Moksleivių darbų parodos „Kviečiu į Jėzaus gimtadienį“ uždarymas
Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-01-19)
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas nuolatinių diakonų rengimas ir šios tarnystės perspektyvos
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo metus Lietuvoje
Vadovavimo kompetencijų tobulinimo seminarai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kurijos pranešimas apie kun. Sigito Matusevičiaus mirtį
Paramos Ukrainai renginys „Mes kartu“ Šiauliuose
Panevėžio vyskupijos permanentinio kunigų formacijos susitikimo metu prisistatė vyskupijoje esančios vienuolynų bendruomenės
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ jaunieji savanoriai svečiavosi Telšių vyskupijoje
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vakaras šeimoms „Laiminga šeima?! Kaip būti laimingam auginant 1, 2, 3 ... 18 vaikų?“ Kaune
Seminaras tikybos mokytojams apie savižudybės grėsmę Marijampolėje
Tęsiami mokymai sielovados bendradarbiams, kaip surengti Atsinaujinimo dienas-rekolekcijas parapijose bei rektoratuose
Liškiavoje įvyko Lazdijų dekanato Šeimų šventė
Kaune įteikti Gerumo kristalai skirti ir aktyviems sielovados bendradarbiams
Atsinaujinimo diena su kun. Gediminu Numgaudžiu OFM Šiauliuose
Padėka Dievui už Šeimos metus ir šeimų vakaronė Kaune
Šiaulių vyskupas pašventino Motinos Teresės šeimų namų koplyčią
Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – jubiliejinių iškilmių kulminacija
Kūčių vakarienė Caritas „Sriubos“ valgykloje Kaune
Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių prieškalėdinė popietė
Adventinis vakaras „Pasitinkant šv. Kalėdas“ Šiaulių apskrities teisėsaugos institucjų darbuotojams
Kunigų konferencijoje Kaune – įspūdžiai iš Vyskupų Sinodo
Kauno arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas
Panevėžyje vyskupijos Pastoracinė taryba aptarė dabartinę padėtį ir pasidalijo ateities sielovados įžvalgomis
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas sužadėtinių rengimo Santuokai mažose grupėse (parapijose) įgyvendinimas
Šiaulių vyskupijos Globėjos iškilmės
Marijos diena Šiluvoje
Seminaras Kauno arkivyskupijos jaunimo grupių vadovams
Kunigų konferencijoje Panevėžyje kalbėta apie Vyskupų Sinodą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas 2014-12-03
Seminaras tikybos mokytojams „Animacija tikybos pamokoje“ Marijampolėje
Miesto misijų vakare – malda už Kauną ir kvietimas ateiti, susitikti, priimti ir pasilikti su Dievu
Piligrimų susitikimas su Šiaulių vyskupu
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre diskutuota apie paslaugų teikimo neįgaliam vaikui galimybes
Konferencija „Santuoka – dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti“ Marijampolėje
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Seminaras katechetams Kaune apie socialinį vaikų ir paauglių ugdymą
Pašvęstojo gyvenimo metų pradžia ir jaunimo dvasinio atsinaujinimo diena Telšių vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų pradžia Panevėžio vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Vilkaviškio vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Šiauliuose
Telšių vyskupų laiškas 2014 m. Advento proga
Telšių vyskupijoje paminėta klauzūrinių vienuolynų diena
Panevėžyje vyko šventinis Šeimos metų renginys „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
Kanoninės vizitacijos Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos dekanatų centrų, Kauno m. parapijų bei rektoratų bendradarbių susitikime – mokymai Atsinaujinimo dienų-rekolekcijų rengėjams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie valstybės ir Bažnyčios santykių teisinius ypatumus
Krekenavoje vyko Panevėžio vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių kunigų seminarijos atkūrimo 25-mečio šventė
Konferencija jaunimui „Gyvenk atsakingai: priklausomybėms – NE“ Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Mokslinė konferencija „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčia 1934 – 2014 m.”
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Atsiliepimas į žiniasklaidoje pasirodžiusiusią žinią apie Panevėžio vyskupijai keliamą ieškinį
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojų piligrimystė Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Višakio Rūdoje pašventintas kryžius skirtas Šeimos metams
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2014 11 07)
Baigėsi moksleivių piešinių konkursas „Mano svajonių šeima“. Laureatų apdovanojimo šventė Kaune
Marijampolėje paminėta Kovos su prekyba žmonėmis diena
Vilkaviškio vyskupijos Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje melstasi už mirusius dvasininkus
Sinodo apie šeimą atgarsiai ir sužadėtinių rengimo aktualijos Kauno arkivyskupijos dekanų bei I dekanato kunigų konferencijoje
Akcija „Renkuosi gyvybę“ Vilkaviškio vyskupijoje
Jaunųjų misionierių programos pristatymo seminaras
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų išvažiuojamoji konferencija
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai (rugsėjis–spalis)
Šiaulių vyskupijos Šeimos centras organizavo šeimoms stovyklą Šiluvoje
Šiaulių vyskupijos „Caritas“ 25 metų jubiliejius
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centrui – 20 metų!
Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2014 10 22)
Kauno arkivyskupijos piligrimai dalyvavo popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijoje Romoje
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupijos kunigų konferencijoje paskaitą skaitė dr. Vytautas Ališauskas (2014-10-07)
Seminaras jaunimui „Gyvenk atsakingai: pažink save“ Kulautuvoje
Seminaras Kauno arkivyskupijos dekanatų „Caritas“ vadovėms
Tėvų katechezei skirtas parapijos katechetų susitikimas Kaune
Šiauliuose pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius 2015 m.
Panevėžio katedroje po šešerių metų vėl gaudžia vargonai
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) posėdyje – įspūdžiai iš tarptautinio susitikimo „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ Romoje
Kauno arkivyskupijos jaunimas dalyvavo Taizé pasitikėjimo piligrimystės susitikime Rygoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Šeima. Šeima? Šeima!”
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Parapinės katechezės seminaras „Rengimas Sutvirtinimo sakramentui ir Alfa jaunimui“ Marijampolėje
Ligonių diena Šiluvoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2014-09-10)
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ homilija mons. V. Sidaro laidotuvių Mišiose
Atsisveikinimas su A†A mons. Vytautu SIDARU (1925–1948–2014) Kaune
Panevėžio vyskupas Lionginas VIRBALAS SJ ragina melstis už Vyskupų Sinodą
Pašventinta Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijos koplyčia
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro posėdis
Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimasis į tikinčiuosius dėl kunigo Roberto Šalaševičiaus
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Šiluvos atlaiduose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt