Seminaras sužadėtinių rengimo Santuokai savanoriams Kauno arkivyskupijos šeimos centre
Kunigystės šventimai Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti pasirengimo LJD klausimai
Kaišiadorių dekanato jaunimas rengėsi Jaunimo dienoms
Seminaras tikybos mokytojams „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“ Kaune
Katechetikos centro renginiai Tikėjimo metų tema Kaišiadorių vyskupijoje
Eucharistinis kongresas Mažeikių dekanate
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-05-20)
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre paminėta Tarptautinė šeimos diena
Vakaras jaunimui „Šventosios Dvasios dovanos“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2013-05-15)
Eucharistinis kongresas Klaipėdos dekanate
Žemaičių Kalvarijoje vyko sakaralinės muzikos šventė – „Giesmė Marijai“
Kauno I dekanato bažnyčių ir rektoratų Šventojo Rašto skaitovų antroji konferencija
Palangoje vyko Telšių vyskupijos ministrantų suvažiavimas
Eucharistinis kongresas Telšių vyskupijos Gargždų dekanate
Kauno arkivyskupijoje pradėta ekstraordinarinių šv. Komunijos teikėjų rengimo programa
Kauno I dekanato kunigų konferencija „Konstitucijos apie liturgiją pagrindiniai klausimai“
Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas tęsėsi Palangos dekanate
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Telšių vyskupijoje prasidėjo nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, Dievo Motinos paveikslų kelionė ir Eucharistiniai dekanatų kongresai
Prasidėjo mokymų ciklas „Melskis ir veik" skirtas Kauno miesto parapijų bendruomenėms
Kunigystės šventimai Vilniuje
Teminis vakaras jaunimui „Kitų vedimas“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Saulius Kristapavičius įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai
Telšių vyskupijos ganytojų laiškas „Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui artinantis. Eucharistiniai kongresai ir Švč. Sakramento adoracija“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Klaipėdoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Viešpaties Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Carito renginys Alytaus pataisos namuose: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“
Teminis vakaras „Jėzus Kristus: tarnas ar Karalius?“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmė Kėdainiuose
Kauno I dekanato parapijų Šventojo Rašto skaitovų konferencija
Eucharistijos adoracija su vaikais Švč. Trejybės bažnyčioje Kaune
Kaišiadorių vyskupijos 2012 m. statistiniai duomenys
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas
Kauno I dekanato parapijų vargonininkų konferencija
Socialinio darbuotojo padėjėjo pažymėjimų įteikimo šventė Vilkaviškio vyskupijoje
Priklausomybių prevencinės pamokas „Nuskandintas gyvenimas“ Vilkaviškio vyskupijoje
Kovo 11-osios šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
Marijos diena Šiluvoje
Iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje Kovo 11-osios proga
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos 2012 metų sielovadinės ir ekonominės padėties apžvalga
Kauno parapijų ir rektoratų jaunimo grupių vadovų susitikimas rengiantis 2013 m.
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas 2013 m. Lietuvos jaunimo dienoms
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tavo žodis – žibintas...“ Kaune
Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmė Kauno arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė Romoje švenčiant Tikėjimo metus
Kunigo Mindaugo Puidoko laidotuvės Liškiavoje
Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai drauge stebėjo LRT transliaciją iš Šv. Petro aikštės, paskutinės popiežiaus Benedikto XVI audiencijos
Kvalifikacinis seminaras dorinio ugdymo mokytojams „Krikščioniška priklausomybių samprata“ Kaune
Ligonių diena Šiluvoje
Vakaras jaunimui „Pasitikėti nieko nesitikint“ su Taizé bendruomenės broliu Jean-Marie Kaune
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Gavėnios rekolekcijos
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir lektorių skyrimai (2013-02-18)
Vasario 16-os iškilmė Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
Kauno m. savivaldybės Šeimos taryboje – arkivyskupijos Šeimos centro atstovė
Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savaitgalis Truskavoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Pelenų dienos pamaldos Šiluvos bazilikoje ir Kauno arkikatedroje
Kaune vyko arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO laiškas ligoniams, slaugytojams, kunigams ir visiems geros valios žmonėms
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilniuje
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo iškilmė Kauno arkikatedroje. Padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą
Telšių vyskupijos vienuolių kongresas Žemaičių Kalvarijoje
Maldos ir šlovinimo vakaras už Lietuvos jaunimo dienų rėmėjus Kaune
Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija (2013 01 28)
Kauno arkivyskupijos ir Kaišiadorių vyskupijos dekanų susitikimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Karo kapelionų susitikimas sausį (2013)
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kauno parapijų bei rektoratų bažnyčiose baigėsi nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Tikėjimo metų proga
Vakaras jaunimui „Pažinti save ir kitą“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Informacija dėl kun. Romualdo Ramašausko
Dvasininkų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (atnaujinta 2013 01 21)
Telšių vyskupijos kunigų konferencija (2013-01-18)
Stakliškių dekanato centras perkeltas į Birštoną
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
Mirė kunigas Algimantas KEINA (1937 – 1962 – 2013)
Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės šventumo garsas
Šeimų šventė Šiaulių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Šventosios Šeimos šventė Žemaičių Kalvarijoje
Ligonių diena Šiluvoje (2012 12 28)
Kūčių vakarienė Kauno I dekanato „Caritas“ „Sriubos“ valgykloje
Teminis vakaras jaunimui „Bendruomenė... kam man ji?“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija kurijoje
Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas (2012)
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi konkursas, skirtas Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų adventinis susitikimas. Eucharistijos šventimas ir agapė kurijoje
Šventas Kalėdas pasitinkant Kaune
Seminaras mokytojams apie kino panaudojimą tikybos pamokose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt