Gailestingumo jubiliejaus šventimo gairės aptartos Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime
Telšių vyskupijos dvasininkų konferencijoje buvo prisiminti abu pirmieji šios Vyskupijos Ganytojai
Malda Aušros Vartų atlaiduose už Kauno arkivyskupijos ganytojus ir tikinčiuosius
Ugdomasis seminaras „Atleidimas ir gailestingumas“ Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno arkivyskupijos karitiečių rekolekcijos Šiluvoje
Marijos diena Šiluvoje: „Marija perduoda mylintį Jėzaus žvilgsnį.“
Kunigų skyrimai Vilniaus arkivyskupijoje (2015 m. lapkritis)
Kauno parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkime aptartos šeimų sielovados aktualijos
Pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriaus 2016-iesiems metams
Sužadėtinių rengėjų Santuokai mokymai (supervizijos) Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno I dekanato kunigų malda už mirusius dvasininkus ir konferencija apie Eucharistijos adoraciją
Vilkaviškio katedroje melstasi už mirusius dvasininkus
Visų Šventųjų iškilmių proga – apie D.T. Barborą Žagarietę
Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje meldėmės už Kauną ir kauniečius
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vilkaviškiečiai dalyvavo akcijoje „Renkuosi gyvybę“
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie „Carito“ tapatybę ir misiją
Atsisveikinimas su mons. Petru Meilumi (1932–1963–2015) Kaune
Kandidatų į diakonystę skyrimai Vilkaviškio katedroje
Vyskupo K. Paltaroko 140-osios gimimo metinės Panevėžyje
Pašvęstojo gyvenimo metams skirta moksleivių ir mokytojų projektinės-edukacinės veiklos konferencija „Sek paskui mane“ Kaune
Telšių vyskupijos dvasininkų konferensija
Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
Mons. dr. Algirdas Jurevičius apdovanotas už lenkų emigrantų sielovadą
Vilniaus arkivyskupijos caritiečiai dalinosi patirtimi su Latvijos bendradarbiais
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Marijampolėje atidaryta paroda skirta kun. Juozo Zdebskio atminimui
Marijos diena Šiluvoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje kalbėta apie pašvęstuosius šiandienos parapijų gyvenime
Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Mokslinė–praktinė konferencija „Kito link. Gailestingumo darbai“
Svarbesni kunigų paskyrimai 2015 m. Telšių vyskupijoje
Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikkslo – Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis metinės
Elektrėnų parapijos bažnyčioje – nauja sakrali erdvė ir šv. Jono Pauliaus skulptūra
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-09-18)
Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios pašventinimas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos Jaunimo dienos „Teesie Tavo valia“ (Mt 6,10) Šiluvos atlaiduose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Jaunimo piligrimystė Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Garbės daktaro vardo suteikimo Šiaulių vyskupui iškilmės
Vilniaus arkivyskupijos kunigų paskyrimai (2015-09-09)
Jono Pauliaus II vizito metinės šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje
Marijampolės globos namuose pagerbti kunigystės jubiliejus švenčiantys Kauno arkivyskupijos kunigai
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija
Mokslo metų pradžios konferencija Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojams
Vilkaviškio vyskupijos dekanatų Šeimų centrų savanorių stovykloje Birštone kalbėtasi apie tėvystės įgūdžių formavimą ir veiklą
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija
Vilkaviškio vyskupijos Šeimų centrų savanorių stovykloje Birštone kalbėtasi apie tėvystės įgūdžių formavimą ir veiklą
Šv. Kazimiero – jaunimo globėjo iškilmė Vėžaičiuose
Kauno arkivyskupijos karitiečių šventė Jonavoje
Marijos diena Šiluvoje
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Jono Pauliaus II piligrimų centre – susitikimas su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu
Telšių vyskupijos vyresniųjų ministrantų stovykla
Nemunaityje baigėsi Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla „Totus tuus!“
Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos
Vilniuje įsteigta Dievo Gailestingumo seserų bendruomenė
Marijos diena Šiluvoje: „Patikiu savo tarnystę Šiluvos Dievo Motinai, jos globai, jos gerumui.“
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Septintoji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: Šeima sukurta Dievo
Šeštoji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: meldžiame už ligonius, gydytojus ir slaugytojus
Penktoji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: Susitikimo su Dievu vieta – Bažnyčia
Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus paskyrimas
Ketvirtoji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: Kelias atsiranda bekeliaujant
Trečioji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: Būti kelrodžiu, būti dvasine atgaiva
Antroji palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena
Kartu su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu
Šeimų stovykla Kryžiuose
Arkivyskupas L. Virbalas. Turime stengtis, kad parapija ne vien švęstų tikėjimą, bet ir juo gyventų
Vilniaus arkivyskupija pasitinka į Lietuvą atvykstančias Irako krikščionių šeimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie egzorcizmus
Alytaus miesto misijos
Prof. Boguslavas Gruževskis Šiaulių vyskupijos kunigų permanentiniame susirinkime kalbėjo apie skurdo problemą
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo vigilija: institucijų, bendruomenių padėka už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus tarnystę, krikščioniškos muzikos koncertas bei adoracija už arkivyskupiją
Kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre užsiėmimus baigė išsiskyrusiųjų sielovados grupė
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Tradicinė Telšių vyskupijos ministrantų stovykla Žemaičių Kalvarijoje
A†A Kun. Gintautas STANEVIČIUS (1970–1995–2015)
Įvyko Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Švęsta Vilkaviškio vyskupijos globėjo iškilmė
Marijos diena Šiluvoje: malda už tremtinius ir Lietuvą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Paskirtojo Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo kreipimasis (2015-06-12)
Vilkaviškio vyskupijoje daugėja pasišventusių našlių
Vilniaus arkivyskupijos kunigų skyrimai
Kokie 2014-ieji metai buvo Vilniaus arlivyskupijos „Caritui“?
Devintinių procesija Marijampolėje
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje
Birželio 4 d. Panevėžyje kun. Ksawery Knotz OFM Cap skaitė pranešimą sužadėtiniams ir sutuoktiniams
Panevėžyje vyko seminaras „Apie tėvystę ir uošvystę“
J. E. vysk. Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ pristatymas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos rengimo Santuokos sakramentui parapijose aktualijos
Seminaras karitiečiams „Nepailskime daryti gera“ Šv. Jono Krikštytojo centre
Telšiuose paminėtas dangiškasis vyskupijos globėjas šv. kankinys Justinas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt