Telšiuose paminėtos vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 120-osios gimimo metinės
 
 

Šiais metais sukanka 120 metų nuo Dievo Tarno Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimimo. Ši iškili asmenybė gimė 1887 11 23 Šunskų parapijoje, Bebrininkų kaime. Ta proga lapkričio 23 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko permanentinis kunigų susirinkimas, kurio metu buvo surengta konferencija, skirta šiam prasmingam ir svarbiam įvykiui paminėti. 10 val. į Seminarijos didžiąją aulą susirinkę Telšių vyskupijos kunigai, kartu su savo ganytoju J. Boruta SJ susirinkimą pradėjo bendra malda, po kurios išsamų pranešimą apie vyskupo kankinio gyvenimą ir nuveiktus darbus skaitė Telšių kunigų seminarijos, turinčios vyskupo V. Borisevičiaus vardą, prefektas kun. teol. lic. Viktoras Ačas. Savo pranešime lektorius nagrinėjo vyskupo kankinio raštus, straipsnius, ganytojinius laiškus, dokumentus, įvairių žmonių liudijimus ir prisiminimus apie šią ypatingą asmenybę.

Kalbėdamas apie vyskupo pastoracinę veiklą kunigas V. Ačas pabrėžė jo aktyvumą skelbiant Kristaus Evangeliją ir užsidegimą su atidavimu Dievui, artimui ir tėvynei. Jis nuo pat pirmųjų kunigavimo dienų su dideliu uolumu įsitraukė į pastoracinį darbą, ypač rūpinosi religiniu ir doroviniu žmonių sąmoningumu. Jis aktyviai dirbo ir katalikiškose organizacijose, ir politiniame gyvenime, Lietuvai atgaunant nepriklausomybę. Jo aktyvus rūpinimasis tikinčiaisiais klausant jų išpažinčių, juos katekizuojant, lankant jų šeimas ir taip ugdant tikrajam bažnytiniam gyvenimui, buvo šio ganytojo pastebimi požymiai per visą jo veiklą. Jis šelpė neturtingus, buvo aktyvus socialinės veiklos žmogus, tačiau šalia viso to jis puikiai derino ir savo mokslinę veiklą. Jis buvo aktyvus Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos narys, puikus pamokslininkas, nuodėmklausys ir seminarijos profesorius. Vyskupas V. Borisevičius nepabūgo savo mirtimi paliudyti tikrųjų vertybių svarbos ir buvo žiauriai nukankintas už aukštuosius idealus.

Po konferencijos Telšių Katedroje 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurias koncelebravo gausus būrys kunigų, koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Pamokslą pasakė Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. bažn. t. lic. R. Saunorius. Kanauninkas gausiai susirinkusiems tikintiesiems priminė vyskupo V. Borisevičiaus prieš 60 metų išsakytas mintis, kurios ir šių dienų pasaulyje neprarado aktualumo. To metinio Telšių ganytojo žodžiai apie skaudžias to meto visuomenės žaizdas: šeimų krizes, girtuoklystę, tikėjimo krizes. Pamokslininkas citavo vyskupo pamokslus ir ganytojinius laiškus, kvietė įsiklausyti į kankinio žodžius ir sekti jo pavyzdžiu gyvenant tikėjimu ir meile Dievui, Bažnyčiai ir tėvynei. Po šv. Mišių, kuriose taip pat dalyvavo ir Telšių vyskupijos ateitininkai bei Telšių katalikiškosios vyskupo V. Borisevičiaus gimnazijos moksleivei, vadovybė ir mokytojai, visi rinkosi pasimelsti į Katedros kriptą, kur ilsisi žemiškieji vyskupo kankinio palaikai.
Telšių ateitininkai šiam svarbiam įvykiui pažymėti surengė tam skirtą programą, kuri vyko šio vyskupo vardą turinčioje katalikiškoje gimnazijoje.

Gruodžio 3 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kurių metu taip pat buvo paminėtos vyskupo kankinio V. Borisevičiaus 120 – tosios gimimo metinės. Ta diena buvo skirta Palangos dekanato tikintiesiems. Pagrindinių 12 val. šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis choras iš Kretingos, Palangos ir Salantų parapijų chorų. Šv. Mišių metu Telšių ganytojas pašventino Bazilikoje pakabintą dailininko prof. A. Kmieliausko nutapytą vyskupo V. Borisevičiaus atminimui skirtą paveikslą. Pamokslą sakydamas Telšių vyskupas priminė tikintiesiems V. Borisevičiaus biografiją, nuveiktus darbus bei didelę jo meilę Žemaičių Kalvarijos Šventovei. Prie Krikščioniškų Šeimų Karalienės stebuklingojo paveikslo susirinkusiems maldininkams Telšių ganytojas kalbėjo apie šeimos institucijos problemas šių dienų pasaulyje. Primindamas vyskupo V. Borisevičiaus rūpestį šeimų krikščioniškumu, kalbėjo apie būtinybę rimtai ir atsakingai ruoštis santuokai ir šeimos gyvenimui. Būtina gyventi krikščioniškoje dvasioje, ugdyti meilę bei pagarbą, kuri gali pilnavertiškai išsiskleisti krikščioniškose šeimose. Telšių ganytojas visiems susirinkusiesiems linkėjo tvirtos tikėjimo dvasios ir gyvenimo apsisprendus už amžinuosius dalykus ir tikrąsias vertybes kaip pavyzdį parodęs vyskupas V. Borisevičius.

Po šv. Mišių, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, Bazilikoje buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

VINCENTAS BORISEVIČIUS – TELŠIŲ VYSKUPAS – XX A. TIKĖJIMO LIUDYTOJAS

Dievo tarnas Vyskupas Vincentas Borisevičius gimė 1887 11 23 Šunskų parapijoje, Bebrininkų kaime. 1946 11 18 – sušaudytas Vilniaus KGB kalėjime. 1909 m. baigęs Seinų kunigų seminariją, studijavo teologiją Friburgo universitete, 1910 m. įšventintas kunigu, 1922 – 1926 m. dėstė teologiją kunigų seminarijoje Gižuose. Nuo 1926 m. pradėjo dirbti naujai įkurtoje Telšių vyskupijoje, kur teko būti besikuriančios Telšių kurijos kancleriu, o nuo 1927 m. iki 1940 m. – pirmasis įkurtos Telšių kunigų seminarijos rektorius. 1928 m. popiežius Pijus XI jį pakelia prelatus, o 1940 m. konsekruojamas vyskupu ir paskiriamas Telšių vyskupo Justino Staugaičio augziliaru. Po Telšių vyskupo J. Staugaičio mirties 1943 m. jis paskiriamas Telšių vyskupu ordinaru. Telšių vyskupiją valdė iki 1946 m.

Uoliai rūpinosi dvasingos naujos kunigų kartos auklėjimu bei formavimu, pasižymėjo pastoraciniu uolumu. Telšių vyskupijos labdaringos veiklos organizatorius nuoširdžiai rūpinosi varge esančiais, nežiūrėdamas kokiai tikybai, tautybei ar ideologiniai grupei pagalbos reikalingieji priklauso. II – ojo pasaulinio karo metais teikė materialinę pagalbą nacių kalinamiems sovietinės armijos belaisviams ir vokiečių nacių kariuomenėje tarnaujantiems sužeistiems kariams (tarp jų – Vokietijos kunigų seminarijos auklėtiniams). Organizavimo nacių naikinamų žydų ir Telšių geto gelbėjimą ir slėpimą Žemaičių Kalvarijoje bei jo apylinkėse. Po karo teikė maistą Lietuvos partizanams.

Sovietinės valdžios šantažuotas tapti sovietinio saugumo agentu. Atsisakė juo būti net po grasinimo, kad bus sušaudytas: „Aš pareiškiu, kad įskundimai visiškai nesuderinami nei sumano titulu, nei su pareigomis, nei su sąžine ir tai daryti kategoriškai atsisakau. Jei aš nusikaltau, turiu pats išpirkti savo kaltę, o nes kas nors kitas už mane. To reikalauja mano religija“. 1946 02 05 Vyskupas V. Borisevičius buvo suimtas ir tų pačių metų lapkričio 18 dieną sušaudytas ir palaidotas bendroje ten kalėjusių ir nužudytų žmonių Tuskulėnų kapavietėje. 1991 m. pradėta šio vyskupo kankinio kanonizacijos byla.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt