Nuo Kauno bažnyčios stogo – diakonų pokalbis apie Bažnyčios Motiną Mariją ir kaip teisinga būti jos vaiku!
100-ojo gimtadienio proga – gyvas šv. Jono Pauliaus II balsas ir jo meilės Lietuvai atminimas
Jungiamės į tarptautinę MALDOS PUOKŠTĘ šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-mečiui
Gegužės pokalbis apie Mergelės Marijos užtarimą ir mūsų maldas vieni už kitus: 50 „Sveika, Marija“ už 50 savo draugų!
Karantiniškoje kasdienybėje – jaunimo vakarėlis vienijantis su akcija „Šviesos žemėlapis“
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS sekmadienio žodyje – apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, gynusią motinystės kilnumą, bei palaiminimas mamoms
Gyvybės dienos žinia šiemet sklido virtualioje erdvėje
Kauno arkivyskupijos jaunimo centro susitikimai atnaujinami virtualioje erdvėje
Velyknakčio „Aleliuja“ Kauno arkikatedroje
Viešpaties Kančios pamaldose – diakono Dariaus Chmieliausko homilija
Uždaroje Kauno arkikatedroje – Krizmos Mišios ir šventųjų aliejų palaiminimas
Vyskupo Kęstučio KĖVALO laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems „Didžiosios savaitės ir Velykų dovana“
Kauno I dekanato dvasininkai aptarė pagalbą tikintiesiems karantino metu
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Raseinių r. mero Andriaus Bautronio kvietimas į akciją „Šviesos žemėlapis“
Paminėtos kun. Alfonso Lipniūno 75-osios mirties metinės
Viešpaties Apreiškimo iškilmėje už uždarų Kauno arkikatedros durų – malda už visus, kurie savo pasiaukojimu mažina kitų skausmą
Kaišiadorių vyskupo Gavėnios žodis, šiuo sunkiu išbandymų metu
Rožinio maldos iniciatyva plintant užkrečiamam virusui: Mergele Marija, Ligonių sveikata, melski už mus
Karantino laikotarpiu Caritas pagalba NENUTRŪKSTA
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pranešimas dėl dalyvavimo Mišiose ir kiti privalomi nurodymai korona-viruso pandemijos laiku Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus žinia dėl sekmadienio šv. Mišių plintant koronavirusui
Vilniaus arkivyskupo informacinis dekretas Dėl sekmadienio šv. Mišių koronavirusui plintant
Malda Šiluvoje šio laiko grėsmes pavedant Ligonių Sveikatos užtarimui
Kovo 11-oji Kauno arkikatedroje: kad Dievas eitų priekyje ir rodytų laisvės kelią
Vilniuje vieši studentai misionieriai iš draugijos „Focus Missionaries“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – įžvalgos apie tarnaujamąją kunigystę pagal Šventąjį Raštą
Atsinaujinimo diena Alytuje
Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Jaunimo šv. Mišios su žvilgsniu į savo globėją šv. Kazimierą
Pirmą kartą Šiaulių katedroje – katechumenų vardų įrašymo apeigos
Metinėje Kauno arkivyskupijos Caritas konferencijoje – padėka bendradarbiams ir savanoriams už bendruomeninę tarnystę
Besirengiant pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos minėjimui
„Kunigai kavinėje“ susitikimų vakare Kaune – apie turtingą Bažnyčią, kur ir vargšas gali ateiti kaip į savo namus
Pelenų dienos paraginimai pradedant Gavėnios kelionę
Jaunimo Užgavėnės su žinia apie artėjantį susikaupimo metą
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos 2019 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga
Kauno arkivyskupijoje įšventinti du nauji kunigai
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatytos Lietuvos jaunimo dienos ir sielovados bei finansų apžvalga
Kaune paminėtas popiežiaus Pijaus XI, kaip tuometinio nuncijaus Achille Rati, apsilankymo šimtmetis ir jo dėmesys mūsų kraštui
Skirtasis ganytojas arkivyskupijos kunigams: „Prašau jūsų maldos ir drąsos.“
Vasario 16-ąją Pamaldos už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Kaune 40 valandų tęsėsi malda už Lietuvą adoruojant Švenčiausiąjį Sakramentą
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta dekanato institucijų veikla ir bendradarbiavimas su parapijomis
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie psichikos sveikatą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje
Diakonu įšventintas Gintas Petkevičius
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje drauge su pašvęstaisiais
Pirmoji šiemet Ligonių diena ir šventojo Jono Bosko minėjimas: stebuklus dovanoja pasitikėjimas iki galo
Dievo Žodžio sekmadienis Vilkaviškio vyskupijos parapijose
Dievo Žodžio sekmadienis Panevėžio katedroje
Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose Vilniuje
Ekumeninės pamaldos Panevėžio katedroje
Ekumenine malda Kauną palaimino mieste gyvenančios krikščioniškos bendruomenės
Zarasuose kunigystės šventimus gavo diak. Dainius Kaunietis
Kauno kurijoje pradėtas bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimas
„Laimingas žmogus, kuris myli Kristų.“ Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dvasines patirtis bei aktualumą šiandienos jaunimui
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime buvo pristatytas Telšių kunigų seminarijos mokslinio leidinio – Opera theologorum Samogitarum šeštasis numeris
Vilkaviškio dekanato religinės literatūros skaitovų konkurso „Verba mea auribus percipe, Domine“ laureatų koncertas
Kauno I dekanato kunigų susirinkime aptarta artėjančio Dievo Žodžio sekmadienio aktualija
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Biblijos pažinimo seminaras „Biblinė etika su Dekalogu“ Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Kaune paminėtos Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės mirties 76-osios metinės
Sielovados bendradarbių šv. Mišiose prisiminta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės diena
Prieš 20 metų pašventinta Ignalinos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Vilkaviškio katedroje pašventintas diakonas
Antrąją šv. Kalėdų dieną kauniečius patraukė malda už miestą
Arkivyskupijos bažnyčiose nuskambėjo „Sveikas, Jėzau, gimusis “ ir šventų Kalėdų sveikinimai
Kūčios su Carito „Sriubos“ valgyklos lankytojais Kaune
Šv. Kalėdas artino Kauno arkikatedroje sutiktos šv. Antano Paduviečio relikvijos
Paskutiniame šiemet kunigų susirinkime – pranešimas apie prigimtinės teisės aktualiją bei kiti sielovados klausimai
Į kuriją atkeliavo Betliejaus ugnis
Šventojo Antano Paduviečio relikvijos aplankė Telšių katedrą
Padėka ir šventiniai linkėjimai sielovados bendradarbiams adventiniame susitikime
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijos tema – bažnytinė komunikacija
Varpų pašventinimas Rokiškyje
Kardinolas Sigitas Tamkevičius meldėsi su Kybartų parapijiečiais
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
„Maltiečių sriubos“ akcijoje Kaune dalyvavo ir vyskupas Algirdas Jurevičius
Šeimų ir vaikų džiaugsmas dekanatų Šeimos centrų savanorių rekolekcijose
Jaunimo Susitikimų dienoje – apie tai, kas keičia gyvenimą, bei 25-as Jaunimo centro gimtadienis
LKB metrikinių dokumentų skaitmeninimo projekto pristatymas Panevėžyje
Liškiavoje rekolekcijoms susirinko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis
Pradedant Adventą arkikatedroje – jaunuolių sutvirtinimas Šventosios Dvasios dovanomis
Susitikimas Kauno „Arkos“ bendruomenėje: susvyravo vyskupo tikėjimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje kardinolo Sigito Tamkevičiaus pasidalijimas apie keliones pal. Teofiliaus Matulionio keliais
Tėvų katechezės komandos mokymai Vilkaviškio vyskupijoje
Padėka liudijantiems krikščioniškąsias vertybes akademinėje aplinkoje
Kauno arkikatedroje – skyrimai akolitų tarnystei ir kandidatų išrinkimas rengtis nuolatinei diakonystei
Dekanatų Carito vadovų priėmimas Kauno arkivyskupijos kurijoje
Švč. Sakramento adoracijos valanda Šiluvoje rengiantis tarptautiniam Eucharistiniam kongresui
Advento idėjų seminaras Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centre
Katalikiškų vaikų dienos centrų darbuotojai gilinosi į tapatybę ir veiklos ypatumus
Kauno krašto ateitininkų susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt