Eidamas 96 metus mirė Utenos Kristaus Kristaus Žengimo parapijos (Pn) altaristas jubil. kun. Juozas Bagdonas
 
 

2009 m. vasario 6 d., eidamas 96 metus, mirė Utenos Kristaus Kristaus Žengimo parapijos altaristas jubiliatas kun. Juozas Bagdonas.

Jubiliatas kun. J. Bagdonas gimė 1914 m. sausio 2 d. Plakiškių km. Miežiškių parapijoje (Panevėžio r.). Mokėsi Tekoriškio ir Kuzmiškio pradžios mokyklose bei Kražių gimnazijoje. 1934 - 1941 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir 1941 m. sausio 26 d. vysk. Vincento Brizgio buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1941 06 20 iki 1947 10 08 dirbo vikaru: Užpaliuose, Jūžintuose, Utenoje, Užpaliuose, Rokiškyje, Biržuose;
nuo 1947 10 08 iki 1954 m. spalio mėn. ištremtas kalėti į Vorkutos lagerį;
nuo 1954 10 20 – Krekenavos parapijos vikaras;
nuo 1955 07 20 – Onuškio parapijos administratorius;
nuo 1970 09 12 – Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos altaristas.

Kun. J. Bagdonas pašarvotas Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos bažnyčioje, kurioje laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos vasario 9 d. (pirmadienį) 12 val. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Utenos Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiam, Viešpatie!

Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris
kun. Eugenijus Troickis

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt