Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 
 

Birželio 7 d. įvyko eilinis Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jo pradžioje kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasveikino rez. jubil. Antaną Dilį ir susirinkime nedalyvavusį emer. jubil. Antaną Andraitį, švenčiančius 60 metų kunigystės jubiliejus.

Pirmoji susirinkimo dalis skirta įvairiai informacijai. Oficialiai paskelbti naujų klebonų paskyrimai. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos ugdytojas kun. Žydrūnas Vabuolas supažindino su pasibaigusių mokslo metų statistika, studijuojančių klierikų skaičiumi ir paragino klebonus bendradarbiauti ugdant naująją kunigų kartą. Arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Dalia Macevičiūtė ir jaunimo sielovadininkas kun. Andrejus Bogdevičius supažindino su planuojamais renginiais bei stovyklomis jaunimui, iš kurių svarbiausias – rudenį numatomos Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo dienos, pavadintos „Quo Vadis?“ Jų metu rugsėjo 9 d. prasidės dviejų dienų piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakus.

Daugiausia dėmesio susirinkime skirta Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centrui, kurio darbuotojus pristatė arkivyskupo vikaras mons. Kęstutis Latoža. Centro vadovė Lina Jakučionienė supažindino dvasininkus su Katechetikos centro raštu „Dėl katalikų tikybos mokytojų ir parapijų bendruomenių bendradarbiavimo Vilniaus arkivyskupijoje“. Šį raštą paskatino parašyti nuolat kylantys klausimai, o kartais ir nesusipratimai dėl tikybos mokytojų dalyvavimo parapijos veikloje ir bendradarbiavimo su klebonu bei parapijos bendruomene. Centro vadovės teigimu, tikybos mokytojo ir katecheto pareigybės yra skirtingos, todėl negalima iš tikybos mokytojų reikalauti, kad jie atliktų ir katecheto pareigas. Žinoma, tikybos mokytojas gali dirbti ir katechetu parapijoje – tada su juo atskirai tariamasi dėl šio darbo ir jam už tai dera atlyginti. Tačiau ir katechetu nedirbantis tikybos mokytojas turėtų palaikyti ryšį su parapija ir atlikti „tarpininko ir neformalaus pagalbininko“ funkciją. Dokumente rašoma, kad kiekvieną vasarą, vadovaujant klebonui, turėtų būti parengiami bendradarbiavimo tarp tikybos mokytojų ir parapijos bendruomenės planai ateinantiems mokslo metams, o jų pabaigoje aptariami šio bendradarbiavimo rezultatai. Jais remdamasis, klebonas pritaria arba ne kanoninio siuntimo suteikimui. Dokumento priede pateikiama pasiūlymų dėl tikybos mokytojų ir parapijų bendruomenių bendradarbiavimo.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt