Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai
Virš 400 metų gyvuojanti Alvito parapija pagaliau gali džiaugtis naujais maldos namais
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-24
Kauno arkivyskupijos bendruomenės įvykiai – atnaujinamoje fotogalerijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-17
Vidurvasario Marijos diena – su ganytojiškuoju palinkėjimu tikrosios ramybės iš Viešpaties
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-10
Kauno arkivyskupijos ganytojai lankėsi didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose: žodis ir malda už kunigus bei valdančiuosius
Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė
Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje
Kunigu įšventintas Gintas PETKEVIČIUS
Devintojo Telšių vyskupijos ganytojo pirmosios dienos paskirtojoje vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-02
Normundo Figurino kunigystės šventimai
Edukacinė stovykla „Tiktai jūs ištverkite…“ (Kol 1, 23) Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Suaugusiųjų Sutvirtinimas Kauno arkikatedroje
Budavonės kankinių atminimas gyvas žmonių širdyse
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS padėkos laiškas Kauno arkivyskupijos bendruomenei
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-06-19
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Ugdymo seminarai parapijų skaitovams ir zakristijonams apie tarnystę su džiaugsmu – iš Dievo meilės
Vilkaviškio katedroje paminėta vyskupijos globėjo šventė
Devintinių procesija Šiaulių miesto centre
Šv. Antano atlaidai Krekenavoje
Šiaulių katedroje meldėsi Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono kariai
Surengtas pirmasis seminaras liturgijos skaitovams: kaip Dievo žodis tampa gyvas?
Seminaras apie parapijų misijas ir jų esminę žinią – Dievo meilę
Sielovados bendradarbiai vėl drauge šventė pirmojo penktadienio šv. Mišias
Pirmajame birželio seminarų cikle – komunikavimo kaip Bažnyčios bendrystės ir bendrystės su Dievu tema
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-06-05
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (2020 m. birželis)
Vyskupo Kęstučio KĖVALO laiškas tikintiesiems Šv. Justino dienos proga
Sekminėse Vepriuose – vyskupo palydėta garsiųjų Kalvarijų malda už pandemijos atsitraukimą
Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje kunigu įšventintas karmelitų brolis
Nuo Kauno bažnyčios stogo – diakonų pokalbis apie Bažnyčios Motiną Mariją ir kaip teisinga būti jos vaiku!
100-ojo gimtadienio proga – gyvas šv. Jono Pauliaus II balsas ir jo meilės Lietuvai atminimas
Jungiamės į tarptautinę MALDOS PUOKŠTĘ šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-mečiui
Gegužės pokalbis apie Mergelės Marijos užtarimą ir mūsų maldas vieni už kitus: 50 „Sveika, Marija“ už 50 savo draugų!
Karantiniškoje kasdienybėje – jaunimo vakarėlis vienijantis su akcija „Šviesos žemėlapis“
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS sekmadienio žodyje – apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, gynusią motinystės kilnumą, bei palaiminimas mamoms
Gyvybės dienos žinia šiemet sklido virtualioje erdvėje
Kauno arkivyskupijos jaunimo centro susitikimai atnaujinami virtualioje erdvėje
Velyknakčio „Aleliuja“ Kauno arkikatedroje
Viešpaties Kančios pamaldose – diakono Dariaus Chmieliausko homilija
Uždaroje Kauno arkikatedroje – Krizmos Mišios ir šventųjų aliejų palaiminimas
Vyskupo Kęstučio KĖVALO laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems „Didžiosios savaitės ir Velykų dovana“
Kauno I dekanato dvasininkai aptarė pagalbą tikintiesiems karantino metu
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Raseinių r. mero Andriaus Bautronio kvietimas į akciją „Šviesos žemėlapis“
Paminėtos kun. Alfonso Lipniūno 75-osios mirties metinės
Viešpaties Apreiškimo iškilmėje už uždarų Kauno arkikatedros durų – malda už visus, kurie savo pasiaukojimu mažina kitų skausmą
Kaišiadorių vyskupo Gavėnios žodis, šiuo sunkiu išbandymų metu
Rožinio maldos iniciatyva plintant užkrečiamam virusui: Mergele Marija, Ligonių sveikata, melski už mus
Karantino laikotarpiu Caritas pagalba NENUTRŪKSTA
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pranešimas dėl dalyvavimo Mišiose ir kiti privalomi nurodymai korona-viruso pandemijos laiku Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus žinia dėl sekmadienio šv. Mišių plintant koronavirusui
Vilniaus arkivyskupo informacinis dekretas Dėl sekmadienio šv. Mišių koronavirusui plintant
Malda Šiluvoje šio laiko grėsmes pavedant Ligonių Sveikatos užtarimui
Kovo 11-oji Kauno arkikatedroje: kad Dievas eitų priekyje ir rodytų laisvės kelią
Vilniuje vieši studentai misionieriai iš draugijos „Focus Missionaries“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – įžvalgos apie tarnaujamąją kunigystę pagal Šventąjį Raštą
Atsinaujinimo diena Alytuje
Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Jaunimo šv. Mišios su žvilgsniu į savo globėją šv. Kazimierą
Pirmą kartą Šiaulių katedroje – katechumenų vardų įrašymo apeigos
Metinėje Kauno arkivyskupijos Caritas konferencijoje – padėka bendradarbiams ir savanoriams už bendruomeninę tarnystę
Besirengiant pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos minėjimui
„Kunigai kavinėje“ susitikimų vakare Kaune – apie turtingą Bažnyčią, kur ir vargšas gali ateiti kaip į savo namus
Pelenų dienos paraginimai pradedant Gavėnios kelionę
Jaunimo Užgavėnės su žinia apie artėjantį susikaupimo metą
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos 2019 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga
Kauno arkivyskupijoje įšventinti du nauji kunigai
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatytos Lietuvos jaunimo dienos ir sielovados bei finansų apžvalga
Kaune paminėtas popiežiaus Pijaus XI, kaip tuometinio nuncijaus Achille Rati, apsilankymo šimtmetis ir jo dėmesys mūsų kraštui
Skirtasis ganytojas arkivyskupijos kunigams: „Prašau jūsų maldos ir drąsos.“
Vasario 16-ąją Pamaldos už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Kaune 40 valandų tęsėsi malda už Lietuvą adoruojant Švenčiausiąjį Sakramentą
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta dekanato institucijų veikla ir bendradarbiavimas su parapijomis
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie psichikos sveikatą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje
Diakonu įšventintas Gintas Petkevičius
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje drauge su pašvęstaisiais
Pirmoji šiemet Ligonių diena ir šventojo Jono Bosko minėjimas: stebuklus dovanoja pasitikėjimas iki galo
Dievo Žodžio sekmadienis Vilkaviškio vyskupijos parapijose
Dievo Žodžio sekmadienis Panevėžio katedroje
Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose Vilniuje
Ekumeninės pamaldos Panevėžio katedroje
Ekumenine malda Kauną palaimino mieste gyvenančios krikščioniškos bendruomenės
Zarasuose kunigystės šventimus gavo diak. Dainius Kaunietis
Kauno kurijoje pradėtas bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimas
„Laimingas žmogus, kuris myli Kristų.“ Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dvasines patirtis bei aktualumą šiandienos jaunimui
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime buvo pristatytas Telšių kunigų seminarijos mokslinio leidinio – Opera theologorum Samogitarum šeštasis numeris
Vilkaviškio dekanato religinės literatūros skaitovų konkurso „Verba mea auribus percipe, Domine“ laureatų koncertas
Kauno I dekanato kunigų susirinkime aptarta artėjančio Dievo Žodžio sekmadienio aktualija
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt