. Mišių vyko naktinė Švč. Sakramento adoracija, ją organizavo Telšių vyskupijos Švč. M. Marijos legiono nariai. Visą naktį Bazilikoje meldėsi nemažas būrys tikinčiųjų, Žemaičių Kalvarijos, Palangos, Gargždų, Klaipėdos, Plungės, Telšių, Mažeikių ir kitų Telšių vyskupijos parapijų Švč. M. Marijos legiono legionieriai, Telšių ateitininkai. Adoracijos metu iki pat ryto buvo kalbamas rožinis, giedamos eucharistinės giesmės, daug laiko skirta tyliai asmeninei adoracijos maldai.

Spalio 7 d., sekmadienį, ryte Bazilikoje pasibaigus Švč. Sakramento adoracijai susirinkę tikintieji giedojo Švč. M. Marijos valandas ir Dievo Motinai skirtas giesmes, po to buvo kalbamas rožinis, Švč. M. Marijos garbei skirtas giesmes giedojo Žemaičių Kalvarijos jaunimo ir Sumos chorai. Prieš iškilmingas 12 val. šv. Mišias Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino vainikavimui paminėti skirtą memorialinę lentą. Iškilmingų šv. Mišių, kurias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Telšių vyskupo vikaras, vyskupijos Švč. M. Marijos legiono dvasios vadovas, kurijos moderatorius prel. jubil. J. Pr. Gedgaudas, Telšių seminarijos rektorius kan. lic. V. Gudeliūnas, kurijos kancleris kan. lic. R. Saunorius, vyskupo vikaras kan. lic. R. Gudlinkis, Plungės dekanato dekanas kan. D. Stulpinas, Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros vedėjas kun. doc. dr. A. Ramonas, Kelmės altaristas kun. V. Butkus, koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos bazilikos choras. Pamokslą sakydamas Telšių ganytojas gausiai susirinkusiems tikintiesiems trumpai priminė prieš metus įvykusio stebuklingojo paveikslo karūnavimo svarbą ir reikšmę, kalbėjo apie prasidedančią metinę parapinę katechezę, kvietė tikinčiuosius likti ištikimus maldai ir nuolat prašyti Dievo Motinos Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės užtarimo ir globos šeimoms ir jaunajai kartai. Po šv. Mišių visi iškilmingų pamaldų dalyviai dalyvavo eucharistinėje procesijoje apie Baziliką. Po visų iškilmių metinių paminėjimo dalyviams nuoširdų padėkos žodį tarė Žemaičių Kalvarijos šventovės rektorius kan. mgr. J. Ačas.
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt