Telšių vyskupijos 80 metų sukaktis ir vyskupo A. Vaičiaus jubiliejus
 
 

Balandžio 5 d. Telšių vyskupijoje paminėtos dvi prasmingos sukaktys: tą dieną 80 metų suėjo nuo Telšių vyskupijos įkūrimo ir lygiai 80 metų sukako Telšių vyskupui emeritui Antanui Vaičiui. Šioms progoms paminėti Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo jubiliatas vyskupas A. Vaičius. Šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir nemažas būrys Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišiose, per kurias melsta Dievo palaimos Telšių vyskupijai ir jos dabartiniam ganytojui J. Borutai SJ bei stiprybės ir gausių Dievo malonių garbiajam jubiliatui, giedojo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos choras.

Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiuosius bei garbųjį jubiliatą kreipėsi arkiv. P. S. Zurbriggenas, nuoširdžiai pasveikinęs vysk. A. Vaičių ir perskaitęs popiežiaus Benedikto XVI sveikinimo telegramą, kurioje rašoma: „Su dėkinga širdimi prisimindamas jo gilų tikėjimo liudijimą ir uolią tarnystę Bažnyčiai Lietuvoje, vienijuosi su juo padėkos maldoje Dievui už patirtas malones ir siunčiu nuoširdų sveikinimą, linkėdamas jam Švč. M. Marijos užtarimo bei nuolatinės dangaus palaimos, suteikdamas apaštališkąjį palaiminimą jam ir visiems jam brangiems žmonėms“.

Per pamokslą Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ priminė Telšių vyskupijos įkūrimo istoriją, jos raidą. Popiežius Pijus XI apaštališkąja konstitucija Lituanorum gente, pasirašyta 1926 m. balandžio 4 d., lygiai prieš 80 m. įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją ir kartu Telšių vyskupiją su centru ir Šv. Antano Paduviečio katedra Telšiuose. Vyskupijos globėju paskelbtas šv. kankinys Justinas. Pirmuoju Telšių vyskupijos ganytoju buvo vysk. Justinas Staugaitis. Vysk. J. Boruta SJ apžvelgė išbandymus ir sunkumus, kuriuos teko vyskupijai patirti karo ir pokario metais bei sovietmečiu. Primindamas tikintiesiems, jog vyskupas yra tikėjimo sergėtojas ir ganytojas, vysk. J. Boruta SJ apžvelgė ilgus metus vyskupijai vadovavusio vysk. A. Vaičiaus darbus sovietmečiu, taip pat atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Bene didžiausią ir sunkiausią darbą vyskupas A. Vaičius nuveikė 1989 m. atkurdamas Telšių kunigų seminariją, kurią yra baigę daugiau nei 100 kunigų, šiuo metu besidarbuojančių ne tik Telšių, bet ir kitose vyskupijose bei užsienyje. Vyskupas jubiliatą nuoširdžiai sveikino, linkėdamas jam ilgai gyventi su Dievo palaima, dėkojo už bendradarbiavimą sprendžiant vyskupijos reikalus ir kvietė tikinčiuosius vyskupą Antaną palaikyti nuoširdžia malda.

Po šv. Mišių Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. lic. Vygintas Gudeliūnas perskaitė Kelno arkiv. kardinolo Joachimo Meisnerio jubiliatui atsiųstą sveikinimą. Vyskupą taip pat sveikino kanauninkai, kunigai, įvairios visuomeninės ir katalikiškos organizacijos, kelių miestų merai, Klaipėdos universiteto atstovai, jubiliato bičiuliai ir visi atėjusieji padėkoti Dievui už vyskupui suteiktą tarnystę ir ilgus uolaus tarnavimo Bažnyčiai metus. Sveikinimus vainikavo nuoširdi jubiliato padėka ir skambus susirinkusiųjų „Ilgiausių metų!”

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt