Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinis kongresas
 
 

Birželio 9–11 d. vyko Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinis kongresas, apvainikavęs drauge su kitomis penkiomis Lietuvos vyskupijomis šiemet švenčiamą 80 metų vyskupijos įkūrimo jubiliejų. Pasak Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, rengiant istorinės datos minėjimą, norėta atskleisti vyskupijos gyvybingumą ir drauge išgyventi tikėjimo džiaugsmą. Vienam didžiausių per nepriklausomybės metus vyskupijos dvasinių renginių ruoštasi beveik metus. Eucharistijos dienos bei kongresai surengti visuose vyskupijos dekanatuose ir parapijose. Prasminga, kad IV Eucharistinis kongresas įvyko vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio šventės išvakarėse.

Kongresas prasidėjo birželio 9-ąją „Vynuogyno darbininkų“ diena. Vilkaviškio kultūros centre iškilmingai paminėtas vyskupijos aštuoniasdešimtmetis. Svarbus ir įkvepiantis šventės akcentas buvo apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Peterio Stephano Zurbriggeno perduotas popiežiaus Benedikto XVI sveikinimas. Daliaus Ramanausko ir ses. Laimutės Rimkevičiūtės sukurto dokumentinio filmo premjera suteikė galimybę išsamiau apžvelgti Vilkaviškio vyskupijos raidą. Kan. dr. Kęstutis Žemaitis savo pranešime pažymėjo, kad nuo 1926 iki 1940 metų vyskupijoje plačiai išplito katalikų veikimas, palikęs gilų pėdsaką tautos gyvenime. Apaštališkasis protonotaras habil. dr. Vincas Bartuška pasidalijo mintimis apie prieškariu veikusią Vilkaviškio kunigų seminariją ir didžiulę jos įtaką formuojant lietuvių dvasininkų luomą. Vilkaviškio gyventojas Juozas Žaliabarštis, Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais buvęs katedros zakristijonu, atskleidė skaudžių kunigams bei tikintiesiems prisiminimų ir Budavonės miško tragedijos puslapį. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo kalboje pasidalijo asmenine patirtimi. Minėjimas tęsėsi miesto J. Basanavičiaus aikštėje, kur buvo iškilmingai pakelta IV Eucharistijos kongreso vėliava, žodį tarė vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje iškilmingų šv. Mišių koncelebracijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkiv. P. S. Zurbriggenas. Per pamokslą arkivyskupas pabrėžė, jog Eucharistija yra Bažnyčios mokymo ir jos gyvenimo centras. Po šv. Mišių surengta Eucharistijos procesija į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kur Švč. Sakramentas buvo išstatytas trijų dienų adoracijai.

Birželio 10-ąją vyko jaunimo diena, kurioje dalyvavo apie pusantro tūkstančio vyskupijos jaunimo. Jaunuoliai entuziastingai dalyvavo katedroje vykusiame šlovinime (jungtiniam vyskupijos chorui vadovavo Audronė Pranskevičienė). Jaunuosius kongreso dalyvius pasveikino vysk. R. Norvila, konferenciją apie Eucharistijos prasmę vedė dr. Benas Ulevičius. Prie dalyvių prisijungė ir kongreso proga organizuoto piligriminio žygio dalyviai; šiam žygiui vadovavo Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos vikaras kun. Rytis Baltrušaitis ir Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras kun. Arūnas Simonavičius. Jaunimo dienos programoje buvo 24 teminiai užsiėmimai. Keli šimtai jaunųjų maldininkų susirinko į br. Pauliaus Vaineikio OFM konferenciją. Kauno arkivyskupijos Evangelizacijos centro atstovai surengė diskusiją „Kur aš galėčiau susitikti Jėzų”. Aktualus ir patrauklus buvo Kauno dramos teatro aktoriaus Arūno Žemaitaičio renginys „Žmonės yra dovana”. Jaunimo dienos dalyviai buvo vaišinami kareiviška koše, o vakare galėjo dalyvauti koncerte J. Basanavičiaus aikštėje.

Pagrindinė Eucharistinio kongreso diena buvo birželio 11-oji, skirta šeimoms ir parapijoms. J. Basanavičiaus aikštėje gausiai susirinkusiems dalyviams katechezę vedė kun. dr. Rimantas Skinkaitis ir mons. Vincentas Jalinskas. Liudijimais dalijosi benediktinė ses. Agnietė Ivaškevičiūtė, mokytoja Vilma Balandienė, aktorius Arūnas Žemaitaitis. Šlovinimo giesmes giedojo Kybartų parapijos jaunimo choras, grojo Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Antano Ziegoraičio.

Šios dienos iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavo LVK pirmininkas arkiv. S. Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivysk. P. S. Zurbriggenas, vyskupai R. Norvila, J. Žemaitis MIC, J. Matulaitis, E. Bartulis, J. Boruta SJ, J. Tunaitis, J. Preikšas ir daugiau kaip šimtas kunigų. „Kai Vilkaviškyje buvau vikaras, negalvojau, kad ateis laikas, ir čia galėsime švęsti Eucharistinį kongresą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius, per pamokslą minėjęs veržlią Vilkaviškio vyskupijos raidą ir sunkumus istorijos kelyje. Arkivyskupas pabrėžė svarbiausius dvasinio gyvenimo dalykus, padėjusius vyskupijai augti, o vėliau atsilaikyti prieš priespaudą ir išsaugoti dvasinę gyvybę: Sutaikinimo sakramentą ir Eucharistiją, Viešpaties dienos – sekmadienio šventimą, šv. Mišias. Pasak arkivyskupo, Eucharistinis kongresas siekia pasibelsti į kiekvieno žmogaus širdį ir protą. „Vilkaviškio vyskupijai šiandien rūpi ir rūpės atgaivinti savo parapijas, kad jos taptų gyvomis tikinčiųjų bendruomenėmis, kurių pagrindas ir širdis būtų Eucharistijos šventimas”, – kalbėjo ganytojas.

Šv. Mišių pabaigoje vysk. R. Norvila vedė pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai maldą, po to miesto gatvėmis surengta Eucharistijos procesija.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt