Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro gavėnios rekolekcijos
Palaiminimų šeštadienis Šilalėje (video)
Marijos legiono susikaupimo diena Šiluvoje
T. Ladislovo Baliūno ir t. Aniceto Tamošaičio gimimo dangui metinių minėjimas
Šlovinimo vakaras už miestą: jei tiki, kad Dievas gali...
Maldos vakaras su Vilniaus jaunimu
Šeimos centro „Pažink save“ savaitgalis jaunimui
Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susirinkimas
Apie dabartinę Kauno arkivyskupijos valdymo situaciją, sielovados aktualijas ir pal. Mykolą Giedraitį – kunigų konferencijoje
Seminaras tikybos mokytojams
Vysk. emerito Juozo Žemaičio MIC vyskupystės 30 metų jubiliejus
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono dvidešimtmečio šventė Krekenavoje
Panevėžio Vyskupijos katechumenų vardų įrašymo apeigos
Kaišiadoryse paminėtos vysk. J. Matulaičio kunigystės sukaktys
Kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai
Kupiškio parapijoje pašventina koplyčia
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pastoracinių tarybų veikla
Šeimos centre prasidėjo seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams
Apaštalinio Nuncijaus vizitas Telšiuose
Kunigų susirinkimo apžvalga
Pelenų dieną arkikatedroje – raginimas malda, pasninku, išmalda atsigręžti į Dievą
Atgarsiai iš atsinaujinimo dienos „Nebijok šventumo“
Šlovinimo vakaras Kaune: malda už save ir miestą
Kaišiadorių vyskupo vizitas Krokuvoje - prie palaimintojo Mykolo Giedraičio kapo
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Malda Krokuvoje rengiantis padėkai Lietuvoje už pal. Mykolo Giedraičio beatifikaciją
Konferencijoje Kaune – moksleivišku žvilgsniu į XX a. tikėjimo kankinius
Kauno arkivyskupijos 2018 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga
Kunigų konferencijoje – PJD žinia iš Panamos bei 2018 m. arkivyskupijos sielovados apžvalga
Praktinis seminaras Vilkaviškio vyskupijos mokytojams
Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susitikimas
Malda už Tėvynę Lietuvą
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta institucijų veikla ir metų planai
Sutvirtinamųjų diena Jonavos dekanate
12-oji Šv. Valentino diena KITAIP Kaune: šventė vienu širdžių ritmu!
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pasaulinė ligonių diena paminėta Respublikinėje Šiaulių ligoninėje
LSMU Kauno klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Šv. Mišios Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje
Vyks. Lino Vodopjanovo OFM Kriklinių ir Pumpėnų parapijų vizitacija
Palaiminimų šeštadienis Naujojoje Akmenėje
Šiaulių vyskupijos Carito darbuotojų susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigai susirinkime kalbėjo apie ligonių sielovadą
Šiaulių vyskupas su Blaivybės brolijos nariais lankėsi Šiaulių S. Daukanto gimnazijoje
Kauno arkivyskupijos bendradarbių rekolekcijos
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje
Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-mečio jubiliejus
Pal. Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui liturginis minėjimas
Kristaus Paaukojimo ir pašvęstųjų šventė Kauno arkikatedroje
Sielovados bendradarbiai kartu šventė pirmojo penktadienio Eucharistiją
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Apdovanoti moksleivių dailyraščio konkurso „Geroji žinia“ laimėtojai
Ekumeninėse pamaldose melstasi už krikščionių vienybę
Ekumeninės pamaldos pas brolius liuteronus Kaune
Kauno arkivyskupijos ir Raseinių r. savivaldybės bendradarbiavimo sutartimi bus įgyvendinama Šiluvos šventovės plėtra
Ekumeninės pamaldos Panevėžyje
Mons. Juozo Užupio 90 metų jubiliejaus iškilmė
Šiaulių ekumeninės maldos dienos „Aš tavo širdyje“
Kunigų konferencijoje – apie seksualinių nusikaltimų prevenciją
Konferencija sužadėtinių rengimo Santuokai grupių vadovams
Diakonu įšventintas Valdemar Širvinski
Pastoracinės tarybos parapijose: identitetas ir uždaviniai. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas (VIDEO)
Apie parapijų ir rektoratų vizitaciją kalbėta kunigų susirinkime
Kauno arkivyskupija 2018 m. kronikose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgtos jaunimo sielovados aktualijos
„Žmogiškųjų išteklių svarba sielovadoje“ – projektas, kurį 2019 m. įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras
Šventė Skapiškio parapijoje
Kaune paminėtas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 75-metis: troškusi būti gera ir dora
Sielovados bendradarbių malda pradedant naujus metus
Naujas Panevėžio vyskupijos tinklapis
Raimundo Zimkos diakonystės šventimai
Kalėdų šventimas Kaune – Geroji naujiena vargstantiems ir visiems geros valios žmonėms
Kalėdų laikotarpio bendrystė Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – pasidalijimas šventiniais linkėjimais ir mintimis apie gilesnę advento prasmę
Džiugaus laukimo metą – Kauno arkivyskupijos bendradarbių susitikimas, padėka Dievui ir vieni kitiems
Šiaulių miesto centre palaiminta Prakartėlė
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pal. Mykolo Giedraičio pristatymas Kauno I dekanato kunigų konferencijoje
Kauno arkikatedroje sutikta palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – dėmesys pal. Jurgiui
Minint garsaus Vilniaus ganytojo jubiliejų – Vilniaus katedroje atveriama relikvijų koplyčia
Jaunimo tikėjimo pagilinimo ir atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
I advento sekmadienį Kaune paminėtas pal. Jurgio Matulaičio vyskupo šventimų 100-metis
Šlovinimo vakare – malda už Kauną su kunigais misionieriais
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre aptarta Sužadėtinių grupių vadovų veikla
Telšiuose paminėtos dešimtosios vyskupo Antano Vaičiaus mirties metinės
Vargstančiųjų dieną – pagalbą teikiančių institucijų, savanorių bei ją priimančių žmonių susitikimai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pašaukimų sielovada
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalinosi advento idėjomis
Šiaulių vyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Telšiuose – vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių vyskupo, kankinio Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos diecezinio tyrimo užbaigimo ceremonija
Kauno arkivyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Padėkos vakaras popiežiaus Pranciškaus sutikimo Kaune rengėjams
Šlovinimo vakaras jaunimui su grupe „Naujas kraujas“ iš Vilniaus
Seminaras iš ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“
Kauno arkivyskupijos Caritas komandoje dirbs tarptautiniai savanoriai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas Vyskupų sinodas
Vilkaviškio katedroje – maldos už mirusius kunigus
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt