Šv. Kazimiero jaunimo šventė Vilniuje
 
 

Kovo 4 d. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje džiaugsmingai paminėta Lietuvos ir viso pasaulio jaunimo globėjo šv. Kazimiero iškilmė. Vidurdienį iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalinis vikaras vyskupas Juozas Tunaitis. Homilijoje Ganytojas prisiminė vienintelio oficialiai Bažnyčios pripažinto Lietuvos šventojo gyvenimą. Šv. Kazimieras buvo gabus, mokytas vyras, labai pamaldus, vadinamas „vargšų užtarėju iš kunigaikščių giminės“. Šventasis atsisakė palaido gyvenimo būdo, kurį siūlė gydytojai, norėdami prablaškyti ir tokiu būdu gydyti pamaldumu garsėjusį džiova susirgusį karalaitį. Skaistumas ir tikėjimas, pamaldumas Dievo Motinai aktualus visų laikų krikščionims, todėl šv. Kazimieras artimas įvairių epochų žmonėms. Šventojo pasirinktas kelias padeda ir jauniems ir vyresniems Bažnyčios nariams atsilaikyti prieš pasaulio išbandymus. Po iškilmingų pamaldų šv. Kazimiero mirties 525-ųjų metinių ir jo relikvijų grąžinimo į Vilniaus arkikatedrą dvidešimtmečio proga tikintieji galėjo kiek kitaip pagerbti šį šventąjį. Tikintieji galėjo pabučiuoti ir priliesti šv. Kazimiero relikvijas, kurios saugomos sidabrinėje statulėlėje-relikvijoriuje ir per visas iškilmės šv. Mišias buvo padėtos šalia Didžiojo Arkikatedros altoriaus. Nešiojama Šv. Kazimiero statulėlė-relikvijorius pagamintas 1637 metais. Vilniaus katedrai XVII a. jį padovanojo Smolensko vaivadienė Ieva Pacaitė-Gosevskienė ir jos dukra Elena Sanguškienė.

Visą dieną Vilniaus Arkikatedroje prie sidabrinio sarkofago, kuriame saugomi šv. Kazimiero palaikai jo garbei 1636 m. pastatytoje barokinėje koplyčioje rinkosi žmonės tyliai pasimelsti.

Kovo 7 d. jaunimas iš įvairių Vilniaus arkivyskupijos parapijų Vilniaus Arkikatedroje rinkosi į šventę „Trys rankos: maldai ir geriems darbams“. Šv. Kazimiero koplyčioje vyresniųjų klasių moksleiviams ir visiems norintiems buvo pristatyti pasakojimai Ką žinome apie šv. Kazimierą?“ (pranešėjas Dr. Mintautas Čiurinskas), „Šv. Kazimieras – Lietuvos, Vilniaus ir jaunimo globėjas“ (pranešėjas Dr. Liudas Jovaiša). Vilniaus arkikatedros požemiuose 7-9 kl.moksleiviams pasitelkusi vaizdines priemones s. Danguolė Gervytė iš Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacijos pasakojo apie šventojo vaikystę, mokslus, žaidimus, laisvalaikį, būdo bruožus. Moksleiviai grupelėse svarstė, kokie galėtų būti šių laikų šventojo bruožai, diskutavo, ar tapti šventu galima ir dabartinėje epochoje. patys jauniausi 5-6 kl. moksleiviai turėjo specialius užsiėmimus apie šv. Kazimierą Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, kur turėjo galimybę piešti, žaisti ir daugiau sužitoti apie kareliškųjų karūnų paslaptis. Pietumis Jaunimo šventės dalyvius vaišino kariai. Šventės dalyviai turėjo progos aplankyti Kaziuko mugę. Nuo seno prisimenama, kad šv. Kazimieras buvo pirmiausiai amatininkų globėjas, nes mėgo bendrauti su paprastais žmonėmis, rūpinosi vargšais, ne tik išmaldą dalydavo, bet ir patardavo imtis kokio nors amato.

Vakaro programą arkikatedroje pradėjo Gospel choro „Sounds in G“ koncertas. Jaunatviškomis giesmėmis jauni žmonės šlovino Dievą. Po giesmių koncerto Vilniaus arkikatedros bazilikos koplyčiose vyko katechezės pagal amžiaus grupes. Katechezes vedė mons. Gintaras Grušas, kun. Robertas Šalaševičius ir kun. Saulius Bužauskas. Po trumpų katechezių apie šv. Kazimiero gerus darbus, maldos svarbą ir tikėjimo ženklus mūsų ir šventųjų gyvenime buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos Generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas. Koncelebravo penkiolika įvairiose jaunimo pastoracijos srityse besidarbuojančių Vilniaus arkivyskupijos kunigų. Homilijoje mons. Gintaras Grušas priminė, jog šventumas yra ne sudėtos rankos ir į dangų pakeltos akys, bet pastangos mylėti ir troškimas būti mylimam. Šventumo kelias yra glaudžiai susijęs su Gavėnios programa: aktyvesniu maldos gyvenimu, pagalbos darbais kitų žmonių labui ir pasninku kaip sugebėjimu atsisakyti, pastanga suvaldyti save. Mišiose giedojo Vilniaus šv. Dvasios Jaunimo choras. Po Eucharistijos liturgijos visi šventės dalyviai turėjo progą pamatyti Vilniaus arkikatedros jaunimo parengtą unikalų vaidinimą–misteriją „Šv. Kazimiero gyvenimas“. Spektaklio režisierė – Silvijana Bielskytė. Pasibaigus spektakliui lauke prie Vilniaus arkikatedros jaunimas vaišinosi arbata ir bandelėmis. Aktyvi dienos programa buvo baigiama naktiniu žaidimu po Vilniaus senamiestį „Nerealus Vilnius“. Šiame žaidime jaunimas aplankė Vilniaus senamiesčio vietas, susijusias su įvairiais šventaisiais. Šventę vainikavo Švč. Sakramento adoracija, surengta Vilniaus arkikatedros bazilikos šv. Kazimiero koplyčioje. Adoraciją, kuri truko iki pusiaunakčio, vedė Tiberiados maldos grupė, Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo maldos grupelė, Bernardinų bažnyčios pranciškoniškais jaunimas ir Vargdienių seserys bei jų bičiuliai. Šventės rengėjai – Vilniaus arkikatedra bazilika, Vilniaus krašto ateitininkų valdyba, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras ir Vilniaus pa. Jurgio Matulaičio parapija.

Kun. Saulius Bužauskas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt