Kaune vyko arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO laiškas ligoniams, slaugytojams, kunigams ir visiems geros valios žmonėms
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilniuje
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo iškilmė Kauno arkikatedroje. Padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą
Telšių vyskupijos vienuolių kongresas Žemaičių Kalvarijoje
Maldos ir šlovinimo vakaras už Lietuvos jaunimo dienų rėmėjus Kaune
Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija (2013 01 28)
Kauno arkivyskupijos ir Kaišiadorių vyskupijos dekanų susitikimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Karo kapelionų susitikimas sausį (2013)
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kauno parapijų bei rektoratų bažnyčiose baigėsi nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Tikėjimo metų proga
Vakaras jaunimui „Pažinti save ir kitą“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Informacija dėl kun. Romualdo Ramašausko
Dvasininkų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (atnaujinta 2013 01 21)
Telšių vyskupijos kunigų konferencija (2013-01-18)
Stakliškių dekanato centras perkeltas į Birštoną
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
Mirė kunigas Algimantas KEINA (1937 – 1962 – 2013)
Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės šventumo garsas
Šeimų šventė Šiaulių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Šventosios Šeimos šventė Žemaičių Kalvarijoje
Ligonių diena Šiluvoje (2012 12 28)
Kūčių vakarienė Kauno I dekanato „Caritas“ „Sriubos“ valgykloje
Teminis vakaras jaunimui „Bendruomenė... kam man ji?“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija kurijoje
Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas (2012)
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi konkursas, skirtas Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų adventinis susitikimas. Eucharistijos šventimas ir agapė kurijoje
Šventas Kalėdas pasitinkant Kaune
Seminaras mokytojams apie kino panaudojimą tikybos pamokose
Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas JOKŪBAUSKAS (1929–1954–2012)
Nauji dvasininkų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Adventinis vakaras Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Telšių vyskupijos ganytojų advento laiškas
Telšių vyskupijos ganytojų adventiniai paraginimai
Kunigo šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno I dekanato karitiečių adventinis susitikimas
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Tikėjimo metai – pirmasis Vatikano II Susirinkimo dokumentas“
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams bei katechetams
Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionės pradžios iškilmė Vilkaviškio katedroje
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Šlovinimo ir maldos vakaras Kaune rengiantis 2013 Lietuvos jaunimo dienoms
Ligonių diena Šiluvoje
Tikėjimo metams skirtas Kauno miesto tikybos mokytojų renginys „Tikybos pamokos netradicinėje aplinkoje“
Giesmių šventė Krekenavoje
Projektas pasauliečių krikščioniškam sąmoningumui skatinti Vilkaviškio vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų konferencija
Marijos diena Šiluvoje
Seminaras pedagogams apie jaunimo lytiškumo ugdymą Kaune
Šiaulių vyskupijoje patvirtinta nauja Kunigų taryba ir konsultoriai
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Homiletikos prasmė sekuliariame pasaulyje“.
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO ganytojinis laiškas dėl tikinčiųjų laidotuvių
Tikėjimo metams skirtas metodinis renginys Kauno Šančių parapijos katechetikos metodiniame centre
Kauno I dekanato parapijų kunigų ir bažnyčių rektorių konferencija „Tikėjimo metai“
Ekumeninis vakaras apie tradicinius Šermenų giedojimus ir papročius Klaipėdoje
Šlovinimo ir maldos vakaras už pasirengimą 2013 Lietuvos jaunimo dienoms
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ savanorių mokymai Kulautuvoje
Seminaras tikybos mokytojams apie aktyvius mokymo metodus Kaune
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigas K.Dvareckas iškardinuotas iš Kaišiadorių vyskupijos
Lazdijuose paminėtas kunigas Vaclovas Strimaitis
Tikėjimo metų pradžia Panevėžio katedroje
Tikėjimo metų pradžia Šiaulių vyskupijoje
Tikėjimo metų pradžia Vilkaviškio vyskupijoje
Tikėjimo metų pradžia Telšių vyskupijoje
Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingai pradėti Tikėjimo metai
6-osios Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo karūnavimo metinės
Rožančiaus mėnesio iškilminga pradžia Telšių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2012 10 09)
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamąstymai prieš Seimo rinkimus
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
Gaisras suniokojo Kulautuvos bažnyčią
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovyklos vadovams
Pašventintos Vilkaviškio vyskupijos Caritas Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ patalpos
Ligonių diena Šiluvoje
Mokymai apie religinę brandą Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanoriams
Šlovinimo ir maldos vakaras už pasirengimą 2013 Lietuvos Jaunimo Dienoms Kaune
Metodinis renginys katechetams Kaune
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Maironis kaip dvasininkas ir poetas“
Vilkaviškio vyskupijos Carito savanoriai žinių sėmėsi „Pilnų namų“ bendruomenėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 09 18)
Panevėžio vyskupija atsisveikino su šviesaus atminimo mons. Petru Kuzmicku
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupų viešnagė Vokietijoje
Vilkaviškio dekanato kunigų susitikimas
Nauji mokslo metai Panevėžio vyskupijoje
Caritas konferencija Panevėžyje
Ligonių diena Šiluvoje
Padėkos už laisvę diena Šiaulių vyskupijoje
Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt