Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas
 
 

Brangūs tikintieji,

Kalėdų naktį „gausi dangaus kareivija“ (Lk 2, 13) savo giesme skelbia ir lydi didžiąją Viešpaties gimimo žinią – „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms“ (Lk 2, 14). Ir mes susirinkę Kalėdų naktį įsitraukiame į šį šlovinimą.

Garbė Dievui aukštybėse, kuris „taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3, 16–17). Todėl ir angelai, ir mes drauge su jais giedame Garbės giesmę. Mums jau duota pati gražiausia ir geriausia kalėdinė dovana, kokią bet kada esame gavę ar gausime – Įsikūnijęs Atpirkėjas. Visos kitos kalėdinės dovanos – tai tik Dievo dosnumo ir Dievo meilės mums priminimas. Jis, ateinantis mūsų išgelbėti ir duoti amžinąjį gyvenimą, yra įsikūnijęs Gailestingumas. Kalėdos – tai išgelbėjimo misijos ir mūsų išvadavimo pradžia.

Lietuvos vyskupai paskelbė ateinančius metus Dievo Gailestingumo metais, kurie turi ypatingą reikšmę mums Lietuvoje, kur šį didį pamaldumą Dievo Gailestingumui pats Viešpats apreiškė šv. Faustinai Kowalskai. Didžiausia dovana, kurią galime suteikti sau ne tik Kalėdoms, bet per visus ateinančius metus, tai priimti Dievo Gailestingumą – jo išgelbėjimo misijos vaisius. Blogai būna tik tada, kai nebejaučiame, kaip mums reikia šio mūsų Išgelbėtojo. Reikia ne tik švenčių metu, bet per visą gyvenimą. Tiktai reguliarus ir gilus pažvelgimas į savo gyvenimą, paisant mūsų santykio su Dievu ir su kitais žmonėmis, padės pajusti, kaip mes esame nuodėmės pavergti ir kaip mums reikia Dievo Gailestingumo. Tada priėję Susitaikinimo sakramento, mes vėl atrasime gilią ramybę. Atkūrę ramybę su Dievu ir priėmę Jo ramybę, mes galėsime dalytis ramybe su kitais.

Ramybė geros valios žmonėms. Ramybės linkėjimas lydi visą Kristaus gyvenimą nuo angelų giesmės užgimimo naktį, per jo tarnystę ir mokymus mokiniams, iki pasisveikinimų po Prisikėlimo. Ta Dievo malonė ir mums skirta, veikianti mumyse, kai esame vienybėje su Dievu, kurioje jis leidžia, kviečia ir linki žmogui dalyvauti. Mes ją įgyjame per Dievo malonę, per mūsų atvirumą palaikyti gyvą ir nesužeistą ryšį su Gyvuoju Dievu. Ir kai mes esame atviri tai nuostabiai Dievo malonei, tai Dievas ir mus panaudoja kaip Jo Ramybės nešėjus ir skleidėjus.

Pradėkime metus Ramybės dvasia savo šeimose ir darbo vietose. Susitaikykime vieni su kitais. Susitaikykime su Dievu. Idant susirinkus prie Kūčių stalo ta Viešpaties Ramybė mus visus apimtų – esančius su šeima bei tuos mūsų artimuosius, kurie dėl įvairiausių priežasčių negali šį vakarą būti kartu.

Džiaugiuosi šiose Šventose Kalėdose galėdamas Jus pasveikinti ir palinkėti, kad mes visi sutiktumėm šventes džiaugsmingai garbindami Užgimusį Išganytoją ir kupini Jo atneštos Ramybės, kad neleistume niekam Jos iš mūsų atimti per visus ateinančius metus. Linkiu Ramybės visiems šiose Šv. Kalėdų šventėse. Ramybė tarnaujantiems misijose. Ramybė jų šeimoms Lietuvoje. Ramybė visiems tarnaujantiems kariuomenėje ir krašto apsaugos sistemoje bei jų artimiesiems. Visi kartu linkėkime Dievo atneštos Ramybės ir skleiskime ją visiems geros valios žmonėms.

Ramybė Jums!

+ Gintaras Grušas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt