Mirė kun. jubiliatas Liudas SERAPINAS (1923 – 1948 – 2010)
 
 

 

A†A Kun. jubiliatas Liudas SERAPINAS

 1923 06 08 – 1948 04 25 – 2010 12 07

2010 m. gruodžio 7 d., eidamas 88-sius metus, Palangoje automobilio partrenktas, mirė kunigas jubiliatas Liudas Serapinas.

Velionis gimė 1923 06 08 Babrungėnų kaime, Platelių parapijoje, Plungės rajone, pirmas vaikas iš aštuonių.
Pirmieji mokslo žingsniai – Babrungėnų, vėliau Didvyčių pradžios mokyklose. 1934 metais būsimasis kunigas pirmą kartą išvyksta iš tėviškės – mokosi Plungės ir Telšių gimnazijose, vėliau studijuoja Telšių mokytojų seminarijoje. Prasidėjęs karas priverčia grįžti į tėviškę: 194201944 metais vėl mokosi Plungės gimnazijoje ir ją baigia. 1944 metais įstoja į Telšių kunigų seminariją, o 1946 metais ją uždarius, studijas tęsia Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kurioje 1947 m. liepos 7 d. gauna diakono šventimus. 1948 m. balandžio 25 d. vyskupas K. Paltarokas suteikė kunigystės šventimus.

Vyskupo paskyrimu dirbo:
1948.04.28 – 1950.08.26 – Skuodo Švč. Trejybės parapijos vikaru;
1950.08.26 – 1953.01.26 – laikinai einantis Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonu;
1953.01.26 – 1958.05.23 – Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonu;
1958.05.23 – 1976.04.31 – Luokės Visų Šventųjų parapijos klebonu;
1976.04.31 – 1983.06.09 – Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriumi;
1983.06.09 – 2002.08.27 – Priekulės šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu;
2002.08.27 – 2010.12.07 – Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos rezidentu.

Velionis ypatingai pasižymėjo, kuklumu, kantrumu, nuoširdumu, artimo meile. Visur dirbo pasiaukodamas sau pavestų tikinčiųjų dvasinei gerovei.

Kunigo jubiliato Liudo Serapino žemiškieji palaikai pašarvoti Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 2010 m. gruodžio mėn. 9 d. (ketvirtadienį), 12 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai bus giedami bažnyčioje 2010.12.09 ir 2010.12.10 15 val, po kalnų giedojimo 18 val. bus aukojamos šv. Mišios Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2010 m. gruodžio mėn. 11 d. 12 val. Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje.

Velionis bus palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie, savo ištikimam tarnui!

Telšių vyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt