Telšiuose paminėtos antrosios vyskupo Antano Vaičius mirties metinės ir aptarti ateinančių metų bei pasirengimo Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pastoraciniai planai
 
 

2010 m. lapkričio 25 d. Telšių Katedroje buvo meldžiamasi už šviesios atminties ilgametį Telšių vyskupijos ganytoja vyskupą Antaną Vaičių minint antrąsias jo mirties metines. Prie šv. Mišias tikintieji rinkosi į Katedrą kur už savo buvusį ganytoją melsdamiesi giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Katedros kapitulos kanauninkai už buvusį ganytoją meldėsi giedodami gedulines atgailos psalmes – ekzekvijas. 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, kartu meldėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ, nemažas būrys kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Telšių parapijų jungtinis choras. Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupas priminė žymųjį lietuvių mąstytoją A. Maceiną, kuris savo raštuose kalba apie dangaus atspindį žemėje – celibato besilaikančiuosius. Vyskupas gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie kunigystės svarbą šių dienų pasaulyje ir dvasininkų misiją visuomenėje. Pamokslininkas dėkojo velioniui vyskupui A. Vaičiui už jo ypatingą paprastumą, meilę ir atidumą žmogui, tikėjimo liudijimą sunkiais tikėjimo persekiojimo metais. „Jis buvo mano mokytojas, mokęs savo pavyzdžiu ir mokėjęs džiaugtis viskuo, kas buvo gera“ – sakė Panevėžio vyskupas. Po šv. Mišių, kurias transliavo Marijos radijas, vyskupai, kunigai, tikintieji, garbiojo velionio artimieji meldėsi prie jo ir kitų Katedros šventoriuje palaidotų vyskupų bei kunigų kapų. Po pamaldų Telšių kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupo A. Vaičiaus atsiminimų knygos Pašaukimo keliu pristatymas ir prisiminimų apie garbųjį velionį prisiminimų popietė.

Tą pačią dieną Telšių vyskupijos kurijoje įvyko Telšių vyskupo J. Borutos SJ 2010 10 11 patvirtintu Dekretu (Nr. 877), paskirtos ir patvirtintos Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejaus renginių sielovadinės/pastoracinės programos komisijos narių posėdis. Komisijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Posėdžio metu buvo aptarta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pasirengimo strategija. 2013 m. vyksiantys Krikšto jubiliejui skirti renginiai bus vainikuoti Eucharistiniu kongresu Varniuose – istoriniame Žemaičių vyskupystės centre, o pasirengimas prasidės nuo 2011 m., kuriuos po paskutinio Lietuvos Vyskupų konferencijos posėdžio Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo gailestingumo metais. Telšių vyskupijoje Dievo gailestingumo metais bus švenčiami rengiant rekolekcijas, adoracijas, atnaujinat atgailos sakramento praktiką, gilinant atgailos ir atleidimo sampratą. Per visas parapijas keliaus Dievo Gailestingumo Šventovėje Vilniuje esančio paveikslo kopija „Kristau, pasitikiu tavimi“, vyks dekanatiniai Dievo gailestingumo temai skirti kongresai. Parapijose organizuojami katechetiniai pokalbiai apie atgailos sakramentą, o Dievo gailestingumo metų pagrindinis, baigiamasis akordas – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai liepos 1–12 d. Tokiu būdu Telšių vyskupijoje bus pradėta ruoštis 600 metų Žemaičių Krikšto 2013 m. ir Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų – 2017 m. jubiliejams.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt