Mirė kunigas jubiliatas Vytautas Palubinskas (1926 – 1954 – 2008)
 
 

2008 m. spalio 6 d. Santariškių ligoninėje mirė kunigas Vytautas Palubinskas.

Kun. V.Palubinskas gimė 1926 m. liepos 3 d. Sintautų parapijoje, Vilkeliškių kaime. Krikštytas Sintautų bažnyčioje, kuri per Antrąjį pasaulinį karą buvo sugriauta. Būdamas trejų metų, su gausia dvylikos asmenų šeima, 1929 m. kovo mėn. emigravo iš Lietuvos į Argentiną. Buenos Airėse baigęs valstybinę pradinę mokyklą, 1940 m. įstojo į Buenos Airių arkivyskupijos seminariją. Tačiau studijų šioje seminarijoje nebaigė, nes 1949 m. ją paliko ir įstojo į būsimojo vyskupo, tada dar kunigo daktaro Pranciškaus Brazio prie lietuvių Aušros Vartų parapijos įkurtą marijonų naujokyną. Po metų būsimąjį kunigą Vytautą marijonų vyresnieji išsiuntė mokytis teologijos ir baigti mokslus Romoje. Ten 1954 m. liepos 4 d. kun. V. Palubinskas buvo įšventintas kunigu. Paskui dar vienerius metus mokėsi teologijos magistrantūrai įgyti.

1971 m. dėl jam pavojingos politinės situacijos Argentinoje priėmė kvietimą darbuotis Los Andželo vyskupijoje Kalifornijoje, kur išvyko su mama (tėvas mirė 1965 m.).

JAV kun. Vytautas darbavosi Niujorko Bruklino parapijoje, ten klebonavo ir gyveno iki 2000 metų.

Kun. V.Palubinskas gražiai bendravo ne tik su lietuviais, bet ir su kitais tikinčiaisiais, nes mokėjo devynias kalbas.
2000 m. pablogėjus sveikatai, kunigas Vytautas atvyko į Vilnių ir apsigyveno Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijoje. Ten jis savo talento dėka labai gražiai bendravo su klierikais ir stengėsi jiems perduoti savo žinias. Kun. Vytautas nenorėjo sėdėti be darbo, todėl ėmė lankytis šalia esančiame Gerontologijos ir reabilitacijos centre ir tapo šio centro kapelionu. Nebegalėdamas eiti kapeliono pareigų jis ir apsigyveno šiame centre.

Savo kunigystės 50-mečio jubiliejų kun. Vytautas atšventė tėviškėje, Sintautuose, nes čia buvo krikštytas, čia, netoliese, jo gimtasis Vilkeliškių kaimas. Sintautų klebono, prel. A.Maskeliūno dėka jubiliejinėse šv. Mišiose gausiai dalyvavo parapijiečiai ir jubiliato artimieji. Ta proga J. Em. Vilniaus arkivysk. metropolitas kard. A.J. Bačkis sveikindamas jubiliatą dėkojo Dievui už „nuostabius darbus, kuriuos Viešpats nuveikė per jį žmonių labui“.

Kun. V. Palubinskas yra pašarvotas spalio 7 d. nuo 12.00 val. iki 21.00 val. Vilniaus Gerontologijos ir reabilitacijos centro koplyčioje. Šioje koplyčioje spalio 8 d. 8.00 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po jų velionis bus išvežtas į savo gimtąją parapiją Sintautus. Ten 13.00 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Laidotuvės vyks po šv. Mišių, Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt