„Kunigai kavinėje“ susitikimų vakare Kaune – apie turtingą Bažnyčią, kur ir vargšas gali ateiti kaip į savo namus
Pelenų dienos paraginimai pradedant Gavėnios kelionę
Jaunimo Užgavėnės su žinia apie artėjantį susikaupimo metą
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos 2019 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga
Kauno arkivyskupijoje įšventinti du nauji kunigai
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatytos Lietuvos jaunimo dienos ir sielovados bei finansų apžvalga
Kaune paminėtas popiežiaus Pijaus XI, kaip tuometinio nuncijaus Achille Rati, apsilankymo šimtmetis ir jo dėmesys mūsų kraštui
Skirtasis ganytojas arkivyskupijos kunigams: „Prašau jūsų maldos ir drąsos.“
Vasario 16-ąją Pamaldos už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Kaune 40 valandų tęsėsi malda už Lietuvą adoruojant Švenčiausiąjį Sakramentą
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta dekanato institucijų veikla ir bendradarbiavimas su parapijomis
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie psichikos sveikatą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje
Diakonu įšventintas Gintas Petkevičius
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje drauge su pašvęstaisiais
Pirmoji šiemet Ligonių diena ir šventojo Jono Bosko minėjimas: stebuklus dovanoja pasitikėjimas iki galo
Dievo Žodžio sekmadienis Vilkaviškio vyskupijos parapijose
Dievo Žodžio sekmadienis Panevėžio katedroje
Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose Vilniuje
Ekumeninės pamaldos Panevėžio katedroje
Ekumenine malda Kauną palaimino mieste gyvenančios krikščioniškos bendruomenės
Zarasuose kunigystės šventimus gavo diak. Dainius Kaunietis
Kauno kurijoje pradėtas bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimas
„Laimingas žmogus, kuris myli Kristų.“ Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dvasines patirtis bei aktualumą šiandienos jaunimui
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime buvo pristatytas Telšių kunigų seminarijos mokslinio leidinio – Opera theologorum Samogitarum šeštasis numeris
Vilkaviškio dekanato religinės literatūros skaitovų konkurso „Verba mea auribus percipe, Domine“ laureatų koncertas
Kauno I dekanato kunigų susirinkime aptarta artėjančio Dievo Žodžio sekmadienio aktualija
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Biblijos pažinimo seminaras „Biblinė etika su Dekalogu“ Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Kaune paminėtos Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės mirties 76-osios metinės
Sielovados bendradarbių šv. Mišiose prisiminta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės diena
Prieš 20 metų pašventinta Ignalinos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Vilkaviškio katedroje pašventintas diakonas
Antrąją šv. Kalėdų dieną kauniečius patraukė malda už miestą
Arkivyskupijos bažnyčiose nuskambėjo „Sveikas, Jėzau, gimusis “ ir šventų Kalėdų sveikinimai
Kūčios su Carito „Sriubos“ valgyklos lankytojais Kaune
Šv. Kalėdas artino Kauno arkikatedroje sutiktos šv. Antano Paduviečio relikvijos
Paskutiniame šiemet kunigų susirinkime – pranešimas apie prigimtinės teisės aktualiją bei kiti sielovados klausimai
Į kuriją atkeliavo Betliejaus ugnis
Šventojo Antano Paduviečio relikvijos aplankė Telšių katedrą
Padėka ir šventiniai linkėjimai sielovados bendradarbiams adventiniame susitikime
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijos tema – bažnytinė komunikacija
Varpų pašventinimas Rokiškyje
Kardinolas Sigitas Tamkevičius meldėsi su Kybartų parapijiečiais
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
„Maltiečių sriubos“ akcijoje Kaune dalyvavo ir vyskupas Algirdas Jurevičius
Šeimų ir vaikų džiaugsmas dekanatų Šeimos centrų savanorių rekolekcijose
Jaunimo Susitikimų dienoje – apie tai, kas keičia gyvenimą, bei 25-as Jaunimo centro gimtadienis
LKB metrikinių dokumentų skaitmeninimo projekto pristatymas Panevėžyje
Liškiavoje rekolekcijoms susirinko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis
Pradedant Adventą arkikatedroje – jaunuolių sutvirtinimas Šventosios Dvasios dovanomis
Susitikimas Kauno „Arkos“ bendruomenėje: susvyravo vyskupo tikėjimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje kardinolo Sigito Tamkevičiaus pasidalijimas apie keliones pal. Teofiliaus Matulionio keliais
Tėvų katechezės komandos mokymai Vilkaviškio vyskupijoje
Padėka liudijantiems krikščioniškąsias vertybes akademinėje aplinkoje
Kauno arkikatedroje – skyrimai akolitų tarnystei ir kandidatų išrinkimas rengtis nuolatinei diakonystei
Dekanatų Carito vadovų priėmimas Kauno arkivyskupijos kurijoje
Švč. Sakramento adoracijos valanda Šiluvoje rengiantis tarptautiniam Eucharistiniam kongresui
Advento idėjų seminaras Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centre
Katalikiškų vaikų dienos centrų darbuotojai gilinosi į tapatybę ir veiklos ypatumus
Kauno krašto ateitininkų susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ
Malda už Vilkaviškio vyskupiją Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaiduose
Vargstančiųjų dienai – Carito renginys apie krikščioniškas nuostatas vargo ir vargstančiųjų atžvilgiu
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro įspūdžiai iš Jaunimo sielovados forumo
Arkivyskupijos kurijoje vyko ketvirtoji kraujo donorystės akcija
Šeimos centre pradėti mokymai sužadėtinių grupių vadovams
Arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie vienišumo skurdą bei kitas sielovados aktualijas
Šv. Mišios už mirusius dvasininkus Vilkaviškio katedroje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė-praktinė konferencija „Mokinio pažinimo būdai“
Kaune vyko kasmet rengiama Kauno I dekanato parapijų Gyvojo Rožinio diena
Vilkaviškio vyskupijos dekanatų šeimos centrų savanorių mokymai
Misijų sekmadienį arkikatedroje palaiminti Šeimos akademijos absolventai
Kauno arkikatedroje dėkojome Dievui už kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ tikėjimą ir liudijimą
Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijose – misijų tema
Mokomoji, kvalifikacinė-piligriminė kelionė „Vilkaviškio vyskupijos istoriniais keliais“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas Bažnyčios, Policijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bendradarbiavimas
Užbaigiant Misijas Kauno arkikatedroje – siuntimas naujam liudijimui
Iš Misijų dienų – Dievo meilės žinia Kaunui
Kauno arkikatedroje pradėta Misijų programa su misionieriumi t. Ronaldu McAintshu (Jungtinė Karalystė)
Misionieriški jaunimo susitikimai
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Kunigų susirinkime – misionieriaus liudijimas apie veiklą Ruandoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – sveikinimas kardinolui
Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena
Spalio 1-ąją iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje Lietuvos vyskupai ir tikintieji pradėjo Ypatingąjį misijų mėnesį
Misijų mėnesį Švč. Sakramento bažnyčioje pradėjo šlovinantis jaunimas
„Motinos maldoje“ šventė
Migrantų šventė „Tautų kiemas“ Ramintojos bažnyčioje
„Piktosios dvasios veikimas. Kaip jį atpažinti“. Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Paminėtos popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metinės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt