Eidamas 96 metus mirė Utenos Kristaus Kristaus Žengimo parapijos (Pn) altaristas jubil. kun. Juozas Bagdonas
 
 

2009 m. vasario 6 d., eidamas 96 metus, mirė Utenos Kristaus Kristaus Žengimo parapijos altaristas jubiliatas kun. Juozas Bagdonas.

Jubiliatas kun. J. Bagdonas gimė 1914 m. sausio 2 d. Plakiškių km. Miežiškių parapijoje (Panevėžio r.). Mokėsi Tekoriškio ir Kuzmiškio pradžios mokyklose bei Kražių gimnazijoje. 1934 - 1941 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir 1941 m. sausio 26 d. vysk. Vincento Brizgio buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1941 06 20 iki 1947 10 08 dirbo vikaru: Užpaliuose, Jūžintuose, Utenoje, Užpaliuose, Rokiškyje, Biržuose;
nuo 1947 10 08 iki 1954 m. spalio mėn. ištremtas kalėti į Vorkutos lagerį;
nuo 1954 10 20 – Krekenavos parapijos vikaras;
nuo 1955 07 20 – Onuškio parapijos administratorius;
nuo 1970 09 12 – Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos altaristas.

Kun. J. Bagdonas pašarvotas Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos bažnyčioje, kurioje laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos vasario 9 d. (pirmadienį) 12 val. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Utenos Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiam, Viešpatie!

Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris
kun. Eugenijus Troickis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt