Vyks. Lino Vodopjanovo OFM Kriklinių ir Pumpėnų parapijų vizitacija
Palaiminimų šeštadienis Naujojoje Akmenėje
Šiaulių vyskupijos Carito darbuotojų susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigai susirinkime kalbėjo apie ligonių sielovadą
Šiaulių vyskupas su Blaivybės brolijos nariais lankėsi Šiaulių S. Daukanto gimnazijoje
Kauno arkivyskupijos bendradarbių rekolekcijos
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje
Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-mečio jubiliejus
Pal. Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui liturginis minėjimas
Kristaus Paaukojimo ir pašvęstųjų šventė Kauno arkikatedroje
Sielovados bendradarbiai kartu šventė pirmojo penktadienio Eucharistiją
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Apdovanoti moksleivių dailyraščio konkurso „Geroji žinia“ laimėtojai
Ekumeninėse pamaldose melstasi už krikščionių vienybę
Ekumeninės pamaldos pas brolius liuteronus Kaune
Kauno arkivyskupijos ir Raseinių r. savivaldybės bendradarbiavimo sutartimi bus įgyvendinama Šiluvos šventovės plėtra
Ekumeninės pamaldos Panevėžyje
Mons. Juozo Užupio 90 metų jubiliejaus iškilmė
Šiaulių ekumeninės maldos dienos „Aš tavo širdyje“
Kunigų konferencijoje – apie seksualinių nusikaltimų prevenciją
Konferencija sužadėtinių rengimo Santuokai grupių vadovams
Diakonu įšventintas Valdemar Širvinski
Pastoracinės tarybos parapijose: identitetas ir uždaviniai. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas (VIDEO)
Apie parapijų ir rektoratų vizitaciją kalbėta kunigų susirinkime
Kauno arkivyskupija 2018 m. kronikose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgtos jaunimo sielovados aktualijos
„Žmogiškųjų išteklių svarba sielovadoje“ – projektas, kurį 2019 m. įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras
Šventė Skapiškio parapijoje
Kaune paminėtas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 75-metis: troškusi būti gera ir dora
Sielovados bendradarbių malda pradedant naujus metus
Naujas Panevėžio vyskupijos tinklapis
Raimundo Zimkos diakonystės šventimai
Kalėdų šventimas Kaune – Geroji naujiena vargstantiems ir visiems geros valios žmonėms
Kalėdų laikotarpio bendrystė Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – pasidalijimas šventiniais linkėjimais ir mintimis apie gilesnę advento prasmę
Džiugaus laukimo metą – Kauno arkivyskupijos bendradarbių susitikimas, padėka Dievui ir vieni kitiems
Šiaulių miesto centre palaiminta Prakartėlė
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pal. Mykolo Giedraičio pristatymas Kauno I dekanato kunigų konferencijoje
Kauno arkikatedroje sutikta palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – dėmesys pal. Jurgiui
Minint garsaus Vilniaus ganytojo jubiliejų – Vilniaus katedroje atveriama relikvijų koplyčia
Jaunimo tikėjimo pagilinimo ir atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
I advento sekmadienį Kaune paminėtas pal. Jurgio Matulaičio vyskupo šventimų 100-metis
Šlovinimo vakare – malda už Kauną su kunigais misionieriais
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre aptarta Sužadėtinių grupių vadovų veikla
Telšiuose paminėtos dešimtosios vyskupo Antano Vaičiaus mirties metinės
Vargstančiųjų dieną – pagalbą teikiančių institucijų, savanorių bei ją priimančių žmonių susitikimai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pašaukimų sielovada
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalinosi advento idėjomis
Šiaulių vyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Telšiuose – vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių vyskupo, kankinio Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos diecezinio tyrimo užbaigimo ceremonija
Kauno arkivyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Padėkos vakaras popiežiaus Pranciškaus sutikimo Kaune rengėjams
Šlovinimo vakaras jaunimui su grupe „Naujas kraujas“ iš Vilniaus
Seminaras iš ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“
Kauno arkivyskupijos Caritas komandoje dirbs tarptautiniai savanoriai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas Vyskupų sinodas
Vilkaviškio katedroje – maldos už mirusius kunigus
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkikatedroje – malda už vyskupą Vladislovą Michelevičių minint 10-ąsias mirties metines
Kunigų ir kitų sielovados bendradarbių padėka Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS gyvenimą 80-mečio proga
Mokslinė-praktinė konferencija Vilkaviškio vyskupijos mokytojams
Vakaras Jaunimo centre „Švęsk su šventaisiais“
Šiaulių vyskupijos jaunimo Atsinaujinimo diena
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė į Seinus ir Vygrius
Iškilmingos padėkos šv. Mišios už popiežiaus Pranciškaus vizitą
Padėkos Mišios už popiežiaus Pranciškaus apsilankymo malones
Kauno arkikatedroje įšventinti du nauji kunigai
Mokymai dekanatų Caritas koordinatoriams ir parapijų atstovams
Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro 20 metų jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas popiežiaus vizitas
Jaunimo centre – teminis vakaras „Misija: pasaulis“
Institucijų darbuotojų šv. Mišios
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta katechezė tėvams ir krikštatėviams prieš vaiko krikštą
Kauno įgulos bažnyčioje – padėka policijai ir viešojo saugumo tarnybai už tarnystę per popiežiaus vizitą
Visuotiniai atlaidai Kaišiadorių katedroje – Dievo gailestingumo koplyčioje
Apaštalinio nuncijaus viešnagė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Pašventinti naujosios Kulautuvos bažnyčios pamatai
Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje atgarsiai Vilkaviškio vyskupijoje
Per pusantro šimto jaunuolių iš Šiaulių vyko į susitikimą su popiežiumi
„Sriubos“ valgykloje Kaune – pasidalijimas pietumis ir džiaugsmu su stokojančiais popiežiaus Pranciškaus vizito proga
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Rugsėjo 21–23 d. nenutrūkstamas maldos budėjimas Jėzuitų bažnyčioje Kaune
Artėjant popiežiaus vizitui – rugsėjo 21 d. kvietimas priimti SUTAIKINIMO sakramentą ir rugsėjo 23 d. šv. Mišių tvarka Kauno bažnyčiose
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖ
Nauji kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
VA „Caritas“ kviečia į atvirų durų dienas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie aktyvesnę sielovadą parapijose bei artėjantį popiežiaus vizitą
Naujo sezono atidarymas Jaunimo centre
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų susirinkime – praktinė informacija apie susitikimus su popiežiumi
Moksleivių ateitininkų vasaros akademija
Akademinių bendruomenių malda Kauno arkikatedroje
Šv. Jono Pauliaus II apsilankymą įamžins jo vardo bažnyčia Vilniuje
Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC paminėjo savo 92-ąjį gimtadienį
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt