Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 
 

2008 m. lapkričio 18 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupijos kunigų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Susirinkimo pradžioje Telšių vyskupas susirinkusiems kunigams priminė, jog lapkričio 18-oji yra Telšių vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus nukankinimo diena. Prieš 62 metus t. y. 1946 metų lapkričio 18 dieną Vilniuje KGB rūsiuose kalėjęs vyskupas nužudytas. Pradėta jo beatifikacijos byla visoje vyskupijoje nuolat meldžiamasi, kad vyskupas kankinys būtų iškeltas į altorių garbę.

Susirinkusieji kunigai klausėsi išsamios konferencijos „Apaštalo Pauliaus keliais“, kurią nuotraukomis ir skaidrėmis iliustruotą vedė šiuo metu Romoje teologiją studijuojantis kun. Viktoras Daujotis. Kunigas dalinosi savo įspūdžiais ir kelionės patirtimi, kai jam teko keliauti šv. Apaštalo Pauliaus keliais, lankant vietoves, kuriose apaštalas skelbė evangeliją. Prisimenant, kad šie metai – apaštalo Pauliaus konferencijos metu taip pat buvo kalbama apie įvairias galimybes skelbti evangeliją šių dienų pasaulyje, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną šeimą ir paliestų kiekvieno žmogaus širdį.

Po konferencijos Telšių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas. Šv. Mišių pradžioje ganytojas gausiai susirinkusiems tikintiesiems priminė, jog ši diena yra vyskupo V. Borisevičiaus nužudymo diena ir meldžiame, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę. Pamokslo metu vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie vyskupo kankinio V. Borisevičiaus tvirtą apsisprendimą už tikėjimą ir tikrąją tiesą. Jis nepabūgo žiaurių kankinimų ir mirties išlikdamas ištikimas Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei. Vyskupas J. Boruta SJ tikintiesiems priminė, jog po to, kai V. Borisevičius buvo suimtas ir bandyta jį priversti bendradarbiauti su okupacine valdžia, jis iš kalėjimo buvo išleistas apmąstymui ir apsisprendimui, parašė savo tikintiesiems ganytojinį laišką, kuriame aiškiai išdėstė savo pozicijas. Savo laiške, žinodamas, jog jo laukia mirtis, jis kalbėjo apie krikščionišką artimo ir priešų meilę, ragino tikinčiuosius būti ištikimiems Kristaus mokymui.

Po pamokslo Telšių vyskupas J. Boruta SJ gausiai susirinkusiems tikintiesiems ir dvasininkams pristatė dvasininkus, popiežiaus Benedikto XVI naujai pakeltus monsinjorais, prelatu ir apaštališkuoju protonotaru. Į monsinjorų poaukštį pakelti šie Telšių vyskupijos kunigai: Klaipėdos universiteto katechetikos katedros vedėjas, Telšių kunigų seminarijos mokslinės tarybos pirmininkas ir dėstytojas prof. habil. dr. Arvydas Ramonas, Lietuvos katechetikos bei Telšių vyskupijos katechetikos ir jaunimo centrų vadovas kan. lic. Rimantas Gudlinkis, Popiežiškosios Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius kun. lic. Petras Šiurys. Popiežiaus garbės prelatu pakeltas Švėkšnos parapijos klebonas kan. Petras Stukas, o apaštališkuoju protonotaru paskirtas Telšių vyskupijos kurijos moderatorius prel. jubil. Juozapas Pranciškus Gedgaudas. Naujieji monsinjorai, išskyrus mons. P. Šiurį, prelatas ir apaštalinis protonotaras atliko Tikėjimo išpažinimą, o apašt. protonotaras lotyniškai prisiekė ištikimybę popiežiui ir Bažnyčiai.

Po šv. Mišių visi pamaldų dalyviai aplankė prieš 62 metus nužudytojo vyskupo kankinio V. Borisevičiaus palaikus, kurie ilsisi Telšių katedros kriptoje ir ten buvo meldžiamasi, kad vyskupas kankinys būtų iškeltas į altorių garbę.

Po iškilmingų šv. Mišių ir visų pamaldų gausiai susirinkę tikintieji, artimieji, bendradarbiai sveikino naujuosius monsinjorus, prelatą, apaštalinį protonotarą. Po to visi rinkosi šventiniams pietums Telšių kunigų seminarijos valgomajame, kur poaukščius gavusiems dvasininkams buvo išsakyta linkėjimų ir nuoširdžių sveikinimo žodžių.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt