Vyskupo Pauliaus Antano Baltakio OFM pasitikimas Kretingos bažnyčioje (video)
Kaune atsisveikinome su vyskupu Pauliumi Antanu Baltakiu OFM (1925–1952–konsekr. 1984–2019)
Palaiminimų šeštadienis Šilutėje (video)
Kauno arkivyskupijos Carite aptarta, kaip stiprinti parapijų vaikų dienos centrus
Švč. Sakramento bažnyčios atvertoje erdvėje – šv. Mišios daugiau kaip po pusės amžiaus
Maldos ir prisiminimų vakaras Kaune Jeanui Vanier (Žanui Vanjė) atminti
Atvirų vartų šventė pažinčiai su Kauno kunigų seminarija
Pašaukimų savaitės Kaune susitikimas su studentais
Įvyko pirmasis šiemet Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos tarybos posėdis
Kauno I dekanato mokytojams pristatytos Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės asmenybės
Konferencija Kaune: kaip įveiksime totalitarinį palikimą – vergystės dvasią?
Seminaras sielovados bendradarbiams su dr. Katerina Lachmanova: „Dievas nuostabius darbus daro per silpnus žmones.“
Kunigų susirinkime kalbėta apie „fake news“
Nauji skyrimai (gegužės mėn.) Kauno arkivyskupijoje
Konferencija akademinėms bendruomenėms apie krikščionišką atsaką į nekrikščioniškas praktikas
Padėkos šv. Mišiose už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju
Piligriminis žygis į Kryžių kalną
Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje „Gyvybė – didžiausia vertybė“
Jaunimo iniciatyva surengta Gyvybės dienos akcija
Caritas aptarė pagalbos namuose vienišiems žmonėms patirtį ir ateities galimybes
Per Atvelykį atidengta Gailestingumo durų plyta Kaišiadorių katedroje
Pašventinti naujieji Balbieriškio bažnyčios vargonai
Prisikėlimo džiaugsmas šlovinimo vakare „Jei tiki, kad Dievas gali...“
Velykinis ALELIUJA ir katechumenų Krikštas arkikatedroje
Velyknakčio pamaldos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Didįjį penktadienį Kaune – kelias paskui Viešpaties kryžių
Kryžiaus kelias Berčiūnuose
Paskutinės vakarienės Mišios ir Viešpaties pagarbinimas arkikatedroje (pn)
Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišios Šiaulių katedroje
Krizmos Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Krizmos šv. Mišiose – kunigystės pažadų atnaujinimas ir šventųjų aliejų palaiminimas (kn)
Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių Susikaupimo diena „Velykų žmonės“ ׅ
Marijos Kazimieros Kaupaitės 79–osios mirties minėjimas Ramygaloje
Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo sielovados tarybos posėdis
Verbų sekmadienis arkikatedroje – su procesija aplink šventovę (kn)
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie Dievo tarnaites Adelę Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę
Panevėžio vyskupo susitikimas su Panevėžio ir Panevėžio-Krekenavos dekanatų organizacijos „Caritas“ savanoriais ir bendradarbiais
Panevėžio vyskupo susitikimas su Pasvalio ir Biržų dekanatų Carito savanoriais
Nauji kunigų skyrimai (kn)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Sielovados bendradarbių malda su tėvais redemptoristais: kad netaptume kitų kančios priežastimi
Gavėnios metą – maldos bendrystė Jaunimo centre
Kauno krašto ateitininkų popietė, skirta Dievo tarnaitei Adelei Dirsytei
Seminaras apie sakramentus sužadėtinių sielovadoje
Kaune ir Jonavoje vyko dekanatų tikybos mokymo viktorina „Irkis į gilumą“ moksleiviams
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro gavėnios rekolekcijos
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro gavėnios rekolekcijos
Palaiminimų šeštadienis Šilalėje (video)
Marijos legiono susikaupimo diena Šiluvoje
T. Ladislovo Baliūno ir t. Aniceto Tamošaičio gimimo dangui metinių minėjimas
Šlovinimo vakaras už miestą: jei tiki, kad Dievas gali...
Maldos vakaras su Vilniaus jaunimu
Šeimos centro „Pažink save“ savaitgalis jaunimui
Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susirinkimas
Apie dabartinę Kauno arkivyskupijos valdymo situaciją, sielovados aktualijas ir pal. Mykolą Giedraitį – kunigų konferencijoje
Seminaras tikybos mokytojams
Vysk. emerito Juozo Žemaičio MIC vyskupystės 30 metų jubiliejus
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono dvidešimtmečio šventė Krekenavoje
Panevėžio Vyskupijos katechumenų vardų įrašymo apeigos
Kaišiadoryse paminėtos vysk. J. Matulaičio kunigystės sukaktys
Kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai
Kupiškio parapijoje pašventina koplyčia
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pastoracinių tarybų veikla
Šeimos centre prasidėjo seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams
Apaštalinio Nuncijaus vizitas Telšiuose
Kunigų susirinkimo apžvalga
Pelenų dieną arkikatedroje – raginimas malda, pasninku, išmalda atsigręžti į Dievą
Atgarsiai iš atsinaujinimo dienos „Nebijok šventumo“
Šlovinimo vakaras Kaune: malda už save ir miestą
Kaišiadorių vyskupo vizitas Krokuvoje - prie palaimintojo Mykolo Giedraičio kapo
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Malda Krokuvoje rengiantis padėkai Lietuvoje už pal. Mykolo Giedraičio beatifikaciją
Konferencijoje Kaune – moksleivišku žvilgsniu į XX a. tikėjimo kankinius
Kauno arkivyskupijos 2018 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga
Kunigų konferencijoje – PJD žinia iš Panamos bei 2018 m. arkivyskupijos sielovados apžvalga
Praktinis seminaras Vilkaviškio vyskupijos mokytojams
Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susitikimas
Malda už Tėvynę Lietuvą
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta institucijų veikla ir metų planai
Sutvirtinamųjų diena Jonavos dekanate
12-oji Šv. Valentino diena KITAIP Kaune: šventė vienu širdžių ritmu!
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pasaulinė ligonių diena paminėta Respublikinėje Šiaulių ligoninėje
LSMU Kauno klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Šv. Mišios Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje
Vyks. Lino Vodopjanovo OFM Kriklinių ir Pumpėnų parapijų vizitacija
Palaiminimų šeštadienis Naujojoje Akmenėje
Šiaulių vyskupijos Carito darbuotojų susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigai susirinkime kalbėjo apie ligonių sielovadą
Šiaulių vyskupas su Blaivybės brolijos nariais lankėsi Šiaulių S. Daukanto gimnazijoje
Kauno arkivyskupijos bendradarbių rekolekcijos
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje
Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-mečio jubiliejus
Pal. Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui liturginis minėjimas
Kristaus Paaukojimo ir pašvęstųjų šventė Kauno arkikatedroje
Sielovados bendradarbiai kartu šventė pirmojo penktadienio Eucharistiją
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Apdovanoti moksleivių dailyraščio konkurso „Geroji žinia“ laimėtojai
Ekumeninėse pamaldose melstasi už krikščionių vienybę
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt